Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació de les bases de procés selectiu d'una borsa de la brigada de serveis municipals
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Pol de Mar

ANUNCI núm. 82/2016 sobre les bases específiques procés selectiu borsa de treball per cobrir necessitats de la brigada de serveis municipals i convocatòria procés selectiu

Per acord de la Junta de Govern Local adoptat en data 12 de setembre de 2016, s'ha resolt aprovar les BASESESPECÍFIQUES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL PERCOBRIR NECESSITATS DE LA BRIGADA DE SERVEIS MUNICIPALS I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU,mitjançant concurs amb inclusió de prova pràctica per cobrir necessitats de la Brigada de Serveis Públics del'Ajuntament de Sant Pol de Mar, en la categoria d'oficial de segona i especialitats de JARDINER, PALETA, LAMPISTA IOPERARI DE SERVEIS MÚLTIPLES, assimilats al grup de titulació Agrupacions Professionals del personal laboral,d'acord amb les bases que tot seguit es transcriuen.

BASES ESPECÍFIQUES reguladores del PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL PERCOBRIR NECESSITATS DE LA BRIGADA DE SERVEIS MUNICIPALS.

PRIMERA. OBJECTE DE La convocatòria i normes generals:

1.1L'objecte de la present convocatòria és la selecció de personal, mitjançant el procediment de concurs amb inclusió deprova pràctica, per a la creació d'una borsa de treball per cobrir necessitats de la BRIGADA DE SERVEIS MUNICIPALSde L'AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR, amb dedicació a jornada completa o parcial, segons necessitats, en lacategoria d'oficial segona i especialitats de JARDINER, PALETA, LAMPISTA i operari DE serveis múltiples, assimilats algrup de titulació d'agrupacions professionals de personal laboral.

1.2La vigència de la borsa de treball serà per un període de dos anys a comptar des de l'aprovació de la presentconvocatòria.

1.3Les retribucions a percebre seran les que correspongui en el moment de la contractació, d'acord amb el mateix marcnormatiu que s'aplica a la plantilla municipal.

1.4Modalitat de contractació: Cada persona que sigui cridada per a prestar serveis serà contractada en règim laboraltemporal.

1.5Aquestes Bases seran de compliment obligatori, en el moment en que s'efectuï la convocatòria per a cobrirnecessitats de la Brigada de serveis municipals, per totes aquelles persones que d'una o altra manera participin en elprocés de selecció.

1.6Les bases generals que regiran aquest procés selectiu seran les aprovades per la Junta de Govern Local en lessessions de dates 22 de maig i 24 de juliol de 2008, publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (núm.194 de data 13-8-2008 i núm. 207 de data 28-8-2008), llevat d'allò expressament exclòs o regulat enaquesta Convocatòria.

1.7Resten excloses d'aquest procés les bases generals número. 6.1; 8.3; 12 i 15.1.

1.8Els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries perprendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent i, especialment la Llei orgànica de protecció de dades.

SEGONA. REQUISITS ESPECÍFICS DE PARTICIPACIÓ A LA CONVOCATÒRIA.A més dels requisits generals detallats en les bases generals, els aspirants hauran de reunir els requisits següents:

2.1Titulació: Estar en possessió el títol de certificat d'estudis primaris, o el seu equivalent o superior. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació i Ciència. E

2.2Llengua catalana: nivell elemental de català (nivell A elemental). Document acreditatiu d'estar en possessió delC

certificat de coneixements de llengua catalana de nivell A bàsic de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent.Dimarts, 18 d'octubre de 2016

2.3Llengua castellana: Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixements dellengua castellana de nivell intermedi. L'acreditació es farà mitjançant la presentació d'un dels documents següents:

-Diploma d'espanyol (nivell intermedi) que estableix el Reial Decret 1137/2002, de 31 d'octubre, o equivalent per aestrangers.

-Certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l'obtenció d'aquest, o del certificatd'aptitud en espanyol per estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes.

2.4No estar afectat/da per cap dels motius d'incompatibilitat continguts en la Llei 53/1984 de 26 de desembre que esrefereix al personal al servei de les administracions públiques.

