Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Delegació d'atribucions de l'Alcaldia als regidors
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sabadell. Gabinet de l'Alcaldia

EDICTE sobre delegació d'atribucions de l'Alcaldia als regidors

L'Alcaldia, en data 6 de juny de 2016, ha dictat el Decret núm. 5866/2016, el qual es transcriu íntegrament a continuació:

"Atès que en data 13 de juny de 2015, vaig ser proclamat alcalde-president de l'Ajuntament de Sabadell.

Atès que segons disposa l'article 21.1. c) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, pertoca aaquesta alcaldia l'atribució indelegable de dirigir el govern i l'administració municipal, i per tant la concreció del'organització de l'administració municipal executiva.

Atès el que disposa l'article 56 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i els articles 45, 46 i 47 del Reglament Orgànic Municipal en relació amb la delegació de les atribucions de l'alcalde en favor dels regidorsmunicipals.

Atès el que disposa l'article 53 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i l'article 26 del Reglament Orgànic Municipal en relació amb les facultats de l'Alcaldia de direcció i govern de l'Administració municipal.

Atès que mitjançant decret núm. 5864/2016, s'ha procedit a modificar la composició de la Junta de Govern Local i eldecret núm. 5865/2016 els nomenaments de Tinents d'Alcalde de l'Ajuntament de Sabadell.

Atès que això comporta noves delegacions d'Àrea i de serveis.

Atenent la importància de les modificacions efectuades, el present decret deixa sense efectes el decret núm.10981/2015 de 3 de novembre de 2015.

En virtut del que precedeix i en exercici de les facultats que legalment tinc atribuïdes.

RESOLC.

PRIMER.- Deixar sense efectes el Decret 10981/2015 de 3 de novembre de 2015.

SEGON.- Aprovar l'organització de l'administració municipal executiva:

1. ALCALDIA.

1.1. GABINET D'ALCALDIA.

1.1.1. Secretaria d'Alcaldia.

1.2. OFICINA TÈCNICA D'ALCALDIA.

1.2.1. Resolució d'aspectes transversals relacionats amb diversos departaments municipals.

1.3. SECRETARIA GENERAL.

1.3.1. Assistència als òrgans de govern municipals, organismes autònoms locals i societats municipals.1.3.2. Fe pública municipal.

1.3.3. Coordinació de la contractació municipal.

1.3.4. Assistència per l'impuls de l'ús de les tècniques telemàtiques i la modernització de processos.Dimarts, 18 d'octubre de 2016

1.4. COMUNICACIÓ.

1.4.1. Gabinet de Premsa.

1.4.2. Comunicació corporativa.

1.4.3. Gestió del fons documental.

1.4.4. Imatge Corporativa.

1.4.5. Assessoria Lingüística.

1.5. RELACIONS INSTITUCIONALS.

1.5.1. Assistència als grups municipals.

1.5.2. Relacions exteriors.

1.5.3. Relació amb la Sindicatura Municipal de Greuges de Sabadell.

1.5.4. Relació amb el Síndic de Greuges de Catalunya.

1.6. POLICIA MUNICIPAL.

1.6.1. Policia Municipal.

1.6.2. Dipòsit de detinguts.

1.6.3. Educació i seguretat vial.

1.6.4. Dipòsit de vehicles.

1.6.5. Protecció Civil.

1.6.6. Atenció ciutadana en matèria de seguretat ciutadana.

1.7. INTERVENCIÓ GENERAL.

1.7.1. Control intern.

1.7.2. Comptabilitat.

2. ÀREA D'ECONOMIA, INNOVACIÓ I SERVEIS CENTRALS.

2.1. INFORMACIÓ DE BASE.

2.1.1. Padró Municipal d'Habitants.

2.1.2. Coordinació de processos electorals.

2.1.3. Cadastre immobiliari.

2.1.4. Cartografia i topografia. Nomenclàtor de vies urbanes, numeració postal i divisions administratives.

2.1.5. Cens d'activitats.

2.1.6. Estadística corporativa.2.1.7. Processos centrals d'interoperabilitat.

VDimarts, 18 d'octubre de 2016

2.2. TRESORERIA.

2.2.1. Planificació i gestió de la tresoreria.

2.2.2. Prefectura dels serveis de recaptació.

2.2.3. Exercici de les atribucions legalment assignades a la Tresoreria, en harmonia amb els Estatuts de l'OrganismeAutònom Local Agència Tributaria de Sabadell.

