Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Convocatòria de subvencions per al foment d'actuacions destinades a la dinamització comercial de l'enllumenat nadalenc, any 2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sabadell. Gabinet de l'Alcaldia

ANUNCI de subvencions destinades al foment d'actuacions destinades a la dinamització comercial de la ciutat de Sabadell, en la modalitat de l'enllumenat nadalenc 2016

BDNS (Identif.): 319595.

Extracte de la convocatòria 2016 per a l'atorgament de subvencions per el foment d'actuacions encaminades a ladinamització comercial de la ciutat de Sabadell en la modalitat de suport a la despesa de l'Enllumenat de Nadal per a l'any 2016.

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General deSubvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar a la Base de dades Nacional de Subvencions, aprovada en data 18 d'abril de 2016 per la Junta de Govern Local, que també podrà trobar-seal web municipal http://www.sabadell.cat/ca/:

Convocatòria per a la concessió de subvencions pel foment d'actuacions encaminades a la dinamització comercial de laciutat de Sabadell en la modalitat de l'Enllumenat de Nadal per a l'any 2016.

Primer.- Beneficiaris:

Associacions de comerciants de la ciutat de Sabadell.

Segon.- Objecte:

Dinamització del comerç urbà mitjançant l'enllumenat de Nadal 2016.

Tercer.- Bases reguladores:

TEXT REFÓS DE LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PELFOMENT D'ACTUACIONS ENCAMINADES A LA DINAMITZACIÓ COMERCIAL DE LA CIUTAT DE SABADELL(Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 26 de gener de 2010).

Quart.- Quantia:

Quantia total: 110.000 EUR.

Cinquè.- Termini de presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds és de 30 dies naturals a comptar des del dia següent de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

Sisè.- Altres dades:

El crèdit de l'aplicació pressupostaria de l'exercici 2016 serà de 110.000.

Sabadell, 26 de setembre de 2016

La tinenta d'alcalde de Promoció de la Ciutat i Participació, Marisol Martínez TorresANUNCIO de subvenciones destinadas al fomento de actuaciones destinadas a la dinamización comercial de la ciudad de Sabadell, en la modalidad del alumbrado navideño para el año 2016.

BDNS (Identif.): 319595,

Extracto de la convocatoria 2016 para la concesión de subvenciones destinadas al fomento de actuacionesE

encaminadas a la dinamización comercial de la ciudad de Sabadell en la modalidad del alumbrado Navideño para el añoC

2016.Dimarts, 18 d'octubre de 2016

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General deSubvenciones, se publica el extracto de la convocatoria, el texto completo de la cual puede consultarse en la Base dedatos Nacional de Subvenciones, aprobada en fecha 18 de abril de 2016 por la Junta de Gobierno Local, que tambiénpodrá ser consultada en la web municipal http://www.sabadell.cat/ca/:

Convocatoria de otorgamiento de subvenciones destinadas al fomento de actuaciones encaminadas a la dinamizacióncomercial de la ciudad de Sabadell en la modalidad de Alumbrado Navideño para el año 2016.

Primero.- Beneficiarios:

Entidades de Asociaciones de comerciantes de la ciudad de Sabadell.

Segundo.- Objeto:

Dinamización del comercio urbano a través de diferentes actuaciones, como los planes de dinamización comercial.

Tercero.- Bases reguladoras:

TEXTO REFUNDIDO DE LES BASES ESPECÍFICAS REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONESPARA EL FOMENTO DE ACTUACIONES ENCAMINADAS A LA DINAMIZACIÓN COMERCIAL DE LA CIUDAD DESABADELL (Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de 26 de enero de 2010).

Cuarto.- Cuantía:

Cuantía total: 110.000 EUR.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes:

El periodo de presentación de solicitudes es de 30 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación deesta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Sexto.- Otros datos:

El crédito de la aplicación presupuestaria del ejercicio 2016 es de 110.000 EUR.

Sabadell, 26 de septiembre de 2016

La teniente de alcalde de Promoció de la Ciutat i Participació, Marisol Martínez Torres