Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de la modificació parcial de l'Ordenança núm. 47 reguladora de l'atorgament de drets funeraris sobre terrenys per a la construcció de panteons
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons

EDICTE d'aprovació inicial de la modificació parcial de l'Ordenança núm.47 reguladora de l'atorgament de drets funeraris sobre terrenys per a construcció de panteons i altres construccions funeràries al cementiri municipal

El Ple municipal del 30 de setembre de 2016 aprova inicialment la modificació parcial de l'Ordenança núm.47 reguladorade l'atorgament de drets funeraris sobre terrenys per a construcció de panteons i altres construccions funeràries alcementiri municipal.

De conformitat amb allò que preveuen els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local; i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, l'esmentat expedient es sotmet a informació pública mitjançant anunci en el tauler d'anuncis i alButlletí Oficial de la Província de Barcelona durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de ladarrera publicació.

Durant el període d'exposició pública del nou text refós de l'ordenança, els interessats podran examinar l'expedient ipresentar-hi les reclamacions o suggeriments que estimin oportunes. Transcorregut el període d'exposició pública sensehaver-se presentat reclamacions o suggeriments, l'acord adoptat restarà definitivament aprovat.

ORDENANÇA NÚM. 47 REGULADORA DE L'ATORGAMENT DE DRETS FUNERARIS SOBRE TERRENYS PER A LACONSTRUCCIÓ DE PANTEONS I ALTRES CONSTRUCCIONS FUNERARIES AL CEMENTIRI MUNICIPAL.

I.- EXPOSICIÓ DE MOTIUS.

La present ordenança es redacta i promulga per regular la concessió administrativa d'espais del cementiri municipal alsefectes de la construcció de panteons i altres funeràries així com la regulació de les condicions i paràmetres reguladorsde la seva construcció material, sempre dins el marc de la normativa de policia sanitària-mortuòria i del Pla Generald'Ordenació Urbana de Sant Llorenç d'Hortons.

En la configuració actual del cementiri municipal resten uns espais, lliures d'edificació que permeten l'emplaçament denínxols-panteons i altres construccions funeràries.

La base jurídica de la regulació es troba en el Decret 297/1997 de 25 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament dePolicia Sanitària-Mortuòria, el Decret 250/87 de 7 de juliol normes de policia sanitariomortuòria de Catalunya, [...], aixícom la Llei 7/85 de 2 d'abril Reguladora de les Bases del Règim Local, la llei 8/87 de 15 d'abril de 1988, el Decret Legislatiu 781/86 de 18 d'abril Refosa dels Textos Legals vigents en matèria local i el decret 336/88 de 17 d'octubre dePatrimoni dels ens locals i la legislació urbanística d'aplicació.

TÍTOL I.- NORMES GENERALS.

Art 1.- Objecte.

És objecte de la present ordenança la regulació de l'atorgament del dret funerari sobre espais del cementiri municipal alsefectes de la construcció de panteons i altres construccions funeràries així com la regulació de les condicions iparàmetres reguladors de la seva construcció material.

Art 2.- Definició de les parcel·les susceptibles de drets funeraris.

1. El cementiri municipal, com a bé adscrit a la prestació d'un servei públic, té consideració de bé de domini públic,

servei públic del municipi de Sant Llorenç d'Hortons.

2. L'Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons podrà concedir als particulars que ho sol·licitin, el dret funerari o, en el seucas, concessions administratives de domini públic sobre les parcel·les que prèviament es delimitin dins el cementiri municipal als efectes de la construcció de panteons i altres construccions funeràries. E

3. La delimitació i superfície de les parcel·les serà l'establerta per aquesta ordenança d'acord amb el plànol normatiuC

que s'adjunten.Dimarts, 18 d'octubre de 2016

4. Les condicions d'ordenació són les establertes a l'article 15 de la present ordenança.

Art 3.- Sotmetiment a llicència.

La construcció de panteons i altres construccions de caràcter funerari és sotmesa a prèvia llicencia municipal que seràatorgada de forma reglada d'acord amb la normativa continguda en aquesta ordenança i la normativa urbanísticaaplicable.

TÍTOL II.- ATORGAMENT DEL DRET FUNERARI I CONCESSIÓ DE TERRENYS PER A LA CONSTRUCCIÓ DEPANTEONS I ALTRES EDIFICIS FUNERARIS.

Art 4.- Dels drets funeraris i concessions de domini públic.

La construcció de panteons i construccions funeràries sobre el domini públic municipal suposa la utilització privativa deldomini públic municipal amb modificació del mateix, cosa que comporta la necessitat de l'atorgament del dret funerari i,en el seu cas, de la corresponent concessió de domini públic.

