Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Sol·licitud d'autorització provisional
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Celoni

ANUNCI de l'Ajuntament de Sant Celoni, sobre sol·licitud d'autorització provisional

En compliment del que disposa l'article 67 del Decret 64/2014, de 13 de maig pel qual s'aprova el Reglament sobreprotecció de la legalitat urbanística (RPLU), se sotmet a informació pública l'expedient promogut per l'Ajuntament perl'aprovació d'un ús provisional esportiu per la realització de les obres incloses en el projecte de remodelació del camp defutbol de la Batllòria, que afecta a la reserva de viari supramunicipal de la variant de la C35.

El projecte tècnic i l'expedient administratiu romandran exposats al públic a les oficines de l'Àrea de Territori ?Entorn-(carrer Bruc, 26) durant vint dies. En aquest termini es podran formular les reclamacions i al·legacions que s'estiminadients.

Sant Celoni, 3 d'octubre de 2016

L'alcalde, Francesc Deulofeu Fontanillas