Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Convocatòria de provisió de 7 places d'agent de la Policia Local
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

EDICTE

Per Decret de l'Alcaldessa número 8043, de 29 de setembre de 2016, es va convocar les proves d'accés a la funciópública, de conformitat amb el que estableixen les bases generals aprovades en la Junta de Govern Local de 19 de juliol de 2010, i les bases específiques aprovades a la Junta de Govern Local de 12 de juliol de 2016, per proveir les placesvacants següents:

Règim Funcionarial:

- La provisió de set places d'agent de la policia local, Escala d'Administració Especial (bàsica), Subescala de ServeisEspecials, Classe Policia Local, grup C2, vacants a la plantilla de personal funcionari d'aquesta Corporació, incloses al'oferta pública d'ocupació per l'any 2016.

La modalitat d'accés és:

- 3 places per sistema de concurs de mobilitat interadministrativa entre funcionaris de les diverses administracionspúbliques.

- 4 places per sistema de concurs oposició de torn lliure, a més a més de totes aquelles que es puguin produir fins a lafinalització del procés selectiu.

Les bases generals per a l'accés a les places vacants de la plantilla (laboral i funcionarial) d'aquest Ajuntament han estatpublicades en el BOP de data 8 de setembre de 2010, i en el DOGC número 5687 de data 6 d'agost de 2010; així comles bases específiques que les complementen en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 1 d'agost de 2016 ien el DOGC número 7176 de 3 d'agost de 2016.

Les instàncies per prendre part a les proves corresponents d'accés, es presentaran en l'Oficina d'Informació i AtencióCiutadana (OIAC), dins del termini de trenta dies naturals comptats des de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat. S'haurà de manifestar que es reuneixen totes i cadascuna de les condicions decapacitat i requisits a la data de finalització del termini per a la presentació d'instàncies, així com la documentaciórequerida per a cada convocatòria, que consten en les Bases Generals i Específiques.

Les instàncies també es podran presentar en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, delProcediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Santa Coloma de Gramenet, 3 d'octubre de 2016

El tinent d'alcaldessa executiu de Serveis Interns, Promoció Económica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat, EsteveSerrano Ortín