2.3. SERVEIS GENERALS I COMPRES.

2.3.1. Control i distribució dels espais destinats a oficines i serveis municipals.

2.3.2. Gestió centralitzada de compres.

2.3.3. Consergeria, agutzileria i notificacions.

2.3.4. Impressions centralitzades.

2.3.5. Neteja.

2.4. SERVEIS ECONÒMICS.

2.4.1. Política pressupostària. Elaboració i control del pressupost general municipal.

2.4.2. Gestió de l'endeutament municipal.

2.4.3. Política fiscal. Ordenances fiscals.

2.4.4. Assessorament econòmico-financer.

2.4.5. Deute i auditoria econòmica.

2.4.6. Programa de municipalització.

2.5. RECURSOS HUMANS.

2.5.1. Selecció de personal.

2.5.2. Administració de personal.

2.5.3. Formació i desenvolupament professional.

2.5.4. Organització i planificació en matèria de personal.

2.5.5. Relacions laborals i negociació col·lectiva.

2.6. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.

2.6.1. Política de seguretat i salut laborals.

2.6.2. Coordinació i assessorament en matèria de seguretat i salut laborals.

2.6.3. Elaboració i implantació de programes de prevenció de riscos laborals.

2.7. GESTIÓ TRIBUTARIA.2.7.1. Organisme Autònom Local Agència Tributària de Sabadell.Dimarts, 18 d'octubre de 2016

2.8. ASSESSORIA JURÍDICA.

2.8.1. Coordinació general dels serveis jurídics de l'Ajuntament.

2.8.2. Assessorament jurídic general.

2.8.3. Representació i defensa de la Corporació i del seu personal en judici.

2.8.4. Responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament.

2.9. PROGRAMA DE LLICÈNCIES I DISCIPLINA D'ACTIVITATS.

2.9.1. Gestió de la intervenció administrativa municipal en les activitats.

2.9.2. Disciplina d'activitats.

2.9.3. Procediments sancionadors d'activitats.

2.9.4. Implantació dels Plans i Programes d'inspeccions municipals de les activitats.

2.9.5. Unitat d'atenció ciutadana i assessorament tècnic d'activitats.

2.10. TRANSPARÈNCIA I ORGANITZACIÓ.

2.10.1. Programa de Transparència.

2.10.2. Pla d'integritat.

2.10.3. Auditoria Interna.

2.10.4. Processos organitzatius transversals.

2.10.5. Programes corporatius de qualitat.

2.10.6. Coordinació de la protecció de dades de caràcter personal.

2.11. INFORMÀTICA.

2.11.1. Organisme autònom local Informàtica Ajuntament de Sabadell.

2.11.2. Eines 2.0.

2.11.3. Administració de portals web.

2.11.4. E-Administració.

2.12. INNOVACIÓ I CONEIXEMENT.

2.12.1. Àrea Vallès.

2.12.2. Àmbit B-30.

2.13. EINES COMUNICATIVES.

2.13.1. Comunicacions Audiovisuals de Sabadell SLU.

2.14. OFICINA TIC.2.14.1. Impuls de les TIC ciutadanes.

V

2.14.2. Tecnologies i ciutat coneixement.Dimarts, 18 d'octubre de 2016

2.15. PROGRAMA DE FORMACIÓ AUDIOVISUAL.

2.15.1. Cinema.

2.15.2. Filmoteca.

2.15.3. Oficina d'atenció als rodatges.

3. ÀREA D'ACCIÓ SOCIAL I CULTURA.

