Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de l'expedient 3/2016 de suplement de crèdit
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Quirze de Besora

EDICTE

Aprovat inicialment per l'Ajuntament en Ple Ordinari, en Sessió celebrada el 27 de setembre d'enguany, en elPressupost General vigent, amb les següents modificacions:

I.- Classe de modificació a realitzar:

L'expedient de SUPLEMENT DE CRÈDIT, MODIFICACIÓ DEL CAPÍTOL 6 DEL PRESSUPOST DE DESPESES, AMBMAJOR INGRESSOS DEL PRESSUPOST 2016 DELS CAPÍTOLS 1, 4 i 8 (APLICACIÓ DEL 50 % RESTANT DELROMANENT DE TRESORERIA LIQUIDAT DE L'ANY 2015).

II.- Partides pressupostàries a les que afecta:

DESPESES i INGRESSOS.

Que, del pressupost, es faci una transferència augmentant la partida de despeses núm. 01/1532/61000 (+ 182.129,11EUR).

Augmentar la partida del pressupost d'ingressos 41/11300 (+ 23.762 EUR), 41/42000 (+30.000 EUR), 41/45000(+50.000 EUR), 41/45001 (+29.503,04 EUR), 41/46100 (43.269,86 EUR), 41/87000 (50% restant del Romanent deTresoreria Liquidat any 2015) (5.594,21 EUR) = 182.129,11 EUR.

DESPESES.

CAPÍT

OL

DENOMINACIÓ

EUR

DESPESES DE PERSONAL

0,00

DEPESES BENS CORRENS I SERVEIS

0,00

DESPESES FINANCERES

0,00

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

0,00

INVERSIONS REALS

182.129,11

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

0,00

PASSIUS FINANCERS

0,00

TOTAL DESPESES: 182.129,11 EUR.

INGRESSOS.

CAPÍTOL

D

ENOMINACIÓ

EUR

IMPOSTOS DIRECTES

23.762,00

IMPOSTOS INDIRECTES

0,00

TAXES I ALTRES INGRESSOS

0,00

TAXES CORRENTS

152.772,90

INGRESSOS PATRIMONIALS

0,00

ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS

0,00

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

0,008 ROMANENT 5.594,21

PASSIUS FINANCERS

0,00

TOTAL INGRESSOS: 182.129,11 EUR.Dimarts, 18 d'octubre de 2016

Quedant el Pressupost General vigent, resumit per capítols tal com segueix:

INGRESSOS.

CAPÍTOL

D

ENOMINACIÓ

EUR

IMPOSTOS DIRECTES

795.009,00

IMPOSTOS INDIRECTES

6.000,00

TAXES I ALTRES INGRESSOS

629.819,16

TAXES CORRENTS

1.027.292,01

INGRESSOS PATRIMONIALS

7.694.58

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

986.231,22

ACTIUS FINANCERS

14.535,71

TOTAL INGRESSOS: 3.466.581,68 EUR.

DESPESES.

CA

PÍTOL

DENOMINACIÓ

EUR

DESPESES DE PERSONAL

691.418,79

DEPESES BENS CORRENS I SERVEIS

990.064,34

DESPESES FINANCERES

8.118,20

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

385.747,04

FONS CONTINGÈNCIA

25.000,00

INVERSIONS REALS

523.001,00

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

710.700,83

PASSIUS FINANCERS

132.531,48

TOTAL DESPESES: 3.466.581,68 EUR.

En el supòsit que no sigui presentada cap reclamació, el pressupost es considerarà definitivament aprovat, sensenecessitat de nou acord. En cas contrari el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les, comptat a partir del diasegüent a la finalització de l'exposició al públic.

Les reclamacions es consideraran denegades, si no es resolguessin en l'acte d'aprovació definitiva.

Sant Quirze de Besora, 7 d'octubre de 2016

L'alcaldessa, M. Rosa Vestit i Villegas