Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial del Pla de millora urbana de l'illa B, polígon 1 de can Ratés
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Santa Susanna

EDICTE d'aprovació inicial

Exp. 33/16: PLA DE MILLORA URBANA DE L?ILLA B, DEL POLÍGON 1 DE CAN RATÉS.

El Ple de l?Ajuntament celebrat el dia 28 de setembre de 2016, va aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana de l?Illa Bdel polígon 1 de can Ratés, redactat per l?arquitecte Antoni Majó Roca, i promogut pels propietaris Srs. Vicenç i JordiRebollo Alfonso, amb l?objectiu d?ordenar l?edificació de les parcel·les 1 i 2 de l?illa.

L?expedient es sotmet a informació pública per termini d?UN MES comptat des de l?endemà de la publicació del presentedicte en el Butlletí Oficial de la Província. Durant aquest període, tots els interessats podran examinar l?expedient iformular les al·legacions que considerin oportunes.

Santa Susanna, 6 d?octubre de 2016

L?alcalde, Joan Campolier i Montsant