Art 5.- Duració dels drets funeraris.

La duració dels drets funeraris i de les concessions a que es refereix l'article anterior és d'acord amb l'art 61 delreglament de patrimoni dels ens locals, com a màxim, de 50 anys.

Art 6.- L'adjudicació dels drets funeraris.

1.- L'atorgament de drets funeraris es realitzarà per resolució de la Junta de Govern a sol·licitud dels interessats amb lescondicions que s'estableixen a la present ordenança.

2.- L'adjudicació de les concessions es realitzarà mitjançant concurs públic, en la forma i condicions que determinaaquesta ordenança, la legislació de patrimoni dels ens locals, en especial el reglament de patrimoni dels ens locals i elplec de clàusules administratives generals de contractació.

3.- Dins els terminis establerts per la normativa tributària corresponent, el sol·licitant haurà d'ingressar l'import de la taxacorresponent, entenent-se que desisteix de la sol·licitud si deixa transcórrer l'indicat termini sense efectuar l'ingrés; enaquest cas l'adjudicació romandria automàticament sense efecte i s'efectuaria l'arxivament definitiu de l'expedient.

Art 7.- Condicions dels drets funeraris.

1.- Els drets funeraris i, en el seu cas, les concessions administratives de domini públic sobre les parcel·les del cementiries concediran d'acord amb les següents condicions:

- Es concediran salvant el dret de propietat i sens perjudici del dret d'altri.

- Es concediran amb la finalitat de construir panteons o edificacions funeràries destinades a l'inhumació de difunts.

- S'entendrà sempre implícita la facultat del municipi de resoldre, el dret funerari o la concessió abans del venciment, siho justifiquen les circumstàncies sobrevingudes d'interès públic. En aquest supòsit caldrà rescabalar el concessionaridels danys que s'hagi irrigat.

- L'Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons podrà inspeccionar en tot moment els bens objecte de la concessió, i tambéles instal·lacions i construccions.

- El concessionari haurà de constituir garanties suficients per tal d'assegurar el bon ús dels bens i/o instal·lacions.

2.- Els adquirents del dret funerari i/o concessions sobre parcel·les, ho seran a títol provisional, mentre no procedeixin ala seva construcció total en el termini de tres anys comptats a partir de la seva adjudicació, transcorreguts els qualssense haver estat donada d'alta l'edificació, l'Ajuntament podrà deixar sense efecte el dret i/o concessió. Amb devolució

del 80% de la taxa liquidada en el seu moment. E

3.- Excepcionalment aquests terminis podran ésser prorrogats a petició de l'interessat i a criteri de l'Ajuntament.Dimarts, 18 d'octubre de 2016

Art 8.- Manteniment i conservació de les parcel·les i construccions.

1. Els concessionaris de les parcel·les estaran obligats a mantenir-les en el degut estat de conservació i ornat.L'Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons podrà dictar les ordres d'execució necessàries a l'efectes i procedir, si s'escau,a l'execució subsidiària de les mesures que adients a càrrec dels interessats.

2. L'Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons podrà establir un servei municipal de manteniment del cementiri municipal,que serà costejat pels particulars a través de les taxes o preus públics que siguin procedents.

Art 9.- Extinció dels drets funeraris i concessions.

Els drets funeraris i les concessions de les parcel·les finalitzarà per les causes establertes a l'art 70 del reglament depatrimoni dels ens locals, amb la prèvia instrucció dels corresponent expedient contradictori si és, conforme a dret,procedent.

TÍTOL III.- LLICENCIES PER A LA CONSTRUCCIÓ.

Art 10.- Sol·licitud de llicencia i documentació.

1. La sol·licitud de llicència per la construcció de panteons i construccions funeràries anirà acompanyada de dosexemplars del corresponent projecte tècnic i assumeix de direcció signada per arquitecte i visada pel corresponentcol·legi professional, en els quals figuraran les plantes de què es compon la construcció, façana, seccions i memòrianecessàries per a la seva completa comprensió.

2. Mentre no existeixi un estudi hidrogeològic (art. 40 Decret 297/1997 de 25 de novembre, pel qual s'aprova elReglament de Policia Sanitària-Mortuòria) l'estudi geotècnic haurà d'acreditar l'existència o no d'aqüífers subterranis quepoguessin veure's afectats, que en cas de ser afirmatiu s'haurà de comunicar a l'Agència Catalana de l'Aigua o al'organisme competent.

Art 11.- Tramitació de les llicencies.

1.- Les sol·licituds de llicència seran tramitades amb els corresponents informes tècnics i jurídics pels quals es verificaràl'adequació de les obres projectades a la normativa continguda en aquesta ordenança i altri d'aplicació i seran atorgadesper la Junta de Govern, o eventualment l'alcaldia, en un termini màxim de dos mesos, la no resolució de l'expedient enaquest termini tindrà efectes desestimatoris.