3.1. EDUCACIÓ.

3.1.1. Planificació educativa.

3.1.2. Gestió d'infraestructures educatives.

3.1.3. Activitats i serveis a la Comunitat educativa.

3.1.4. Escoles bressol.

3.1.5. Educació al llarg de la vida.

3.1.6. Oficina Municipal d'Escolarització.

3.1.7. Promoure l'èxit escolar.

3.1.8. Projecte Educatiu de Ciutat.

3.1.9. Plans Educatius d'entorn.

3.1.10. Consell d'Entitats Ciutat i Escola.

3.1.11. Consell Escolar Municipal.

3.1.12. Ciutat Educadora.

3.1.13. Activitats extraescolars i educació en el lleure.

3.1.14. Educació especial.

3.1.15. Formació Professional.

3.1.16. Formació de Pares i Mares.

3.1.17. Estudis artístics: Escola Illa, Escola Municipal de Música i Conservatori Professional de Música.

3.1.18. Recerca i investigació.

3.1.19. Universitats.

3.2. CULTURA.

3.2.1. Promoció d'activitats i cooperació amb les entitats culturals.

3.2.2. Cultura popular: festes i tradicions.3.2.3. Cultura artística: música, arts plàstiques, arts escèniques. E

3.2.4. Associacionisme cultural, formació cívica, relació entre cultures.Dimarts, 18 d'octubre de 2016

3.2.5. Planificació cultural.

3.2.6. Pla de biblioteques.

3.2.7. Organisme autònom local Museus i Arxiu Històric de Sabadell (OAMA).

3.2.8. Creació i difusió de les arts.

3.3. ACCIÓ SOCIAL.

3.3.1. Gestió dels serveis socials bàsics.

3.3.2. Programa de serveis socials bàsics i específics.

3.3.2.1. Persones amb dependència i discapacitat.

3.3.2.2. Atenció domiciliària i plans individuals d'atenció (PIA).

3.3.2.3. Infància i adolescència.

3.3.2.4. Gestió social recursos habitacionals.

3.3.3. Detecció i atenció d'urgències i emergències socials.

3.4. PROGRAMA D'ATENCIÓ A LA GENT GRAN.

3.5. SALUT.

3.5.1. Coordinació i planificació de la salut.

3.5.2. Promoció de la salut.

3.5.3. Pla municipal sobre drogues.

3.5.4. Protecció de la salut: seguretat alimentària, salubritat i control de plagues, laboratori de salut pública.

3.5.5. Consell municipal de salut.

3.5.6. Serveis funeraris i cementiri.

3.6. PROGRAMA DE BENESTAR ANIMAL.

3.6.1. Protecció animal.

3.6.2. Tinença d'animals.

3.6.3. Potestat sancionadora.

4. ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT.

4.1. URBANISME.

4.1.1. PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA.

4.1.1.1. Planejament urbanístic.

4.1.1.1.1. Instruments de planejament urbanístic.4.1.1.1.2. Desenvolupament del Pla General.

V

4.1.1.1.3. Sistema d'Informació Geogràfica (GIS).Dimarts, 18 d'octubre de 2016

4.1.1.2. Gestió urbanística.

4.1.1.2.1. Execució del planejament.

4.1.1.2.2. Expropiacions.

4.1.1.2.3. Organització Especial de Can Llong.

4.1.1.3. Patrimoni municipal de béns.

4.1.1.3.1. Manteniment i actualització de l'Inventari Municipal de Béns.

4.1.1.3.2 Adquisicions, vendes i constitucions de drets de caràcter real o personal sobre béns de titularitat municipal.

4.1.2. PROGRAMA DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I OFICINA DE PATRIMONI.

4.1.2.1. Edificació i habitatge. Intervenció en l'activitat privada: llicències urbanístiques.

4.1.2.2. Disciplina urbanística d'obres.

4.1.2.3. Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Sabadell.

4.1.2.4. Pla Especial d'Intervenció del Paisatge Urbà.

4.1.2.5. Taula del patrimoni.

4.1.2.6. Unitat d'Atenció Ciutadana d'Urbanisme.

4.1.3. OBRES D'EQUIPAMENTS.

4.1.3.1. Projecció, direcció d'obra i construcció d'equipaments municipals.

4.1.3.2. Gestió interna i contractació.

4.1.3.3. Coordinació del manteniment dels equipaments municipals.

4.1.4. PROGRAMA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I TERRITORIAL.

4.2. HABITATGE.

4.2.1. Pla de Barris.

4.2.2. Consell Assessor de l'Habitatge.

4.2.3. Promoció de convenis amb entitats per a actuacions entorn l'habitatge.

4.2.4. Mobilització del parc d'habitatges buits.

4.2.5. Ofideute Sabadell: mediació en cas de risc de pèrdua de l'habitatge.

4.2.6. Projectes d'intervenció territorial: Can Llobateres i can Puiggener.

4.2.7. Intervencions socioeducatives per a l'ús adequat i digne de l'habitatge.

4.2.8. Suport a comunitats de veïns per al manteniment de l'edifici.4.2.9. VIMUSA. E

4.2.9.1. Oficina municipal d'Habitatge.Dimarts, 18 d'octubre de 2016

4.2.9.2. Política municipal d'habitatge: construcció i rehabilitació.

4.2.9.3. Patrimoni municipal de sòl i habitatge.

4.2.9.4. Relacions amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a les actuacions de l'Oficina Local d'Habitatge.