2.5Estar en possessió del permís de conducció classe B.

TERCERA. FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES.

Les persones que desitgin prendre part a les proves selectives hauran de sol·licitar-ho mitjançant instància, d'acord ambl'establert a la Base CINQUENA de la Bases generals, dins el termini de vint dies naturals comptadors a partir del'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

3.1Currículum vitae acadèmic i professional. Els mèrits que constin en el currículum però que no quedin acreditatsdocumentalment no seran valorats. Cal aportar al efecte informe de vida laboral, còpia del contracte de treball o unanòmina de cada lloc de treball amb tasques similars a les ofertades.

3.2Fotocòpia del títol acadèmic requerit. En el cas de presentar una titulació equivalent a les exigides, s'haurà d'adjuntara la instància un certificat lliurat per l'òrgan competent que n'acrediti l'equivalència.

3.3Document acreditatiu d'haver satisfet els drets d'examen que estableix l'ordenança fiscal vigent número 16,Reguladora de la taxa per a expedició de documents administratius i que té aprovada aquesta per 9,00 EUR.

3.4Forma d'ingrés: Els drets d'examen seran abonats per les persones aspirants a l'oficina local de l'entitat bancàriaBBVA, mitjançant ingrés en el compte obert a nom de l'Ajuntament: 0182 6035 41 0200003481.

3.5No serà procedent la devolució dels drets d'examen en els supòsits d'exclusió per causa imputable a les personesaspirants.

3.6La falta de justificació de l'abonament dels drets d'examen determinaran l'exclusió de la persona aspirant.

3.7Tots els documents s'han de presentar mitjançant fotocòpies o originals. Les sol·licituds hauran d'anaracompanyades dels justificants acreditatius dels mèrits al·legats, i sense que el Tribunal Qualificador en pugui valorard'altres que no siguin aportats en aquest moment. En el cas que els mèrits s'acreditin mitjançant fotocòpies, els/lesaspirants que havent superat el procediment selectiu, resultin inclosos en la borsa de treball, en el cas de ser cridats pera ser contractats, hauran d'acreditar prèviament a la incorporació, els mèrits al·legats mitjançant fotocòpies dels originalscompulsades per la mateixa secretaria de l'Ajuntament.

3.8Documentació acreditativa dels mèrits al·legats. L'Experiència professional en el sector públic s'acreditarà mitjançantl'aportació d'un certificat de serveis previs emès per l'Administració Pública corresponent on s'hagin prestat els serveis.Per acreditar l'experiència professional en el sector privat caldrà aportar certificació dels serveis prestats emès pelcentre corresponent (Fundacions, ONG, associacions, cooperatives, centres privats) o còpia del contracte de treballacompanyada d'un full d'història de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social. Els cursos iseminaris s'hauran d'acreditar mitjançant títol o certificat emès on s'acrediti el número d'hores i l'entitat organitzadora. Enel supòsit que no s'especifiqui la durada en hores o crèdits, quedarà a criteri del tribunal la valoració o no del mèrit.

3.9Els/Les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàriesper prendre part en la convocatòria i per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procésselectiu, d'acord amb la normativa vigent i, especialment la Llei Orgànica de protecció de dades.

Dimarts, 18 d'octubre de 2016

QUARTA.- ADMISSIÓ D'ASPIRANTS.

4.1Un cop finalitzat el termini de presentació d'instàncies, e/la President/a de la Corporació, dictarà una resolució en eltermini màxim de 10 dies i declararà aprovada la llista d'admesos/es i exclosos/es, que serà anunciada i publicada altauler d'anuncis i a la pàgina web de la corporació.

En aquesta mateixa resolució s'inclourà la llista dels aspirants admesos i exclosos a la convocatòria, que estaranidentificats amb el número de registre d'entrada de les sol·licituds, amb indicació dels motius d'exclusió i la llistaprovisional d'exempts de realitzar l'exercici de coneixements de llengua catalana i, si s'escau, de llengua castellana. Elsaspirants disposaran d'un termini de deu dies a partir de l'endemà de la publicació de la resolució indicada per formulardavant l'alcaldia les reclamacions que creguin oportunes, adreçades a esmenar els defectes que s'hagin pogut produir,o per adjuntar la documentació que es requereix a la convocatòria, d'acord amb el que disposa l'article 71 de la Llei30/1992, de 26 de novembre, en la nova redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. Se'ls adverteix que, en casque no esmenin dins d'aquest termini el defecte a ells imputable que hagi motivat la seva exclusió, es considera quedesisteixen de la seva petició.

