Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació de les bases específiques reguladores i convocatòria per a la concessió d'ajuts individuals per a la pràctica esportiva
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Subirats

ANUNCI sobre aprovació de les bases específiques reguladores i la convocatòria per a la concessió d'ajuts individuals per a la pràctica esportiva

Aquesta alcaldia per Decret 394/2016 de data 28 de setembre de 2016 ha aprovat la convocatòria i les basesespecífiques reguladores per a la concessió d'ajuts individuals per a la pràctica esportiva pel curs 2016/2017 i laconvocatòria per a la concessió dels ajuts assenyalats, d'acord amb les bases aprovades, i estableix que el termini depresentació de sol·licituds anirà des del dia 17 d'octubre de 2016 fins el dia 28 d'octubre de 2016, ambdós inclosos.

Es publiquen les bases íntegrament, per un termini de vint dies, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en eltaulell d'anuncis de la Corporació i en el web municipal, a fi efecte que els interessats puguin presentar al·legacions oreclamacions en contra. Un cop publicat l'anunci al BOP, s'inserirà un anunci al DOGC amb extracte de la publicació alBOP.

Publicar tanmateix la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província, en el web municipal i en el taulell d'anuncis de laCorporació.

El contingut íntegre de les bases és el que es transcriu tot seguit:

BASES REGULADORES DELS AJUTS INDIVIDUALS PER A LA PRÀCTICA ESPORTIVA DE L'AJUNTAMENT DESUBIRATS PER A LA TEMPORADA 2016/2017.

Article 1. Marc Legal.

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, disposa que són principis del sistema educatiu espanyol, entred'altres, la qualitat de l'educació per a tot l'alumnat, independentment de les seves condicions i circumstàncies, així coml'equitat que garanteixi la igualtat d'oportunitats, la inclusió educativa, la igualtat de drets i oportunitats que ajudin asuperar qualsevol discriminació i l'accessibilitat universal a l'educació, i que actuï com a element compensador de lesdesigualtats personals, culturals, econòmiques i socials, amb especial atenció a les que es derivin de qualsevol tipus dediscapacitat.

L'article 84.2 m) de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, disposa queels ens locals tenen competència pròpia en la matèria de regulació i prestació dels serveis d'atenció a les persones idels serveis socials públics d'assistència primària, entre d'altres.

La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials al seu article 3.3 defineix que els serveis socials adrecen la sevaactivitat especialment a la prevenció de situacions de risc, a la compensació de dèficits de suport social i econòmic i desituacions de vulnerabilitat, entre d'altres.

La Llei 12/2007 al seu article 4.a) descriu com a objectiu de les polítiques socials la detecció de necessitats socials i alseu article 4.e) l'afavoriment de la igualtat per eliminar discriminacions per circumstàncies socials arbitràries. I finalmental seu article 4.k) descriu la importància de lluitar contra l'estigmatització dels col·lectius desfavorits.

La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, disposa que correspon als municipis, entre d'altres, complir lesfuncions pròpies dels serveis socials bàsics, que són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia demés proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social.

La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu

comú, i la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment administratiu de les administracions públiques deCatalunya, en les qüestions relatives al procediment administratiu.

L'article 1.uno i 4,1b) del Reial Decret 9/2015, de 10 de juliol, de mesures urgents per reduir la càrrega tributària suportada pels contribuents de l'impost sobre la Renda de les Persones Físiques i, altres mesures de caràcter econòmic, estableix que les ajudes emeses per les Entitats Locals per necessitat d'escolarització són inembargables iE

estan exemptes de tributació.

CDimarts, 18 d'octubre de 2016

Article 2. Objecte.

L'objecte de la convocatòria és la concessió d'ajuts individuals per a qualsevol persona empadronada al municipi quecompleixi amb algun d'aquests requisits:

? Infants d'entre 3 i 18 anys que realitzin una activitat esportiva de base.

? Gent gran que realitzi activitats esportives terapèutiques per prescripció facultativa.

? Persones que pateixin algun tipus de disminució en la seva capacitat física, psíquica i sensorial i que realitzin activitatsesportives terapèutiques per prescripció facultativa.

