Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació de la modificació de la plantilla i relació de llocs de treball
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

ANUNCI d'aprovació de la modificació de la plantilla i relació de llocs de treball

El Ple de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor en sessió de data 29 de setembre de 2016, va adoptar, entre altres,l'acord següent:

"Primer.- Modificar la plantilla de personal laboral de l'ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor en el sentit d'amortitzar laplaça següent:

B) PERSONAL LABORAL

Grup

Núm. places vacants

Caràcter

Serveis tècnics

Arquitecte superior

A1

Laboral Interí Aquest lloc de treball està ocupat interinament i en conseqüència l'amortització no serà efectiva fins a la provisió de la plaça per personal funcionari.

Segon.- Crear la plaça següent a la plantilla de personal funcionari:

A) PERSONAL FUNCIONARI

Grup

Núm. places vacants

Caràcter

Escala d'Administració especial

A1

Funcionari

Sub. Esc. Tècnica

Arquitecte Tercer.- Aprovar inicialment la modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLLT) de l'Ajuntament de Sant Antoni deVilamajor que es materialitza en relació a les fitxes descriptives de cada lloc on s'assignen les funcions, les retribucions,atribucions i comeses que ha de realitzar el personal que ocupa aquest lloc de treball i que incorpora les modificacionsprevistes a la plantilla de personal i la modificació següent:

El lloc de treball d'arquitecte, que en l'actual RLLT té la reserva de lloc de personal laboral, passarà a tenir la reserva delloc de treball de funcionari.

Les retribucions d'aquest lloc de treball seran les mateixes que les aprovades en el pressupost de l'any 2016, tenint encompte que s'amortitza la plaça en la plantilla del personal laboral i es crea la mateixa plaça en la plantilla de personalfuncionari.

Quart.- Fer públic aquest acord amb anunci al BOP a l'efecte de procedir al seu examen i presentació de reclamacionspels interessats per un termini de 15 dies.

Cinquè.- Considerar definitivament aprovats els anteriors acords en el cas de no presentar-se cap reclamació.

Sant Antoni de Vilamajor, 6 d'octubre de 2016

L'alcaldessa, Mª Lluïsa Berdala Cirera