Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Inici de la formació del projecte de reparcel·lació del PAU-Puigmal
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

ANUNCI

La Junta de Govern Local, en sessió de data 3 d'octubre de 2016, va adoptar el següent acord:

"Primer. Iniciar la formació del projecte de reparcel·lació del PAU-Puigmal, de conformitat amb el que estableix l'article125 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme i article 131 delDecret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.

Segon. Requerir tots els propietaris i titulars de drets afectats per la reparcel·lació perquè en el termini de 15 dies,comptats a partir del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent, davant les dependències del'Ajuntament, exhibeixin els títols que posseeixin i declarin les situacions jurídiques que coneguin i afectin les sevesfinques, d'acord amb el que estableix l'article 132 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament dela Llei d'Urbanisme.

Tercer. Mantenir la suspensió de l'atorgament de les llicències a que es refereix l'article 73.1 de Decret Legislatiu1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, del PAU-Puigmal, fins que sigui ferm en viaadministrativa l'acord d'aprovació de la reparcel·lació.

Quart. Sol·licitar del Registre de la Propietat les corresponents certificacions de titularitats i càrregues de totes lesfinques incloses en el polígon d'actuació urbanística, sol·licitant al registre la pràctica de la nota marginal a cada finca afectada, de conformitat amb el que disposen els articles 131.2. del Decret 305/2006, de 18 d'agost, pel qual s'aprova elReglament de la Llei d'urbanisme, i article 5 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, mitjançant el qual s'aproven lesnormes complementàries al Reglament per a l'execució de la Llei hipotecària sobre inscripció en el Registre de lapropietat d'actes de naturalesa urbana.

Cinquè. Publicar l'inici de l'expedient de reparcel·lació del PAU-PUIGMAL al Butlletí Oficial de la província, al diari Regió-

7, a la web municipal i al tauler d'edictes.

Sisè. Notificar individualment als propietaris i titulars de drets inclosos a la unitat reparcel·lable.

Setè. Declarar que:

- L'acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat separadament.

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret."

Sant Fruitós de Bages, 5 de setembre de 2016

L'alcalde, Joan Carles Batanés i Subirana