4.2.9.5. Sabadell Lloguer Social, S.A.

4.2.9.6. SBD Creixent, S.A.

4.3. ESPAI PÚBLIC.

4.3.1. Obres Públiques.

4.3.1.1. Projecció, direcció d'obres i construcció de carrers, places, espais lliures, enllumenat.

4.3.1.2. Projecció, direcció d'obra i creació de parcs urbans.

4.3.1.3. Plans integrals de barris.

4.3.1.4. Contribucions especials.

4.3.1.5. Manteniment de parcs i jardins.

4.3.1.6. Parc de Catalunya.

4.3.2. Manteniments de via pública.

4.3.2.1. Vialitat.

4.3.2.2. Manteniment i millora d'equipaments municipals.

4.3.2.3. Infraestructures urbanes.

4.3.2.4. Enllumenat públic.

4.3.2.5. Manteniment de la xarxa de clavegueram.

4.3.3. Mobilitat, trànsit i transports.

4.3.3.1. Control i ordenació del trànsit.

4.3.3.2. Regulació de l'estacionament.

4.3.3.3. Aparcament. Pàrquings subterranis i parquímetres, control i gestió de concessions administratives.

4.3.3.4. Senyalització viària.

4.3.3.5. Transport públic de viatgers.

4.3.4. Recollida i tractament de residus i neteja viària.

4.3.4.1. Recollida de brossa. Control i seguiment de la concessió administrativa.

4.3.4.2. Política municipal de residus.

4.3.4.3. Tractament i eliminació.4.3.4.4. Neteja viària. Control i seguiment de la concessió administrativa.

V

4.3.5. Oficina tècnica d'espai públic.Dimarts, 18 d'octubre de 2016

4.3.5.1. Inspecció de via pública.

4.3.5.2. Gestió de les ordres de treball.

4.3.5.3. Seguretat Ciutadana.

4.3.6. Ocupació de la via pública.

4.3.6.1. Gestió de les llicències per a l'ús comú especial dels béns de domini públic:

4.3.6.2. Gestió de les concessions d'ús privatiu del domini públic sobre la via pública.

4.3.6.3. Gestió de la publicitat a l'espai públic.

4.3.6.4. Inspeccions de la via pública.

4.3.7. Logística.

4.3.7.1. Cessió de material infraestructurals de suport als actes de caràcter social, cultural i esportiu.

4.3.7.2. Trasllats de materials.

4.3.7.3. Gestió de la flota de vehicles municipals.

4.3.7.4. Magatzem.

4.3.7.5. Taller.

4.4. SOSTENIBILITAT I GESTIÓ D'ECOSISTEMES.

4.4.1. Gestió de l'espai agroforestal.

4.4.1.1. Parc Agrari.

4.4.1.2. Parc Agroforestal de Llevant.

4.4.1.3. Servei de vigilància del rodal.

4.4.1.4. Seguiment de llicències urbanístiques al rodal.

4.4.1.5. Desenvolupament rural.

4.4.1.6. Paisatge i connectivitat ecològica.

4.4.1.7. Protocol del rodal.

4.4.1.8Parc Fluvial del Ripoll.

4.4.2. Energia i canvi climàtic.

4.4.2.1. Agència Local de l'Energia.

4.4.2.2. Educació ambiental.

4.4.2.3. Gestió del cicle de l'Aigua.4.4.2.4. ADF-Sabadell. E

4.4.2.5. Agenda 21+10.Dimarts, 18 d'octubre de 2016

4.4.2.6. Soroll i qualitat de l'aire.

4.4.2.7. Ecologia urbana.

4.4.2.8. Estratègia local per a la mitigació del canvi climàtic.

5. ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I PARTICIPACIÓ.

