Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Atorgament d'una llicència temporal d'ocupació gratuïta
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

ANUNCI

(N750/2016/000037).

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en la sessió del dia 3 d'octubre de 2016, va adoptarl'acord següent:

"PRIMER: Aprovar l'atorgament d'una llicència temporal d'ocupació, gratuïta, per l'ús privatiu de part de la fincamunicipal descrita a la part expositiva d'aquest acord a l'empresa NORD EASY IBERICA, SL, amb domicili al CarrerCerrajeros, número 8, de Villaviciosa de Odón (Códi Postal 28670) de Madrid, i amb CIF B86612629.

SEGON: La llicència resta sotmesa a les següents prescripcions:

Primera: OBJECTE DE LA LLICÈNCIA: És objecte d'aquesta llicència part de la finca municipal descrita, i concretamentuna superfície de 4.000 metres quadrats.

Segona: REGIM D'ÚS DE L'OBJECTE: La llicència s'atorga per tal que l'empresa titular la destini a l'emmagatzematge imuntatge dels contenidors de recollida residus bilateral que s'han de subministrar a l'Ajuntament de conformitat amb elcontracte signat en data 30/12/2015.

En cap manera es podran efectuar obres.

Tercera: DESPESES: L'empresa titular de la llicència, es faran càrrec de les despeses derivades de l'ocupació(subministraments dels serveis (aigua, llum i telèfon), de les despeses de neteja i del manteniment i conservació ordinaride la finca).

Quarta: RÈGIM ECONÒMIC DE LA LLICÈNCIA: En tant que la utilització privativa de la finca municipal no suposarà unautilitat econòmica per l'empresa aquesta llicència no està subjecta a taxa, en virtut de l'establert en l'apartat 5 de l'article92 de la Llei de 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les administracions públiques.

Cinquena: GARANTIA A PRESTAR: No s'haurà de presentar cap garantia.

Sisena: ALTRES AUTORITZACIONS: L'empresa titular de la llicència d'ús privatiu, en cas que fos preceptiu hauràd'obtenir al seu càrrec les autoritzacions preceptives i garantir, en tot cas, el compliment de la normativa aplicable.

Setena: RESPONSABILITATS DE LA TITULAR DE LLICÈNCIA: L'empresa titular de la llicència, seran responsable delsdesperfectes que es puguin produir en la finca municipal i la retornaran amb perfecte estat d'ús. Igualment serà laresponsable dels danys i perjudicis que es puguin produir a les persones o coses en la finca objecte de llicènciatemporal d'ocupació, així com de les que tinguin causa en les activitats a desenvolupar.

La llicència no pressuposa relació de dependència respecte de l'Ajuntament als efectes de l'establert a l'article 120 de laLlei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, per la qual s'aprova el Codi Penal.

Vuitena: REVOCACIÓ UNILATERAL DE LA LLICÈNCIA: La llicència és revocable unilateralment per raons d'interèspúblic, sense dret a indemnització, la qual cosa ho ha d'admetre l'empresa titular de la mateixa.

Novena: FACULTAT D'INSPECCIÓ DE L'AJUNTAMENT: L'Ajuntament té la potestat d'inspeccionar en tot moment els

béns objecte de la llicència, amb la facultat de dictar ordres per a restablir les condicions exigides, i, si s'escau, declarar la revocació de la mateixa.

Desena: TERMINI DE LA LLICÈNCIA: La llicència s'atorga pel termini comprés entre el mes de setembre actual i el mes de juny de 2017.Dimarts, 18 d'octubre de 2016

Onzena: CAUSES D'EXTINCIÓ DE LA LLICÈNCIA:

El venciment del seu termini.

La desaparició del bé sobre el qual ha estat atorgada la llicència.

La desafectació del bé.

La renúncia de l'empresa titular de la llicència.

La revocació de la llicència temporal.

El mutu acord entre l'Ajuntament i les entitats titulars de la llicència.

Dotzena: ACTUACIONS DERIVADES DE L'EXTINCIÓ DE LA LLICÈNCIA TEMPORAL D'OCUPACIÓ: En cas d'extinció,la titular de la llicència haurà de deixar lliure i vàcua, a disposició de l'Ajuntament, la finca municipal objecte de lallicència, en el termini de quinze dies des del moment que s'entengui extingida la llicència. Dintre de l'esmentat terminihaurà d'enretirar al seu càrrec tots els elements que no hagin de ser objecte de reversió a favor de l'Ajuntament. Per alcas d'incomplir aquesta obligació, l'Ajuntament acordarà i executarà, per sí mateix, el llançament.

SEGON: Sotmetre a informació pública aquest expedient pel termini de 20 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de lapublicació dels edictes en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Taulell d'anuncis de l'Ajuntament, per talque qui tingui interès pugui presentar les al·legacions i/o formular altra sol·licitud respecte a l'ús de la finca municipal aque es refereix.

TERCER: Sotmetre l'eficàcia de la llicència atorgada, com a condició suspensiva, al fet que durant el terminid'informació pública no es presentin al·legacions i/o sol·licituds per a l'ús de la finca o, en cas contrari, que siguindesestimades.

QUART: Actualitzar l'inventari de béns immobles i drets reals de l'Ajuntament fent constar l'atorgament d'aquestallicència, així com, en el seu dia, la seva eficàcia."

Sant Boi de Llobregat, 4 d'octubre de 2016

El tinent d'alcalde de Governança i Qualitat Democràtica, Juan Antonio Tamayo Fernández