Article 3. Persones beneficiàries.

3.1. Podran sol·licitar aquests ajuts les persones empadronades al municipi de Subirats que durant el curs 2015/2016estiguin realitzant una activitat esportiva de base en alguna de les entitats esportives del municipi i es trobin en situaciófamiliar amb necessitats socials i/o econòmiques.

També podran ser beneficiàries de la beca les persones que realitzin activitats esportives en entitats d'altres municipissempre i quan la modalitat esportiva que realitzen no s'oferti a Subirats. També podran accedir-hi gent gran o persones amb algun tipus de discapacitat que realitzin activitat terapèutica per prescripció facultativa.

3.2 Poden sol·licitar aquests ajuts els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda de les persones beneficiàries.

Article 4. Requisits.

4.1. A més de reunir les condicions per ser persona beneficiària, previstes en l'article 3, per rebre l'ajut cal:

a) Presentar la Sol·licitud i la documentació obligatòria, així com aquella documentació que sigui procedent en funció decada cas, prevista en l'article 8 d'aquestes bases en els terminis i la forma establerts en aquesta convocatòria.

b) L'alumne/a ha d'estar empadronat a Subirats.

c) La renda disponible en funció dels membres de la unitat familiar ha de ser igual i inferior l'expressada en la taulasegüent:

MEMBRES DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA

RENDA MÀXIMA DISPONIBLE MENSUAL*

1 membre

569,12 EUR

2 membres

739,86 EUR

3 membres

910,59 EUR

4 membres

1.081,33 EUR

5 membres

1.252,06 EUR

6 membres

1.422,80 EUR

* La renda disponible de la unitat familiar s'obté de la suma dels ingressos obtinguts en els darrers 6 mesos pels seusmembres i de restar les despeses d'habitatge amb els límits regulats.

Aquests requisits s'han de complir en el moment de la presentació de la sol·licitud. La modificació d'aquestescircumstàncies pot comportar la revocació de l'Ajut, d'acord amb les previsions de l'article 12.

4.2. Tanmateix, en casos excepcionals, l'Ajuntament podrà atorgar l'ajut per a la pràctica esportiva malgrat no escompleixin els requisits a què es fa referència en l'apartat anterior, quan els Serveis Socials així ho considerin i hoproposin, mitjançant la presentació d'un informe social motivat.

Article 5. Renda da la unitat familiar.5.1. Membres computables per al càlcul de la renda de la unitat familiar:

Per membre de la unitat familiar, concretament es tindran en compte els ingressos dels progenitors i/o el beneficiari, siV

s'escau, els tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda i protecció de les

Dimarts, 18 d'octubre de 2016

persones beneficiàries, germans tiets i avis dels beneficiaris, que constin en el certificat de convivència aportat d'acordamb les previsions de l'article 8.

En tot cas es consideraran membres computables de al unitat familiar ambdós progenitors encara que un d'ells no constien el certificat municipal de convivència, excepte que s'acrediti documentalment una situació familiar diferent.

En cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable aquell que no convisqui ambl'alumne pel qual es sol·licita l'ajut. No obstant això, tindrà la consideració de membre computable, si s'escau el noucònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s'inclourà dins el còmput de la renda familiar.

En cas de justificar una situació de custòdia compartida, el pare o la mare empadronat a Subirats podrà sol·licitar labeca independentment del municipi on estiguin empadronats els fills i podrà optar a un 50% de la bonificació establerta.

A l'hora de calcula la renda de la unitat familiar, dels pares i avis es computarà la totalitat dels ingressos. Els germansmajors de 16 anys i els oncles, computaran en un 50 % en cas que no tinguin carregues familiars; si es demostrencàrregues familiars, no es comptabilitzarà el seu ingressos.

En cas d'acreditació de violència masclista, només es tindrà en comte la renda o ingressos personals de que disposi ladona víctima d'aquesta violència.

