Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificació dels membres de la Junta Govern Local i nomenament de tinents d'alcalde i regidors delegats
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sitges

ANUNCI

Decret 795/16 de data 27 de setembre de 2016, de modificació dels Decrets 521/15,1083/15, i 623/16, de modificaciódels membres de la Junta de Govern Local, de modificació de nomenament de tinents d'Alcalde i de modificació denomenament de regidors delegats.

Atès el règim de delegacions de les atribucions del Batlle regulat als articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL); als articles 51.3 i 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Municipal de Règim Local de Catalunya (TRLMRL) i als articles 44 i concordants del Reglament Orgànic Municipal (ROM) aprovat definitivament pel Ple en sessió de data 24 d'abril de 2012 i publicat alBOP de data 21 de maig de 2012.

Atès que el Batlle pot delegar l'exercici de les seves atribucions establertes en l'article 21 LBRL, amb excepció de les indicades a l'article 21.3 de la mateixa Llei, en els termes previstos a l'article 44 del ROM a favor dels membres de laJunta de Govern Local i dels Regidors Delegats.

Atès el que disposa l'article 56.3 TRLML sobre la possibilitat de conferir per part del Batlle delegacions especials per aencàrrecs específics a favor de qualsevol regidor, encara que no pertanyi a la Junta de Govern Local.

Vist el decret 521/15, de data 17 de juny de 2015, de nomenament dels membres de la Junta de Govern Local, delsTinents d'Alcalde, de les Presidències d'Àrees i dels Regidors delegats de l'Alcalde.

Vista la renúncia del senyor Eduard Carrillo i Valdívia com a regidor d'aquesta Corporació en data 25 de juliol de 2016.

Vist el decret 1083/15, de data 17 de setembre de 2015 modificat pel decret 623/16, de delegació d'atribucions a favorde diversos Regidors de la Corporació.

Vist que en el Ple Ordinari de data 26 de setembre de 2016, el senyor Eduard Josep Terrado i Pablo va prendre possessió com a Regidor de l'Ajuntament de Sitges.

Vista la conveniència d'optimitzar les competències exercides pels Senyors Regidors, es procedeix a fer unaremodelació del cartipàs municipal.

Fent ús de les atribucions que em confereix la legislació anteriorment esmentada,

DECRETO:

PRIMER.- La Junta de Govern Local quedarà integrada pels següents membres:

President:

El Batlle, Senyor MIQUEL FORNS I FUSTÉ.

Vocals:

- La Regidora: Senyora AURORA CARBONELL I ABELLA.- El Regidor: Senyor JORDI MAS CASTELLÀ.

- La Regidora. Senyora MIREIA ROSSELL PASCUAL.

- La Regidora: Senyora ROSA TUBAU LLORIÀ. E

- La Regidora: Senyora MARIA DEL CARMEN ALMIRALL I VIÑOLA.

CDimarts, 18 d'octubre de 2016

- El Regidor: Senyor JOSEP MOLINÉ SOLER.

- El Regidor: Senyor EDUARD JOSEP TERRADO I PABLO.

SEGON.- Nomenar al Senyor EDUARD JOSEP TERRADO I PABLO com a Tinent d'Alcalde i modificar la precedència dels Tinents d'Alcalde d'aquest Ajuntament, en el sentit que a continuació es relaciona:

- Primera Tinent d'Alcalde: Senyora AURORA CARBONELL I ABELLA.

- Segon Tinent d'Alcalde: Senyor JORDI MAS CASTELLÀ.

- Tercera Tinent d'Alcalde: Senyora MIREIA ROSSELL PASCUAL.

- Quarta Tinent d'Alcalde: Senyora ROSA TUBAU LLORIÀ.

- Cinquena Tinent d'Alcalde: Senyora M. CARME ALMIRALL VIÑOLA.

- Sisè Tinent d'Alcalde: senyor JOSEP MOLINÉ SOLER.

- Setè Tinent d'Alcalde: senyor EDUARD JOSEP TERRADO I PABLO.

TERCER.- Nomenar als següents Regidors Delegats de l'Alcalde:

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES, ORGANITZACIÓ I GOVERN OBERT.

- Regidor delegat d'Hisenda, Organització i Govern Obert:

Senyor JOSEP MOLINÉ SOLER.

