Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Informació pública de l'expedient d'activitat de magatzem de jardineria amb planta de compostatge, al polígon 5, parcel·la 14
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Teià

ANUNCI

Ref./Exp. 7/2012 - Ordre: 449.

En compliment del que disposa l'article 41 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de lesactivitats i l'article 66 de l'Ordenança d'Intervenció Municipal Ambiental, de Seguretat i de Salut Pública aprovadainicialment pel Ple de l'Ajuntament en data 21-3-2013 i aprovació definitiva en data 12 de maig de 2013 per no haver-se presentat reclamacions ni al·legacions durant el termini d'exposició, es sotmet a informació pública l'expedient ambnúmero de referència 7/2012 - Ordre: 449, que es tramita a instància de l'empresa PAISATGISME MELSIÓ, SLUrepresentada pel senyor Agustí Melsió Jiménez, per a la concessió de llicència ambiental municipal (Annex II) per aexercir l'activitat de Magatzem de jardineria amb planta de compostatge situada al polígon 5 parcel·la 14, carretera deTeià d'aquest municipi, perquè qualsevol persona que s'hi consideri afectada pugui formular les al·legacions iobservacions i presentar els documents que estimi pertinents.

L'expedient esmentat es pot consultar a les oficines municipals tots els dies laborables, entre les 9,00 i les 14,00 hores,durant el termini d'informació pública que serà de trenta dies, a comptar, a partir del dia següent a la inserció d'aquestanunci en el tauler d'edictes de l'Ajuntament, i finalitzarà el dia 14 de novembre de 2016.

Les al·legacions i els suggeriments, si s'escau, han de presentar-se, en el registre general d'aquest Ajuntament, dintredel termini esmentat, personalment, per correu administratiu certificat o a través de qualsevol dels mitjans hàbils queestableix l'art. 38,4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i delprocediment administratiu comú.

Teià, 5 d'octubre de 2016

L'alcalde, Andreu Bosch i Rodoreda