5.1. Membres Càlcul de la renda de la unitat familiar:

Pel càlcul de la renda disponible de la unitat familiar es consideraran els ingressos nets percebuts pel conjunt demembres de la unitat de convivència durant els sis mesos anteriors a la data de sol·licitud. Per establir el còmputd'ingressos es valoraran: Rendiments de treball per compte aliena, rendiments d'activitats econòmiques per comptepròpia, prestacions socials i transferències rebudes i/o pagades a altres llars, ingressos percebuts per infants i resultatsde declaracions d'impostos.

En l'apartat de despeses d'habitatge es deduirà un màxim de 450 EUR per unitat familiar sigui de lloguer o hipoteca.

Article 6. Convocatòria i import dels ajuts.

6.1 Per a la temporada 2016/2017, el termini de presentació de la sol·licituds (Annex 2.) per als ajuts de per a la pràcticaesportiva s'inicia el del 17 al 28 d'octubre.

6.2 Els imports atorgat a cada família vindrà determinat per l'aplicació del barem de puntuació establert per a laconvocatòria, i en cap cas superarà la despesa realitzada per la família.

6.3 El pagament d'aquests ajuts es farà des de l'Ajuntament directament a les famílies un cop justificada la despesarelativa a l'activitat esportiva.

Article 7. Sol·licitud.

7.1 La sol·licitud s'obté i es presenta a l'oficina d'atenció al ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Subirats, situada a la Plaçade l'Ajuntament s/n en horari d'atenció al públic. Cal presentar la sol·licitud en el model normalitzat, juntament amb la documentació que acredita les circumstancies que s'al·leguen. S'adjunta el model normalitzat com a d'aquestes bases(Annex 2).

7.2 La Sol·licitud també es pot presentar en qualsevol de les maneres que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 8: Documentació.

8.1 Documentació General:

a) Fotocòpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant i de tots els membres de la unitat familiar. Caldrà aportar lafotocòpia del NIF quan el DNI no inclogui la lletra. Si no es disposa de NIE caldrà aportar el passaport.b) Llibre de família.

V

c) Volant de convivència de tot el nucli familiar expedit per l'Ajuntament (original i actual).Dimarts, 18 d'octubre de 2016

a) 6 últims rebut de lloguer o hipoteca de l'habitatge on resideix la persona beneficiària, si és el cas.

8.2 Documentació econòmica:

De tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys:

a) Treballadors/es per compte aliena: nòmines dels darrers 6 mesos.

b) Treballadors autònoms: darrera liquidació trimestral d'IRPF o butlletí de cotització a la Seguretat Social + declaracióde responsabilitat dels ingressos durant els 6 mesos anterior a la sol·licitud.

c) Certificat de percebre o no pensions/prestacions de l'administració pública (Seguretat Social i Generalitat deCatalunya).

d) Certificat del Servei d'Ocupació de Catalunya d'acreditació conforme percep o no prestació d'atur. Si es percepprestació d'atur cal justificar el seu import en els darrers 6 mesos.

e) En cas d'impossibilitat de justificar els ingressos, declaració jurada d'ingressos de cada membre de la unitat deconvivència dels darrers 6 mesos.

f) Qualsevol altra documentació no prevista amb anterioritat que acrediti fefaentment els altres ingressos.

8.3 Documentació específica:

b) En cas de separació o divorci: sentència de separació (fotocòpia) i conveni regulador (fotocòpia). En cas que estiguien tràmit, cal presentar un document que acrediti aquesta situació (fotocòpia justificant d'interposició de la demanda,document notarial?).

En cas que s'hagi establert el pagament d'una pensió, però que no es passi, s'ha d'acreditar amb la fotocòpia de ladenúncia d'aquest fet. Si no es porta aquest document, es comptarà la pensió com un ingrés més.

c) En cas de representació legal/acolliment: documentació acreditativa d'aquest fet (fotocòpia).

d) En cas que algun membre de la unitat familiar pateixi algun tipus de discapacitat física o psíquica : certificats queacreditin aquestes circumstàncies.

e) En cas de dones víctimes de violència masclista: la documentació acreditativa d'acord amb les previsions de l'article33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril.

