Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora de l'ampliació de terminis de caducitat per llicències urbanístiques d'obra major en el municipi
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Feliu de Codines

EDICTE

El Ple de l'ajuntament, en sessió celebrada el 1 d'octubre de 2016, va aprovar inicialment la modificació de l'ordenançareguladora de l'ampliació dels terminis de caducitat per a les llicències urbanístiques d'obres majors en l'àmbit territorialde Sant Feliu de Codines, quin test figura a l'expedient i resta incorporat al present acord a tots els efectes legals.

Es sotmet a informació pública el present expedient i el text de l'ordenança pel termini de trenta dies hàbils, a fi que s'hipuguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al ButlletíOficial de la província (BOP), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i al tauler d'edictes de l'Ajuntament. El termini d'informació pública començarà a comptar des de l'endemà de la darrera de les publicacions oficialsesmentades.

En cas de no presentar-se cap al·legacions, reclamació o suggeriment durant el termini d'informació pública i d'audiènciaals interessats, l'ordenança que ara s'aprova inicialment es considerarà aprovada definitivament sense necessitat de captràmits ulterior.

Sant Feliu de Codines, 3 d'octubre de 2016

L'alcalde, Pere Pladevall Vallcorba