5.1. COMERÇ, CONSUM I TURISME.

5.1.1. Política municipal de comerç.

5.1.2. Relacions amb les entitats i col·lectius de comerciants.

5.1.3. Oficina municipal de defensa del consumidor.

5.1.4. Junta Arbitral de consum.

5.1.5. Turisme.

5.1.5.1. Promoció i foment d'activitats turístiques.

5.1.6. Serveis públics d'abastaments.

5.1.6.1. Mercats municipals.

5.1.6.2. Mercats ambulants.

5.1.6.3. Encants.

5.1.6.4. Fires, Recinte Firal i mercats de majoristes.

5.1.7. Programa de Promoció de la Ciutat.

5.1.7.1. Impuls d'accions per la promoció de la ciutat.

5.1.7.2. Promoció de sòl industrial i atracció d'activitat empresarial i econòmica.

5.2. ESPORTS.

5.2.1. Promoció i foment de l'activitat física i esportiva.

5.2.2. Gestió de les instal·lacions i equipaments esportius municipals.

5.2.3. Promoció de l'esport en edat escolar.

5.2.4. Promoció de l'esport de lleure.

5.2.5. Foment de l'associacionisme esportiu i relacions amb les entitats esportives.

5.3. CICLES VITALS.

5.3.1. Infants.

5.3.2. Joves.

5.3.3. Gent Gran.5.4. TREBALL I EMPRESA.

V

5.4.1. Promoció Econòmica.

10Dimarts, 18 d'octubre de 2016

5.4.1.1. Programes de formació i treball.

5.4.1.2. Economia social i cooperativa.

5.4.1.3. Programa de reempresa.

5.4.1.4. Programa de responsabilitat social.

5.4.1.5. Polítiques industrials.

5.4.1.6. Foment a la creació d'empreses.

5.4.1.7. Pla d'innovació i clústers.

5.4.1.8. Promoció Econòmica de Sabadell, SL.

5.5. PARTICIPACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA.

5.5.1. Sabadell Atenció Ciutadana (SAC).

5.5.1.1. Servei d'atenció telefònica 010.

5.5.1.2. Oficines de Sabadell Atenció Ciutadana.

5.5.1.3. Registre General.

5.5.2. Participació.

5.5.2.1. Consell de Ciutat.

5.5.2.2. Consells de Districte.

5.5.2.3. Processos de participació.

5.5.2.4. Òrgans sectorials de Participació.

5.5.3. Atenció comunitària al territori.

5.5.3.1. Programa d'atenció dels districtes.

5.5.3.2. Seguiment d'activitat municipal als districtes.

5.5.4. Centres cívics.

5.5.4.1. Gestió Centres Cívics.

5.5.5. Servei Sabadell Mediació.

5.5.5.1. Gestió pacífica de conflictes.

5.5.5.2. Programa Escales de suport a comunitats.

5.5.5.3. Programa Mediació escolar.

5.5.5.4. Programa Mediació Reparadora.5.5.5.5. Formació i divulgació de la mediació. E

5.5.6. Associacionisme i Voluntariat.

11Dimarts, 18 d'octubre de 2016

5.5.6.1. Gestió registre Municipal d'entitats.

5.5.6.2. Gestió Programa Voluntariat.

5.5.6.3. Formació i divulgació del voluntariat.

5.5.6.4. Associacionisme veïnal.

5.5.6.5. Oficina Suport a l'Associacionisme.

5.5.7. Programa transversal de participació.

5.6. DRETS CIVILS I CIUTADANIA.

5.6.1. Valors.

5.6.1.1. Pacte pels Valors.

5.6.1.2. Pla Transversal de Drets Civils i Ciutadania (plans de gènere, joventut, nova ciutadania, LGTBI i creences).

5.6.1.3. Consell de Drets Civils i Ciutadania (taules d'igualtat de gènere, joventut, nova ciutadania, LGTBI, creences ipoble gitano).