- Regidora delegada de Recursos Humans:

Senyora MARIA DEL CARME ALMIRALL I VIÑOLA.

- Regidor delegat d'Ensenyament, Joventut i Esports:

Senyor EDUARD JOSEP TERRADO I PABLO.

- Regidora delegada de Benestar i Família:

Senyora MIREIA ROSSELL PASCUAL.

- Regidora delegada de Cultura, Tradicions i Festes:

Senyora ROSA TUBAU LLORIÀ.

ÀREA DE PROMOCIÓ I TERRITORI.

- Regidora delegada de Promoció Econòmica, Turisme i Platges:

Senyora AURORA CARBONELL ABELLA.

- Regidor delegat de Territori, Sostenibilitat i Habitatge:

Senyor JORDI MAS CASTELLÀ.

- Regidora delegada de Serveis Urbans:Senyora MARIA DEL CARMEN ALMIRALL I VIÑOLA.Dimarts, 18 d'octubre de 2016

QUART.- Atorgar, d'acord amb la legislació invocada, les atribucions delegables que seguidament es relacionen:

A) A favor del Regidor d'Hisenda, Organització i Govern Obert, Senyor JOSEP MOLINER SOLER:

? Resoldre els expedients administratius relatius a organització municipal, informàtica, telecomunicacions, govern obert,participació ciutadana, gestió pressupostària, ingressos, contractació i compres, relacions institucionals i internacionals iagermanaments sense perjudici de les competències delegades expressament a la Junta de Govern Local.

? Proposar a la Junta de Govern Local la resolució dels expedients administratius de la seva competència en els àmbitsd'organització municipal, informàtica, telecomunicacions, govern obert, participació ciutadana, gestió pressupostària,ingressos, contractació i compres, relacions institucionals i internacionals i agermanaments.

? Aprovar i signar els convenis de col·laboració sense contingut econòmic en els àmbits de l'organització municipal,informàtica, telecomunicacions, govern obert, participació ciutadana, gestió pressupostària, ingressos, contractació icompres, relacions institucionals i internacionals i agermanaments.

B) A favor de la Regidora Senyora CARME ALMIRALL VIÑOLA, que passarà a denominar-se Regidora de RecursosHumans i Serveis Urbans:

? Resoldre els expedients administratius relatius a recursos humans i serveis urbans sense perjudici de lescompetències delegades expressament a la Junta de Govern Local.

? Proposar a la Junta de Govern Local la resolució dels expedients administratius de la seva competència en l'àmbit derecursos humans i serveis urbans.

? Contractar al personal subjecte a la legislació laboral.

? Vetllar per la correcta aplicació del règim de llicències, permisos, jornada de treball i horaris i adoptar els acords que siguin necessaris per garantir aquesta correcta aplicació.

? Determinar l'horari dels diferents serveis i del personal adscrit en aquest com també la distribució de la jornada.

? Distribuir les funcions concretes del personal al servei de l'Ajuntament de Sitges d'acord amb les funcions establertes ala relació de llocs de treball.

? Distribució de les gratificacions per serveis extraordinaris.

? Designar als representants de la Corporació en les diferents comissions previstes a l'Acord sobre les condicions detreball dels funcionaris i al Conveni Col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament de Sitges.

? Autoritzar o denegar la realització de reunions convocades pels representants sindicals d'acord amb el que està prevista l'Acord de condicions de treball dels empleats municipals de l'Ajuntament de Sitges.

? Resoldre els serveis mínims corresponents en cas de vaga.

? Resoldre les sol·licituds de bestretes de la nòmina del personal de l'Ajuntament de Sitges.

? Liquidar i aprovar la nòmina mensual i les nòmines complementàries, del personal de l'Ajuntament de Sitges.

? Autoritzar les diligències d'embargament de salaris.

? Aprovar i signar els convenis de col·laboració per realitzar pràctiques.

? Realitzar els tràmits davant la inspecció de treball, així com aprovar les mesures que resultin oportunes en relació a la inspecció de treball.