Aquesta resolució determinarà també el lloc, data i hora d'inici de les proves i donarà a conèixer els noms dels membrestitulars i suplents del tribunal qualificador.

La llista provisional s'elevarà a definitiva, sense necessitat d'una nova publicació, si en el termini dels 10 dies establertsno s'hi presenten reclamacions.

El/la president/a de la corporació, si s'escau, estimarà o desestimarà les reclamacions formulades en la resolució per laqual s'aprovi la llista definitiva que es farà pública en el tauler d'edictes de la corporació i a la pàgina web municipal.

CINQUENA.- TRIBUNAL QUALIFICADOR.

5.1. El Tribunal qualificador que es nomenarà es composarà pels següents membres:

President: Un/a funcionari/ària de carrera o personal laboral fix de l'Ajuntament.

- Un vocal designat a proposta de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

- Un vocal funcionari de carrera o personal laboral fix de l'Ajuntament.

- Un vocal tècnic en la matèria que pot ser o no personal de la mateixa entitat local.

Secretari/ària: Farà les funcions de secretari/ària, el de la Corporació o un funcionari de carrera amb veu i vot.

El Tribunal podrà disposar la incorporació d'assessors/res especialistes en totes o alguna de les proves amb veu peròsense vot.

5.2La designació dels membres del Tribunal inclourà la dels membres suplents respectius.

5.3Els membres del tribunal s'abstindran d'intervenir i els aspirants podran recusar-los si els afecta alguna de les causesprevistes als articles 28 i 29 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre.

5.4El tribunal actuarà amb estricta independència i objectivitat i el seu funcionament s'adequarà a les normes pròpiesdels òrgans col·legiats.

SISENA. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU.

El procediment de selecció serà de concurs, d'acord amb el que estableix l'article 95 i 96 del Decret 214/1990, de 30 de juliol pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals, amb inclusió de prova pràctica d'acordamb l'article 67 del mateix reglament.

1ª FASE: PROVES PRÀCTIQUES.1ª Primera prova.- De coneixements de la llengua catalana i castellana. De caràcter obligatori i eliminatori. Consta deV

dos exercicis.Dimarts, 18 d'octubre de 2016

Primer exercici.- Prova de coneixements de la llengua catalana. De caràcter obligatori i eliminatori.

Consistirà en la realització d'exercicis de coneixements orals bàsics que acreditin el coneixement de la llengua catalana,adaptat al nivell A elemental de català, d'acord amb els criteris emprats per la Secretaria de Política Lingüística de laGeneralitat de Catalunya i d'acord amb les necessitats de comprensió i expressió corresponents al lloc de treball.

La qualificació dels/de les aspirants en aquest exercici serà la d"apte" o "no apte".

Els/les aspirants que acreditin el nivell exigit, o un de superior, mitjançant la presentació d'un document emès per laSecretaria de Política Lingüística o per part d'un altre organisme equivalent quedaran exempts de la realització d'aquestexercici i la seva qualificació serà la d"apte".

Restaran exempts/tes de realitzar la prova els/les aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriorsde selecció de personal per accedir a la mateixa administració, en què hi hagués establerta una prova de català delmateix nivell o superior, o que hagin superat la prova esmentada en altres processos de la mateixa oferta pública d'ocupació.

El Tribunal qualificador demanarà l'assistència tècnica del consorci de Normalització Lingüística per a la realització icorrecció dels exercicis d'aquesta prova.

Segon exercici: Llengua castellana. De caràcter obligatori i eliminatori per a tots els/les aspirants que no tinguin lanacionalitat espanyola.