5.6.1.4. Oficina de Drets Civils.

5.6.1.5. Memorial Àlex Seglers.

5.6.2. Convivència.

5.6.2.1. Programa contra el racisme, la xenofòbia i l'homofòbia. Comissió de la convivència.

5.6.2.2. Programes interculturals de generació de vincles.

5.6.2.3. Xarxa Antirumors de Sabadell.

5.6.2.4. Coordinació de l'equip interdisciplinari per atendre els conflictes de convivència a la ciutat.

5.6.2.5. Comissió de la Convivència.

5.6.3. Nova ciutadania.

5.6.3.1. Pla d'Acollida. Llei d'Acollida de Persones Immigrades i Retornades a Catalunya.

5.6.3.2. Programa d'immigració i joventut.

5.6.3.3. Programes d'Immigració i Gènere.

5.6.3.4. Programes formatius compensatoris.

5.6.3.5. Mediació intercultural.

5.6.3.6. Foment de l'associacionisme i relacions amb entitats.

5.6.4. Diversitat de creences.

5.6.4.1. Aplicació de la Llei de Centres de Culte.5.6.4.2. Gestió de la diversitat religiosa. E

5.6.4.3. Programes de sensibilització envers la diversitat de creences. Portes obertes.

12Dimarts, 18 d'octubre de 2016

5.6.5. Diversitat sexual.

5.6.5.1. Pla LGTBI.

5.6.5.2. Programes de sensibilització envers la diversitat sexual.

5.6.6. Joventut.

5.6.6.1. Sabadell Atenció Jove (SAJ).

5.6.6.2. Espais Joves.

5.6.6.3. Consell de Joves.

5.6.6.4. Alberg de joventut Molí de Sant Oleguer.

5.6.6.5. Programa de garantia juvenil.

5.6.6.6. Foment de l'associacionisme i relacions amb entitats.

5.6.6.7. Programa d'emancipació juvenil.

5.6.7. Igualtat dona - home.

5.6.7.1. Centre d'Atenció a la Dona (CAD).

5.6.7.2. Protocol per a l'abordatge de la violència masclista a Sabadell.

5.6.7.3. Pla intern d'igualtat.

5.6.7.4. Programes de sensibilització envers la igualtat de gènere.

5.6.8. Poble gitano.

5.6.8.1. Pla integral del poble gitano.

5.6.9. Cooperació i Solidaritat.

5.6.9.1. Relacions internacionals.

5.6.9.2. Pla estratègic de cooperació internacional.

5.6.9.3. Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació.

5.6.9.4. Agermanaments i xarxa de ciutats.

5.6.9.5. Programes de sensibilització envers l'educació per al desenvolupament.

TERCER.- Delegar les atribucions de l'alcalde de la manera següent:

I) DELEGACIONS GENÈRIQUES.

1.- Àrea d'Economia Innovació i Serveis Centrals.

Deriva orgànicament de l'Alcalde Sr. Juli Fernàndez i Olivares.

2.- Àrea d'Acció Social i Cultura.Delegació genèrica de l'àrea:

V

1r Tinent d'Alcalde Sr. Joan Berlanga Sarraseca.

13Dimarts, 18 d'octubre de 2016

3.- Àrea del Territori i Sostenibilitat.

Delegació genèrica de l'àrea:

2a Tinenta d'Alcalde Sra. Glòria Rubio Casas.

4.- Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació.

Delegació genèrica de l'àrea:

3a Tinenta d'Alcalde Sra. Marisol Martinez Torres.

II) DELEGACIONS ESPECIALS DE SERVEIS.

1.- Informació de base, Tresoreria, Serveis Generals i Compres, Serveis Econòmics, Recursos Humans, GestióTributaria, Assessoria Jurídica.

Delegació especial en relació a les matèries de l'epígraf 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8.

En favor del regidor de nova economia i serveis centrals Sr. Albert Cos Boada.

2-. Prevenció de riscos laborals.

Delegació especial en relació a les matèries de l'epígraf 2.6.

En favor de la regidora de transparència Sra. Elena Hinojo Navarro.

3-. Transparència i Organització.

Delegació especial en relació a les matèries de l'epígraf 2.10.

En favor de la regidora de transparència Sra. Elena Hinojo Navarro.

4.- Informàtica, Innovació i coneixement, Eines comunicatives, Oficina TIC, Programa de formació Audiovisual.

Delegació especial en relació a les matèries de l'epígraf 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 i 2.15.

En favor del regidor de Tecnologies de la informació i comunicació regidor Sr. Miquel Soler Antolí.

5.- Cultura.

Delegació especial en relació a les matèries de l'epígraf 3.2.

Regidora Sra. Montserrat Chacon i Rocamora.

6.- Acció Social.

Delegació especial en relació a les matèries de l'epígraf 3.3.

Regidor Sr. Gabriel Fernàndez i Diaz.

7.- Salut.

Delegació especial en relació a les matèries de l'epígraf 3.5.

Regidor Sr. Ramon Vidal Lopez.8.- Espai Públic.

V

Delegació especial en relació a les matèries de l'epígraf 4.3.

14Dimarts, 18 d'octubre de 2016

Regidor Sr. Xavier Guerrero i Cano.

9.- Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes.

Delegació especial en relació a les matèries de l'epígraf 4.4.

1r Tinent d'Alcalde Sr. Joan Berlanga Sarraseca.

10.- Treball i Empresa.

Delegació especial en relació a les matèries de l'epígraf 5.4.

Regidor Sr Eduard Navarro Garcia.

11.- Participació i Atenció Ciutadana.

Delegació especial en relació a les matèries de l'epígraf 5.5.

Regidora Sra. Miriam Ferràndiz Saus.

12.- Drets Civils i Ciutadania.

Delegació especial en relació a les matèries de l'epígraf 5.6.

Regidora Sra. Miriam Ferràndiz Saus.

III) DELEGACIONS ESPECIALS PER PROGRAMA.

1.- Programa de llicències i disciplina d'activitats.

Delegació especial en relació a les matèries de l'epígraf 2.9.

Regidor Sr. Xavier Guerrero Cano.

2.-Programa d'Atenció a la Gent Gran.

Delegació especial en relació a les matèries de l'epígraf 3.4.