? Resoldre els expedients disciplinaris per faltes lleus del personal funcionari i laboral.? Proposar la resolució a la Junta de Govern Local dels expedients disciplinaris per faltes greus o molt greus delV

personal funcionari i laboral. Quan la proposta comporti la separació del servei de funcionaris o l'acomiadament de personal laboral la proposta de resolució de l'expedient es realitzarà al Batlle.Dimarts, 18 d'octubre de 2016

? Resoldre els expedients administratius relatius als àmbits de via pública, transport públic, manteniment del patrimonimunicipal, parcs i jardins i cementeris sense perjudici de les competències delegades a la Junta de Govern Local.

? Resoldre les autoritzacions i llicències d'intervencions en la via pública, com les operacions de manteniment, l'oberturade rases i canalitzacions, realització de noves escomeses a la xarxa d'aigua, abocament a la xarxa de claveguerampúblic i, en general, qualsevol actuació que afecti a la via pública, mobiliari urbà i infraestructures públiques.

? Incoar, tramitar i atorgar les llicències de guals així com les reserves de via pública relacionats amb els mateixos.

? Proposar la resolució dels expedients sancionadors per infracció de les ordenances municipals gestionades des de laRegidora incloent les de projectes d'infraestructures i equipaments, sanejament, enllumenat, deixalleria i residus urbans,i d'altres en l'àmbit de via pública, transport públic, manteniment del patrimoni municipal, parcs i jardins i cementeris.

? Aprovar i signar els convenis de col·laboració sense contingut econòmic en l'àmbit de recursos humans i serveisurbans.

C).- A favor del Regidor Senyor JOSEP EDUARD TERRADO I PABLO, que passarà a denominar-se Regidord'Ensenyament, Joventut i Esports.

? Resoldre els expedients administratius relatius a ensenyament, joventut i esports sense perjudici de les competènciesdelegades expressament a la Junta de Govern Local.

? Proposar a la Junta de Govern Local la resolució dels expedients administratius de la seva competència en l'àmbit d'ensenyament, joventut i esports.

? Resoldre les autoritzacions per a l'ocupació de centres educatius de titularitat municipal.

? L'assistència al Consell Escolar dels Centres Educatius en representació de l'Ajuntament de Sitges.

? Aprovar i signar els convenis de col·laboració sense contingut econòmic en els àmbits de d'ensenyament, joventut iesports.

D).- A favor de la Regidora de Benestar i Família, Senyora MIREIA ROSSELL i PASCUAL:

? Resoldre els expedients administratius relatius a serveis socials, igualtat, inclusió social i cooperació sense perjudici deles competències delegades expressament a la Junta de Govern Local.

? Proposar a la Junta de Govern Local la resolució dels expedients administratius de la seva competència en els àmbitsde serveis socials, igualtat, inclusió social i cooperació. En particular es proposarà a la Junta de Govern Local la resolució en relació amb les sol·licituds següents:

- d'ingrés en el Centre de Dia l'Aplec.

- d'altes i baixes del Servei d'Ajuda a Domicili.

- d'altes/baixes per acollir-se al Servei de Teleassistència Domiciliària.

- peticions de la CAES.

- d'ajuts a discapacitats.

- d'ajuts de llibres i material escolar.

- altres ajuts i subvencions tramitats per la Regidoria.

? Signatura de les sol·licituds de serveis amb entitats privades, públiques o sense ànim de lucre que beneficiïn als

usuaris de Serveis Socials. E

? Aprovar i signar convenis de col·laboració sense contingut econòmic en els àmbits dels serveis socials, igualtat, inclusió social i cooperació.Dimarts, 18 d'octubre de 2016

E).- A favor de la Regidora de Cultura, Tradicions i Festes, Senyora ROSA TUBAU i LLORIÀ:

? Resoldre els expedients administratius relatius a cultura, tradicions i festes sense perjudici de les competènciesdelegades a la Junta de Govern Local.

? Proposar a la Junta de Govern Local la sol·licitud, acceptació, atorgament o denegació de les subvencions en l'àmbitde la promoció de la cultura, de les tradicions i festes.

? Resoldre l'autorització d'ocupació de les dependències municipals a Miramar, l'Escorxador i l'Estudi Vidal, tant per lacelebració d'exposicions, actes culturals, tradicionals festius, així com altres ocupacions que no siguin pròpiesd'aquestes matèries però que es desenvolupin en aquests espais.

? Sol·licitar l'ús d'edificis que no són de titularitat municipal per a la celebració d'exposicions i actes culturals.

