Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial del projecte de millora de xarxes de distribució del carrer Bonaire
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sitges

EDICTE

Mitjançant el qual es fa públic que per acord de la Junta de Govern Local, de data 21 de setembre de 2016, es vaaprovar inicialment el Projecte constructiu de millora de les xarxes de distribució de Sitges a l'entorn del carrer Bonaire,amb un import d'execució de 281.828,14 EUR i restant l'aprovació definitiva condicionada al període d'informació públicapel termini de 30 dies des de l'endemà de l'última publicació oficial, de conformitat amb l'article 37 del ROAS.

Durant aquest termini la documentació esmentada es podrà examinar a les dependències del departament de ServeisUrbans de l'Ajuntament de Sitges, ubicat al carrer de les Pruelles, núm. 1, Polígon Industrial Mas Alba, de 9 a 13.30hores, a fi i efectes que es puguin presentar al·legacions i formular les observacions que es considerin oportunes.

En cas de no presentar-se al·legacions ni reclamacions durant el termini d'informació pública del Projecte constructiu demillora de les xarxes de distribució de Sitges a l'entorn del carrer Bonaire, esdevindrà aprovat amb caràcter definitiusense necessitat d'adoptar un nou acord.

El que es fa públic per a general coneixement i als efectes procedents.

Sitges, 4 d'octubre de 2016

El batlle, Miquel Forns i Fusté

Davant meu, el secretari acctal., Joaquim-Antoni Vidal Puig