3a Tinenta d'Alcalde Sra. Marisol Martínez Torres.

3.- Programa de benestar animal.

Delegació especial en relació a les matèries de l'epígraf 3.6.

Regidor Sr. Miquel Soler Antolí.

IV) DELEGACIONS ESPECIALS PER DISTRICTE.

1.- Districte I.

Regidor Sr. Ramon Vidal Lopez.

2.- Districte II.

Regidor Sr. Xavier Guerrero i Cano.3.- Districte III. E

Regidor Sr. Gabriel Fernàndez i Diaz.

15Dimarts, 18 d'octubre de 2016

4.- Districte IV.

Regidor Sr. Miquel Soler Antolí.

5.- Districte V.

Regidora Sra. Montserrat Chacon i Rocamora.

6.- Districte VI.

Regidor Sr. Eduard Navarro Garcia.

7.- Districte VII.

Regidora Sra. Glòria Rubio Casas.

QUART.- Manifestar, a títol declaratiu, que resten reservades amb caràcter general totes les matèries no delegades i lesque expressament s'estableix a les normes de règim local vigents com indelegables.

CINQUÈ.- Les delegacions conferides es subjecten al règim i a les condicions generals que s'indiquen a continuació.

I) Les delegacions genèriques, del tipus que estableix l'article 43.3 del ROF, comporten:

1.- Facultats de coordinació dels serveis de l'àrea.

2.- La discussió i la preparació amb els Regidors de l'àrea dels temes i les qüestions que hauran de ser tractats a la Comissió Informativa i/o resolts pels òrgans de govern municipal.

3.- Garantir els fluxos d'informació entre els diferents serveis de l'àrea i l'accés a aquesta de tots els Regidors amb delegació especial de serveis.

4.- Garantir en tot moment el principi d'unitat de govern i gestió municipal mitjançant la canalització de les propostes detots els Regidors amb delegació especial de serveis a la Junta de Govern Local.

5.- La facultat d'elevar propostes d'acord als òrgans col·legiats de govern municipal.

6.- Facultats de representació de l'Administració municipal en les matèries pròpies de l'àrea.

7.- La plena facultat de signatura del vist-i-plau dels certificats derivats dels antecedents documentats dels serveisadscrits a l'Àrea.

8.- La designació de les Comissions d'Estudi encarregades de la redacció del text de l'avantprojecte d'una Ordenança.

9.- L'aprovació dels actes previs a l'adjudicació dels contractes per la Junta de Govern Local, com són la classificacióper ordre decreixent de les ofertes i el requeriment al licitador que hagi presentat l'oferta econòmica més avantatjosa,sempre que el contracte no es subjecti a regulació harmonitzada, segons quantia o tipologia, així com la formalitzaciódels contractes adjudicats i que depenguin de l'Àrea.

10.- La plena facultat d'aprovació de les resolucions de devolució, cancel·lació o retorn de garanties dels contractesgestionats pel servei. de forma independent a l'òrgan d'aprovació.

11-Aprovació del reconeixement de les obligacions de despesa segons el seu àmbit competencial material.

12.- En relació a aquells serveis, departaments o activitats de l'àrea sense delegació especial, de serveis o per projecteo programa, el delegat genèric n'ostenta plenes facultats de direcció, gestió i impuls dels serveis i està autoritzat a:

a) Dictar actes administratius de tràmit per a l'impuls de tots els expedients administratius referits a la seva competència

material i a dictar actes definitius, encara que afectin tercers amb el contingut i limitacions que s'indiquen en el puntN

QUART.

V

16Dimarts, 18 d'octubre de 2016

b) Dictar els actes d'autorització i disposició pressupostària del servei amb el contingut i limitacions que s'indiquen en elpunt QUART.

c) La plena facultat de sol·licitar ajuts i subvencions i aprovar la documentació necessària per formalitzar-la.

II) Les delegacions especials per a serveis, del tipus que estableix l'article 43.5.b. del ROF, comporten:

1.- Facultats de direcció interna del servei.

2.- Àmplies facultats de gestió, inspecció i impuls dels serveis de la delegació.

3.- La participació en els mecanismes de coordinació i informació de l'àrea.

4.- La facultat de dictar actes administratius de tràmit per a l'impuls de tots els expedients administratius referits a laseva competència material i a dictar actes definitius que no afectin tercers, amb el contingut i limitacions que s'indiquenen el punt QUART.

5.- La facultat de dictar els actes d'autorització i disposició pressupostària del servei amb el contingut i limitacions ques'indiquen en el punt QUART.

6.- Facultats de representació de l'Administració municipal en les matèries pròpies de la delegació.