2.- Concedida la llicencia, es comunicarà a l'interessat, el qual ingressarà els drets que correspongui i s'estendrà elcorresponent document acreditatiu, que li serà lliurat acompanyat d'una còpia del projecte tècnic degudamentconformada.

3.- El termini inicial de vigència de les llicencies s'estableix en sis mesos.

Art 12.- Finalització de les obres.

1.- El titular de la sepultura de construcció particular comunicarà a l'Ajuntament la finalització de les obres expressant si hi ha hagut cap variació. Previ informe dels serveis Tècnics Municipals, l'Ajuntament podrà exigir la seva rectificació al'interessat, d'acord amb els plànols o la seva legalització mitjançant el pagament del dret que correspongui.

2.- Enllestida l'obra de construcció particular de conformitat o legalitzada, si escau, serà sol·licitada la llicencia deprimera utilització. La concessió de la mateixa comportarà la possibilitat d'efectuar-hi enterraments.

3.- Transcorregut el termini d'execució de les obres sense haver-se acabat, els serveis tècnics municipals previ exameni comprovació de les obres realitzades, informarà la possibilitat de concessió pròrroga de la llicencia que l'Ajuntamentatorgarà, per la meitat del període de vigència inicial de la llicencia.

Art 13.- Obres de reconstrucció, reforma, ampliació o addició i decoració.1.- Les obres de reconstrucció, reforma, ampliació o addició i decoració d'una sepultura de construcció particular queN

afectin l'estructura de l'edifici, o dels seus departaments, estaran subjectes pel que fa la llicencia, inspecció, execució iV

procediment, a allò disposat en els precedents articles, però el termini de realització limitat a tres mesos prorrogables

Dimarts, 18 d'octubre de 2016

per quaranta-cinc dies més a sol·licitud de l'interessat, quan la importància de les esmentades obres ho aconsellin,mitjançant el pagament dels drets assenyalats en l'Ordenança Fiscal.

Art 14.- Subjecció tributària.

1.- La construcció i concessió de llicencia serà subjecta a l'Impost de Construccions Instal·lacions i Obres i a lacorresponent Taxa per Expedició de Llicències Urbanístiques.

TÍTOL IV.- NORMES REGULADORES DE LA CONSTRUCCIÓ.

Secció I.- Condicions d'ordenació.

Nínxol-Panteons (sota-rasant).

Art 15.- Normes d'edificació.

1.- Les parcel·les lliures per edificar construccions funeràries sota rasant, tindran totes elles una superfície de 16 m2.

2.- El sistema d'ordenació serà el d'edificació aïllada.

3.- L'alçada màxima de les edificacions sobre la rasant actual serà de 50cm i haurà d'estar separada 50 cm mínim dellímit de parcel·la.

4.- L'alçada màxima de l'edificació sota rasant serà de 3,3 mts.

[...]

5.- L'ocupació màxima de la parcel·la serà del 68%

6.- La construcció s'haurà de separar un mínim de 0,3m dels límits de parcel·la.

7.- Els elements ornamentals no podran sobrepassar una alçada 1,50m.

8- Les dimensions mínimes internes dels nínxols seran de 0,90m d'amplada, 0,75m d'alçada i 2,60m de profunditat. Lesdels infants de 0,50m x0,50m amb una profunditat de 1,60m. (art. 48 Decret 297/1997 de 25 de novembre, pel quals'aprova el Reglament de Policia Sanitària-Mortuòria).

Secció II.- Condicions tècniques de les obres d'edificació en relació a les vies del cementiri.

Art. 16.- Prescripcions d'execució d'obres.

Durant l'execució de les obres hauran de complir-se les següents prescripcions:

1.- Conservar la pavimentació dels vials i d'altres elements urbans.

2.- Evitar l'acumulació de materials a les vies del cementiri i mantenir les condicions de seguretat pels usuaris de lesmateixes.

3.- Mantenir en bon estat de conservació la tanca o altres elements de precaució.

4.- Els treballs preparatoris de picapedrer o marbrista no es podran efectuar dins el recinte;

5.- La preparació dels materials per a la construcció haurà de fer-se en els llocs que es designin, amb la protecció queen cada cas es consideri necessària.

6.- Els dipòsits de materials, eines, terra o aigua se situaran en punts que no dificultin la circulació o pas de la viapublica;7.- Les bastides, tanques o qualsevol altre element auxiliar necessari per a la construcció, es col·locaran de manera queE

no malmetin les plantes o les sepultures adjacents.