L'omissió de presentació de la documentació complementària suposa la no acreditació de la situació respectiva, iconseqüentment no es tindrà en compte en la valoració de l'ajut.

L'Ajuntament de Subirats es reserva el dret de sol·licitar els originals de la documentació aportada per a la seva verificació en qualsevol moment del procediment; així com el dret de requerir la documentació descrita en aquest articlesi no ha estat presentada en el temps i forma indicats.

Article 9: Criteris d'adjudicació.

9.1 Totes les sol·licituds que compleixin els requisits anteriors seran sotmeses al barem de puntuació establert per a laconvocatòria 2016 (Annex 1), mitjançant el qual es determinarà si es te dret o no a l'ajut i quin import correspon a cadafamília.

9.2 Els ajuts per a la pràctica esportiva d'acord amb el crèdit pressupostari màxim de 1.000 EUR sense necessitatd'esgotar la totalitat de la despesa màxima autoritzada.

Article 10: Tramitació.10.1 Un cop presentades les sol·licituds juntament amb la documentació annexa, l'Ajuntament les revisarà.

V

10.2 Les sol·licituds presentades fora de termini no seran baremades.Dimarts, 18 d'octubre de 2016

10.3 L'Ajuntament valorarà, de conformitat als barems establerts a l'Annex 2 o bé mitjançant informe motivat previst enl'article 4.2, les sol·licituds amb la documentació aportada que compleixin els requisits fixats en aquestes bases. Ladocumentació general i econòmica indicada a l'article 8.1 i 8.2 és preceptiva i es considera imprescindible per a podervalorar la sol·licitud.

10.4 Si la sol·licitud no reuneix els requisits que estableixen aquestes bases, l'Ajuntament requerirà a la personainteressada perquè en un termini de 10 dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb laindicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, d'acord amb el que disposa l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiucomú.

10.5 Els Serveis Socials proposarà a la Junta de Govern Local l'atorgament dels ajuts per a la pràctica esportiva, d'acordamb allò que estableixen aquestes bases.

10.6 El termini màxim per resoldre la sol·licitud és de 6 mesos a comptar de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Si transcorregut aquest termini no s'ha dictat i publicat resolució expressa, la sol·licituds'entendrà desestimada.

10.7 L'Ajuntament de Subirats notificarà a la persona sol·licitant la resolució de la beca per carta escrita a l'adreça queconsti en la sol·licitud.

Article 11. Recursos.

Contra la resolució de la convocatòria, que és definitiva i posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurscontenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent de la publicació en el taulelld'anuncis de l'atorgament o denegació de l'ajut.

Potestativament, es podrà interposar prèviament recurs de reposició en el termini d'un mes comptat des del dia següentde la publicació en el taulell d'anuncis de la resolució.

Article 12. Revocacions i renúncies.

12.1 L'Ajuntament de Subirats es reserva el dret de verificar en qualsevol moment les dades aportades per a l'obtencióde l'ajut, podent-se procedir a la seva revocació, d'ofici o a instància de part, en el cas d'incompliment total o parcial delsrequisits, les condicions, les finalitats o qualsevol altre incompliment de la concessió de l'ajut.

12.2 Pel desistiment i renúncia dels ajuts són d'aplicació els articles 90 i 91 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú.

Article 13. Justificació.

13.1 Els beneficiaris justificaran la despesa realitzada mitjançant e rebut corresponent dels pagaments a l'entitatesportiva.

Article 14 Pagament.

Pels beneficiaris hauran de demanar hora als Serveis Socials Municipals per fer el cobrament de l'ajut abans del 20 dedesembre de 2016 i rebran el import de la bonificació directament, tal i com estableix l'article 6.2 d'aquesta convocatòria.

15. Protecció de dades.

Les dades de caràcter personal que s'obtinguin per raó d'aquestes bases reguladores i de les següents convocatòrieses tractaran d'acord amb les previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades decaràcter personal i el reglament que la desenvolupa, aprovat mitjançant el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

Subirats, 10 d'octubre de 2016L'alcalde president, Pere Pons VendrelC