Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Baixes per caducitat de les inscripcions padronals
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada

EDICTE

Per Decret d'alcaldia núm. 748/2016, de data 21 de setembre de 2016, s'ha declarat, entre d'altres qüestions, lacaducitat de les inscripcions padronals i s'ha aprovat la baixa en el Padró Municipal d'Habitants d'aquest municipid'aquelles persones que, en haver transcorregut el termini de dos anys, no han realitzat la renovació de la inscripció enel Padró a la qual estan obligats els ciutadans estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent, deconformitat amb el que disposa l'article 16 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, segonsredacció donada per la Llei orgànica 14/2003, de 20 de novembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener,sobre drets i llibertats del estrangers a Espanya i la seva integració social. I vist el que disposa el Reial Decret2612/1996, de 20 de desembre, pel que es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les EntitatsLocals (BOE de 16/01/1997), la Resolució de 30 de gener de 2015 de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística ide la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals (BOE de24/03/2015) i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del ProcedimentAdministratiu Comú.

La relació nominal i íntegra de les referides persones s'ha fet pública al tauler d'edictes municipal.

La qual cosa es fa pública en compliment d'allò que estableixen els articles 58 i 59 de la Llei de règim jurídic de lesadministracions públiques i del procediment administratiu comú.

Sant Joan de Vilatorrada, 5 d'octubre de 2016

L'alcalde, Gil Ariso i Planas