CDimarts, 18 d'octubre de 2016

8.- Les eines mòbils destinades a la construcció s'hauran de desar diàriament en coberts o dipòsits per a la seva millor conservació i ordre en el recinte, prohibint-se l'ús dels estris d'enterraments propietat de l'Ajuntament, sense autoritzacióexpressa.

9.- Un cop acabada l'obra, els contractistes o executors hauran de procedir a la neteja del lloc de la construcció i a la retirada de la runa, fragments o residus de materials (làpides, marcs, etc.); sense aquest requisit no se n'autoritzaràl'alta.

Art. 17.- Abandonament i paralització de les obres.

1.- Les obres o instal·lacions hauran d'acabar-se dins els terminis establerts en la llicència o en el de la pròrrogaconcedida.

2.- En cap cas, es permetrà que les obres, una vegada començades, quedin sense acabar, o en forma que malmetinl'aspecte del cementiri, desmereixin les condicions estètiques del paratge o pertorbin la normal utilització del cementiri.

3.- En el supòsit de que les obres quedin abandonades o paralitzades, l'autoritat municipal pot ordenar l'execució delstreballs que s'estimin necessaris per a evitar els efectes determinats per l'apartat anterior.

Art. 18.- Obligacions del propietari a l'acabar les obres.

Dins les quaranta-vuit hores següents a la conclusió de l'obra el propietari haurà de:

1.- Retirar els materials sobrants, les bastides, tanques i barreres que restin a la parcel·la.

2.- Construir el paviment definitiu del vial confrontant.

3.- Reposar o reparar el paviment, arborat, conduccions i tots els elements urbanístics que haguessin resultat afectatsper l'obra.

Art. 19.- Execució subsidiària.

1.- En el supòsit d'incompliment d'alguna de les obligacions establertes en els dos articles precedents, l'autoritatmunicipal dictarà les disposicions oportunes per a subsanar les deficiències, reposar els elements urbanístics afectats oreparar els danys, podent ordenar l'execució dels treballs necessaris per la brigada municipal amb càrrec a la fiança.Serà responsable el propietari de l'obra o instal·lació i, en segon lloc, el propietari del solar si aquest pertany a altrepersona.

2.- A tal efecte previ a la concessió de la corresponent llicència d'obra es dipositarà una fiança, l'import de la qual seràcalculada pels serveis tècnics municipals, en funció dels elements susceptibles de degradació pel desenvolupament deles obres.

Secció III.- Disposicions comuns.

Art. 20.- Replanteig de les parcel·les.

1.- No es podrà iniciar la construcció d'una sepultura particular sense que la parcel·la hagi estat replantejada iatermenada amb el vistiplau dels serveis Tècnics Municipals i aprovada la realització de l'obra mitjançant lacorresponent llicència.

Art. 21.- Acabats de les edificacions.

Les construccions hauran de tenir edificats paraments exteriors i els elements decoratius amb materials nobles,prohibint-se tots els que no ofereixen suficient garantia de bona conservació en atenció a la continuïtat dels cementiris.

Art. 22.- Instal·lació de parterres i textos.1.- Només es podran construir parterres en els llocs on el terra no estigui pavimentat; altrament només es podranN

col·locar textos, sempre que ornamentin sepultures que estiguin a flor de terra.

VDimarts, 18 d'octubre de 2016

2.- Les plantacions es consideraran com a accessòries de les construccions i estaran subjectes a les mateixes reglesque aquelles; la seva conservació serà a càrrec dels interessats i en cap cas no podran envair la via ni perjudicar lesconstruccions veïnes. Qualsevol excés serà corregit a costa del titular, i podran ser retirats d'ofici els jardinets que noestiguin en degudes condicions de conservació prèvia citació del titular.

2. No es podran instal·lar nous parterres o textos en la zona d'ampliació del Cementiri.

Art 23.- Cura i manteniment de les sepultures.

1. La cura de les sepultures podrà realitzar-se pels titulars o persones delegades per ells.

2. Acabada la neteja d'una sepultura, s'haurà de dipositar en els llocs designats les restes de flors o altres objectes inservibles.

Art. 24.- Destí dels accessoris i elements de decoració a la fi del dret funerari.

1.- Els accessoris i elements de decoració adossats a les sepultures, estaran a disposició dels interessats, durant 6mesos, en els supòsits d'extinció del dret funerari o de la concessió.

DISPOSICIONS ADDICIONALS.

Aquesta Ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió del dia.............................. començarà a regir endata........................ quan estigui aprovada definitivament, i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació oderogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents."

Continua en la pàgina següent

Dimarts, 18 d'octubre de 2016

Sant Llorenç d'Hortons, 3 d'octubre de 2016

L'alcalde, Jordi Ferrer Durich