Per tal d'acreditar els coneixements de llengua castellana que estableix la base 4.1.F de les bases generals, elsaspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de realitzar un exercici, que consistirà en una redacció de 200paraules en el termini màxim de 45 minuts, i a mantenir una conversa amb membres del tribunal durant el termini màximde 15 minuts i, si s'escau, amb els assessors especialistes que aquest designi. Aquest exercici serà avaluat pel tribunal.

La qualificació d'aquest exercici serà d'apte/a o no apte/a.

Els/les aspirants que acreditin documentalment davant el tribunal que estan en possessió d'un certificat conforme hancursat la primària i la secundària a l'Estat espanyol; del diploma d'espanyol (nivell intermedi) que estableix el Reialdecret 1137/2002, de 31 d'octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les provesdirigides a l'obtenció d'aquest, o del certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficialsd'idiomes, restaran exempts de realitzar aquest exercici i la seva qualificació serà d'"apte/a".

Restaran exempts/tes de realitzar la prova els/les aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriorsde selecció de personal per accedir a la mateixa administració, en què hi hagués establerta una prova de castellà delmateix nivell o superior, o que hagin superat la prova esmentada en altres processos de la mateixa oferta pública d'ocupació.

2ª prova.- Exercici pràctic.

Consistirà en l'execució d'un o diversos treballs que plantejarà el Tribunal corresponents al lloc de treball en un terminimàxim d'una hora.

La puntuació màxima serà de 24 punts. Quedaran eliminats automàticament els/les aspirants que no obtinguin laqualificació mínima de 12 punts en el resultat de la prova.

El valorarà la correcta execució del treball, el temps transcorregut en l'execució, el domini de les eines emprades i el coneixement dels materials usats i aquells elements que el Tribunal cregui oportuns de valorar.

2ª FASE: VALORACIÓ DE MÈRITS.

a) Experiència professional: Fins a un màxim de 4 punts.

a. Experiència professional acreditada, pels serveis prestats en la realització de tasques que siguin rellevants i que

hagin estat realitzades en el sector privat en tant que assalariat (ONG, fundacions, cooperatives, centres privats, etc.), oN

en tant que en règim d'autònoms, o en les administracions públiques, en llocs de treball iguals, equivalents o similars alsV

objecte de la present convocatòria, a raó de 0,50 punts per any o fracció proporcional, fins un màxim de 2 punts.Dimarts, 18 d'octubre de 2016

b. Experiència professional acreditada, pels serveis prestats en la realització de tasques que siguin rellevants i quehagin estat realitzades en l'administració convocant, en llocs de treball iguals, equivalents o similars als objecte de lapresent convocatòria, a raó de 0,50 punts per any o fracció proporcional, fins un màxim de 2 punts.

b) Formació fins a un màxim de 2 punts.

Formació específica i/o cursos de perfeccionament que siguin d'interès en relació a les funcions a desenvolupar de laplaça convocada, valorats pel contingut, durada i centre docent, fins a un màxim de 2 punts. No seran valorats enaquest apartats altres cursos de formació transversal. (idiomes, ofimàtica...).

- Cursos de 6 a 20 hores amb certificat d'assistència: 0,10punts.

- Cursos de 21 a 30 hores amb certificat d'assistència: 0,40 punts.

- Cursos de 31 a 60 hores amb certificat d'assistència: 0,50 punts.

- Cursos de 61 a 100 hores amb certificat d'assistència: 0,75 punts.

- Cursos de més de 100 hores: 1 punt.

c) Altres mèrits fins a un màxim d'1 punt.

Valoració d'altres mèrits aportats, i acreditats pels/per les aspirants, així com valoració conjunta dels currículums per talde cercar la millor adequació a la plaça/lloc de treball, segons el criteri del tribunal, fins a un màxim d'1 punt.

3ª FASE: ENTREVISTA.

Els/les aspirants que, a criteri del tribunal i en funció de la puntuació atorgada, reuneixin les millors condicions per adesenvolupar les tasques objecte d'aquesta convocatòria, poder ser convocats/des a una entrevista personal.

Aquesta entrevista consistirà en mantenir un diàleg amb el tribunal o membres d'aquest en qui es delegui, sobreqüestions vinculades al currículum de l'aspirant.