? Aprovar i signar els convenis de col·laboració sense contingut econòmic en els àmbits de cultura, tradicions, festes.

? Resoldre els expedients administratius en matèria de Normalització Lingüística.

F) A favor de la Senyora AURORA CARBONELL i ABELLA, que passarà a denominar-se Regidora de PromocióEconòmica, Turisme i Platges.

? Resoldre els expedients administratius en matèria de promoció econòmica sense perjudici de les competènciesdelegades expressament a la Junta de Govern Local.

? Proposar a la Junta de Govern Local la resolució dels expedients administratius de la seva competència en els àmbitsde la promoció i de l'emprenedoria.

? Aprovar i signar els convenis de col·laboració sense contingut econòmic en els àmbits de la promoció i del'emprenedoria.

? Aprovar i signar els convenis per a la realització de pràctiques per part d'alumnes en els diferents serveis que integrenla Regidoria.

? Aprovar i signar els convenis de pràctiques en empreses dels alumnes de Formació Ocupacional del Centre Nivell 10.

? Resoldre els expedients administratius previstos en la normativa de prevenció i control ambiental de les activitats, lanormativa d'espectacles públics i activitats recreatives així com les activitats a les quals es refereix el Reglamentd'obres, activitats i serveis o qualsevol altra normativa sectorial en matèria d'activitats particulars desenvolupades almunicipi. Aquesta delegació es realitza sense perjudici de les competències delegades expressament a la Junta deGovern Local.

? Proposar a la Junta de Govern Local la resolució dels expedients administratius de la seva competència en matèriad'activitats, espectacles públics i activitats recreatives.

? Resoldre els expedients administratius relatius al comerç, consum, mercats sedentaris i ambulants, sense perjudici deles competències delegades expressament a la Junta de Govern Local.

? Proposar a la Junta de Govern Local la resolució dels expedients administratius de la seva competència en els àmbitsde promoció del comerç, mercats, i consum.

? Resoldre les autoritzacions d'ocupació de la via pública per activitats promocionals o publicitàries, sol·licitades perentitats públiques o privades, amb o sense ànim de lucre, així com les ocupacions amb taules cadires o amb elementsauxiliars als establiments, com expositors, taulells o similars.

? Aprovar i signar els convenis de col·laboració sense contingut econòmic en els àmbits de les activitats, comerç,mercats i consum.? Resoldre els d'expedients sancionadors per infraccions de la legislació i les ordenances municipals en les matèriesV

d'activitats, espectacles, comerç, mercats, terrasses i consum, sense perjudici de les competències de la Generalitat de

Dimarts, 18 d'octubre de 2016

Catalunya d'inspecció i sanció d'establiments oberts al públic, espectacles públics i activitats recreatives retornades a laGeneralitat segons acord de Ple de data 24 d'abril de 2012.

? Resoldre els expedients administratius relatius a turisme i platges sense perjudici de les competències de l'Agència deTurisme de Sitges i de les competències delegades expressament a la Junta de Govern Local.

? Proposar a la Junta de Govern Local la resolució dels expedients administratius de la seva competència en els àmbitsde turisme i platges, sense perjudici de les competències de l'Agència de Turisme de Sitges.

? Aprovar l'atorgament de llicències i autoritzacions que corresponguin a l'Ajuntament en les platges, incloent lesrelatives a les guinguetes.

? Aprovar i signar els convenis de col·laboració sense contingut econòmic en els àmbits de turisme i platges quan nocorrespongui la competència a l'Agència de Turisme de Sitges.

? Proposar a la Junta de Govern Local la resolució dels expedients administratius de la seva competència en l'àmbit d'Ocupació.

? Aprovar i signar els convenis de col·laboració sense contingut econòmic en el àmbit d'Ocupació.

G).- A favor del Regidor de Territori, Sostenibilitat i Habitatge, senyor JORDI MAS i CASTELLÀ:

? Resoldre els expedients administratius de competència municipal previstos en la legislació urbanística, medi ambiental,de salut pública i d'habitatge sense perjudici de les competències delegades a la Junta de Govern Local.

? Resoldre les llicències urbanístiques d'obres menors qualificades com a tal segons el Pla d'Ordenació UrbanísticaMunicipal de Sitges.

