Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Plec de clàusules administratives particulars que han de regir la contractació de les obres incloses en el projecte Enderroc, consolidació i rehabilitació de l'edifici del Mallol
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà

ANUNCI

Aprovat pel Ple d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 12 de setembre de 2016, el Plec de clàusulesadministratives particulars que ha de regir la contractació de les obres incloses en el Projecte "Enderroc, consolidació irehabilitació de l'edifici del Mallol. Fases 1 i 2", s'exposa al públic pel termini de 20 dies.

Sant Hipòlit de Voltregà, 14 de setembre de 2016

L'alcalde, Xavier Vilamala Bastarras