Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Llista d'admesos i exclosos per a la plaça de dinamitzador de joventut
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia

ANUNCI

L'alcaldessa de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, en data 10 d'octubre de 2016, va dictar el decret número 1406/2016, que literalment es reprodueix a continuació:

"Atès que en data 22 de setembre de 2016 es va dictar el decret número 1303/2016, en el qual s'excloïa un aspirant perno acreditar la titulació necessària,

Vist que s'ha comprovat l'equivalència dels estudis que havia acreditat en el moment de realitzar la sol·licitud, esproposa que l'aspirant sigui admès al procés selectiu,

Aquesta alcaldia, en virtut de les atribucions que legalment tinc conferides, resolc:

PRIMER.- Declarar admesos els aspirants següents:

38xxxx45Y

40xxxx90A

43xxxx01L

46xxxx20D

46xxxx87G

47xxxx36C

47xxxx68H

77xxxx14V

77xxxx47H

SEGON.- S'atorga deu dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per tal d'esmenar els defectes de la sol·licitud. Aquesta llista s'elevarà a definitiva si no es presenta capreclamació.

TERCER.- Determinar que la composició del tribunal qualificador de les proves, que està classificat de categoria segonasegons el RD 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó de servei, serà la següent:

PRESIDENT

Titular: Jordi Sadurní Llurba

Suplent: Eulàlia Figueras Mas

SECRETARI

Titular: Ramon Rigol Nutó

Suplent: Diana Rogé Solsona

VOCALS

Titular: Jordi Casals Canalias

Suplent: Montserrat Pausa Tena

Titular: Maria Rosa Balcells OlivéSuplent: Cristina Rimbau Rosell

Representants de l'EAPC

Titular: Emilia Giraldez Alvaro

Suplent: J. Joan Rodríguez SalinasDimarts, 18 d'octubre de 2016

El tribunal comptarà, segons s'estableix a la base 5.7 de les bases generals reguladores dels processos selectius delpersonal de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, amb la incorporació de tècnics especialistes per a les següentsproves:

ASSESSORS

Representant del Consorci de Normalització Lingüística per a les proves de català.

QUART.- Es convoca als aspirants que no han acreditat el nivell de català per al dia 13 d'octubre de 2016 a les 10:00del matí al Casal d'Entitats per tal de realitzar la prova corresponent. L'aspirant que no ha acreditat el nivell de català és:

38xxxx45Y

Es convoca a la resta d'aspirants i al tribunal qualificador per al dia 20 d'octubre de 2016 a les 9:00 hores a la sala deplens de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, Pl. Ajuntament, 1, per tal d'iniciar el procés selectiu.

CINQUÈ.- Determinar que aquesta resolució es farà pública a la pàgina web de l'ajuntament, que fa funcions de taulerd'anuncis, i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona."

Sant Sadurní d'Anoia, 11 d'octubre de 2016

L'alcaldessa, Maria Assumpta Rosell i Medall