Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació provisional de l'expedient de modificació de crèdit núm. 23/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Climent de Llobregat

EDICTE

En compliment d'allò que disposen l'article 181 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s'aprova el Text Refós de laLlei Reguladora de les Hisendes Locals i l'article 43 en relació amb l'article 38 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril,es fa públic que l'Ajuntament de Sant Ciment de Llobregat, a la Junta de Govern Local en sessió de caràcter ordinària celebrada el dia 6 d'octubre de 2016, adopta per majoria absoluta l'aprovació provisional dels expedient de modificacióde crèdit següent:

Expedient: 23/2016.

Data: 08/09/2016.

Text explicatiu: INCORPORACIÓ 40% SUBVENCIÓ PINOLERO (AD 2015).

D/I Aplicació

Tipus de modificació

R.F

Mod. Ingressos

Mod. despeses

Text explicatiu

80.231.48902

020 + Suplements de crèdit

180,00

Liquidació 40% subvenció 2015

Subvenció entitats ? Acció social

87000

020 + Augment previsions 180,00

Incorporació 40% subvenció Romanent tresoreria suplements de crèdit

inicials d'ingressos

Pinolero ex. 2015

Suma total

180,00

180,00

Es procedeix a l'exposició pública del present acord d'aprovació provisional de la modificació de crèdit esmentada, en elButlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la web municipal, durant un terminide quinze dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l'anunci d'exposició pública en l'esmentat diarioficial.

Transcorregut el període d'exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, l'acord adoptat restaràdefinitivament aprovat, i es transferiran definitivament els crèdits de les partides a dalt esmentades.

Sant Climent de Llobregat, 7 d'octubre de 2016

L'alcalde, Isidre Sierra Fusté