? Proposar a la Junta de Govern Local la resolució dels expedients administratius de la seva competència en l'àmbit urbanístic i, en particular, els següents:

- Instruments de planejament, gestió urbanística i projectes d'urbanització delegats a la Junta de Govern Local.

- llicències urbanístiques que no siguin d'obres menors, d'enderroc o parcel·lació.

- declaració de l'estat ruïnós d'una construcció.

- procediments de protecció de la legalitat urbanística.

- imposició de multes coercitives per incompliment de les resolucions de restauració de la legalitat urbanística.

? Resoldre els expedients sancionadors en matèria de legalitat urbanística per infraccions lleus o greus.

? Proposar a la Junta de Govern Local la resolució dels expedients administratius de la seva competència en els àmbitsde la protecció del medi ambient, salut pública i la promoció de l'habitatge.

? Aprovar i signar els convenis de col·laboració sense contingut econòmic en els àmbits d'urbanisme, medi ambient,salut pública i habitatge.

? Resoldre els expedients sancionadors per infraccions de la legislació i les ordenances municipals en els àmbits demedi ambient, salut pública i habitatge.

CINQUÈ.- La delegació per resoldre o proposar a la Junta de Govern local la resolució un expedient administratiucomprèn la incoació del procediment, adopció de mesures provisionals, instrucció, tramitació, finalització delprocediment per qualsevol forma prevista a l'ordenament jurídic, notificació i publicació, així com qualsevol altre actenecessari d'execució dels mateixos, llevat de l'execució dels actes la resolució dels quals correspon a la Junta deGovern Local.SISÈ.- La delegació per l'atorgament d'una llicència o autorització o la imposició de sancions comporta també laV

delegació de la liquidació del tribut derivat de la llicencia o autorització o la liquidació de la sanció corresponent.Dimarts, 18 d'octubre de 2016

SETÈ.- Establir el següent règim per a les resolucions que es dictin en virtut de la present delegació:

a) Fer esment d'aquest decret de delegació.

b) Hauran de contenir una part expositiva i una altra resolutiva.

c) Efectuar la transcripció en paper oficial de la Generalitat de Catalunya amb sèrie correlativa.

d) Es donarà compte en la primera sessió de cada mes de la Junta de Govern Local de les resolucions dictades en elmes anterior.

e) Les resolucions aniran signades pel Regidor amb el davant meu del Secretari General.

f) El Secretari General, signarà les notificacions corresponents.

g) L'oferiment de recursos es realitzarà com a darrer punt de la part dispositiva de les resolucions i actes municipals encompliment de l'article 89.3, en connexió amb l'article 58.2, ambdós de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règimjurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

VUITÈ.- Establir que les atribucions delegades han d'ésser exercides personalment sense que puguin ser delegables aun tercer, i així com la possibilitat de l'Alcaldia de revocar o avocar en qualsevol moment el coneixement i resolució deles atribucions delegades.

NOVÈ.- Disposar que les resolucions dels tinents d'alcalde i regidors amb delegació, per tal de donar compliment al'article 22.2 de la LRBRL, s'efectuï mitjançant la dació de compte en cadascuna de les comissions informativesordinàries a les que pertanyi el regidor o tinent d'alcalde amb delegació, sense perjudici de la possibilitat de posar enconeixement al Ple de les resolucions.

DESÈ.- Donar compte del present Decret al Ple en la primera sessió que es celebri, notificar-ho personalment alinteressats, i publicar-ho al Butlletí Oficial de la Província per a general coneixement.

ONZÈ.- Notificar aquesta resolució als regidors/res afectats/des, entenent-se acceptada la competència delegada deforma tàcita, si dins del termini de les 24 hores següents no es manifesta res en contra, o es fa ús de la delegació.Igualment notificar-ho a la resta de regidors de la Corporació, i encomanar a Secretari General la seva difusió per ageneral coneixement del Departaments i Serveis municipals.

DOTZÈ.- Declarar que:

- L'acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós administrativadavant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.

- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l'òrgan titular legal de la competència en el terminid'un mes.

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret.

El que es fa públic per a general coneixement i als efectes oportuns.

Sitges, 4 d'octubre de 2016

El batlle, Miquel Forns i Fusté

Davant meu, el secretari general accidental, Joaquim Antoni Vidal Puig