L'entrevista, que té caràcter facultatiu per part del tribunal, no és obligatòria i la qualificació màxima a atorgar serà d'1punt.

SETENA.- CRITERI DE DESEMPAT.

En cas que la suma de les qualificacions obtingudes en la totalitat del procés selectiu, sigui igual en dos o mésaspirants, l'odre definitiu s'establirà a favor dels/de les aspirants que hagin obtingut la puntuació més alta en l'exercicipràctic. En cas de nova coincidència, se situarà en número superior en l'ordenació de la borsa l'aspirant que majorpuntuació obtingui en l'apartat a) de la fase de concurs (experiència professional).

VUITENA.- LLISTA D'APROVATS I PROPOSTA DE COMPOSICIÓ DE LA BORSA DE TREBALL.

Acabat el procés selectiu, el Tribunal publicarà els resultats globals en el tauler d'anunci de l'Ajuntament i a la pàgina web www.santpol.cat, ordenant els aspirants per ordre de la puntuació obtinguda, de major a menor, i efectuarà laproposta d'ordenació de la borsa de treball per cadascuna de les especialitats.

NOVENA. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS, CONTRACTACIONS I FUNCIONAMENT DE LA BORSA DE TREBALL.

9.1 Quan l'Ajuntament tingui la necessitat de cobrir el lloc de treball corresponent cridarà als aspirants per a la seva contractació temporal d'acord amb l'ordre de puntuació obtingut en el procés de selecció.

9.2 Si una persona es cridada a treballar i renuncia a l'oferta proposada per segona vegada, passarà a ocupar la darreraposició de la borsa vigent.9.3 Es obligació dels candidats que formin part de la borsa de facilitar un o dos telèfons de contacte, així com unaN

adreça de correu electrònic o qualsevol altre mitjà de localització, als efectes de comunicació i mantenir-hoV

permanentment actualitzat.Dimarts, 18 d'octubre de 2016

Per efectuar l'oferiment de la contractació l'aspirant que correspongui, des del Departament de Recursos Humanss'efectuarà una trucada telefònica al numero que l'aspirant hagi indicat en la sol·licitud. La comunicació telefònicas'intentarà durant un mínim de 3 vegades, en cas que el candidat hagi facilitat un e-mail també s'enviarà un e-mail.

D'acceptar l'oferta haurà d'aportar en el termini en que sigui requerit els documents acreditatius de les condicionsexigides a les bases que no s'haguessin presentat amb la instancia de sol·licitud.

També s'haurà d'aportar certificació mèdica acreditativa de no patir cap malaltia o defecte físic o psíquic que impedeixiel normal desenvolupament de les funcions corresponents.

Els contractes laborals que es subscriguin amb els aspirants cridats, ho seran per durada determinada, en les modalitatsadients a cada cas (interinitat per substitucions, obra o servei, etc.) transcorreguda la qual finalitzarà la relació laboral.

DESENA. PERÍODE DE PROVA.

Els aspirants contractats tindran un període de prova d'un mes, durant el qual tindran assignat un tutor/a. Un copfinalitzat aquest període s'examinarà l'informe emès pel/per la tutor/a, es donarà audiència a les persones interessadesdurant un termini de 10 dies en el cas que sigui desfavorable i si es considera que no s'ha superat el període de provaes declararà resolta la relació laboral a tots els efectes.

El candidat que hagi estat contractat i no hagi superat el període de prova, o que l'informe del tutor sigui desfavorable, quedarà a l'últim lloc de la llista.

ONZENA. INCIDÈNCIES.

La convocatòria i les seves bases, i els actes administratius que se'n derivin i de les actuacions del Tribunal podranésser impugnats pels interessats en els casos i la forma establerta per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de RègimJurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

El Tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que es produeixin durant el desenvolupament de lesproves selectives.

DOTZENA. PUBLICITAT.

Les bases íntegres es publicaran en el tauler d'edictes i en el web municipal.

En el Butlletí Oficial de la Província es publicarà el corresponent anunci de referència.

Sant Pol de Mar, 5 d'octubre de 2016

L'alcaldessa, Montserrat Garrido Romera