Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Notificació relativa a la retirada d'un vehicle de la via pública
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons

EDICTE de notificació a contribuent de domicili desconegut

D'acord amb el que preveu l'art. 44 de la Llei 39/2015, d1 d'octubre, de procediment administratiu comú de lesadministracions públiques, es fa públic que una vegada intentada sense efectes la notificació personal del contribuentinclòs en la relació que segueix, es procedeix a requerir-lo el compliment d'obligació formal prevista a l'article 71.1a delText articulat de la Llei sobre Tràfic, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, a fi i efecte que en el termini de 20 dies hàbils, comptador des del següent a la publicació d'aquest anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA,procedeixi a la retirada del vehicle de la seva propietat, marca HYUNDAI, model ACCENT i matrícula B-5040-TD,estacionat en la Plaça Mossèn Comerma, 24 de Sant Llorenç d'Hortons:

Contribuent: ROBERTINO IULIAN ION.

Últim domicili conegut: C/ Torres i Amat, 15. 08001 Barcelona.

Sant Llorenç d'Hortons, 3 de octubre de 2016

L'alcalde, Jordi Ferrer Durich