7.- La plena facultat de signatura del vist-i-plau dels certificats derivats dels antecedents documentats dels serveis.

8.- La plena facultat de sol·licitar ajuts i subvencions i aprovar la documentació necessària per formalitzar-la.

9.- La plena facultat d'aprovació de les resolucions de devolució, cancel·lació o retorn de garanties dels contractesgestionats pel servei. de forma independent a l'òrgan d'aprovació.

10-Aprovació del reconeixement de les obligacions de despesa segons el seu àmbit competencial material.

III) Les delegacions especials per projecte o programa, del tipus que estableix l'article 43.5.a. del ROF, comporten:

1.- Facultats de direcció sobre el projecte o programa.

2.- Àmplies facultats de gestió, inspecció i impuls dels serveis adscrits per al compliment del projecte o programa.

3.- La participació en els mecanismes de coordinació i informació de l'àrea.

4.- La facultat de dictar actes administratius de tràmit per a l'impuls de tots els expedients administratius referits alprograma o projecte i de dictar actes definitius, encara que afectin tercers, amb el contingut i limitacions que s'indiquenen el punt QUART.

5.- La de dictar actes d'autorització i gestió pressupostària - llevat l'ordenació de pagaments- dins dels límits ques'assenyalin per a la contractació administrativa del Regidor delegat fixats en el punt QUART.

6.- Facultats de representació de l'Administració municipal per al projecte o programa específic.

7.- La plena facultat de signatura del vist-i-plau dels certificats derivats dels antecedents documentats del projecte oprograma.

8.- La plena facultat de sol·licitar ajuts i subvencions i aprovar la documentació necessària per formalitzar-la.

IV) Les delegacions especials per districte atorgades al punt anterior, del tipus que estableix l'article 43.5.c del ROF,comporten, dins l'àmbit territorial a què es circumscriuen, les atribucions següents:

1.- La facultat de representació de l'Administració municipal en l'àmbit territorial del Districte.2.- La direcció de la inspecció i impuls de les obres i serveis municipals que es realitzin en l'àmbit territorial del districte,V

en coordinació amb els òrgans municipals competents.

17Dimarts, 18 d'octubre de 2016

3.- L'assistència a les reunions de coordinació que, sota la presidència de l'Alcalde, es celebrin a l'objecte de millorar lacoordinació territorial de l'acció de govern municipal i assegurar el principi d'unitat de govern i gestió municipal.

V) En qualsevol cas l'exercici de les competències delegades comporta l'obligació de:

1.- Informar l'Alcaldia de tot el que fa referència a l'exercici de la competència delegada i proposar les mesures, les solucions o els acords que consideri pertinents.

2.- Vetllar per l'acompliment dels acords dels òrgans de govern municipal.

3.- Cooperar amb l'Alcaldia en l'atenció als ciutadans en temes relacionats amb la delegació.

4.- Controlar i inventariar el material, mobles i efectes dels diferents serveis.

5.- Assabentar l'Alcaldia i l'equip de govern dels possibles desviaments i incompliments observats en relació als acordsdels diferents òrgans de govern.

6.- Assabentar l'Alcaldia de les sol·licituds, els suggeriments i de les aspiracions dels veïns en relació als serveiscompetència seva.

SISÈ.- Pel que fa a les facultats de dictar actes administratius, les delegacions conferides al punt anterior comportenl'atribució al Regidor delegat de les potestats de l'Alcaldia, inclosa la sancionadora, assenyalades als articles 21 de laLlei 7/1985, del 2 d'abril, i 53 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, sobre les matèries de la delegació, a excepció d'aquelles facultats que la legislació qualifica d'indelegables.

SETÈ.- Les resolucions adoptades per delegació s'entendran dictades per l'Alcaldia com a titular de la competènciaoriginària, i en conseqüència esgotaran la via administrativa.

VUITÈ Les competències delegades s'entenen sens perjudici de la facultat d'avocació per si de l'òrgan delegant.

NOVÈ.- Els acords adoptats pels Regidors-Delegats en relació a les matèries delegades tindran el mateix valor jurídicque les dictades per l'Alcaldia com a titular de la competència original, gaudint en conseqüència de presumpció devalidesa i executivitat. En conseqüència els recursos de reposició interposats contra resolucions adoptades perdelegació seran resoltes pel mateix regidor delegat.

Els acords adoptats per delegació hauran de fer constar les circumstàncies de l'origen delegat de la seva competència,inserint al final de la part expositiva el següent text:

"En virtut de les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 3 de novembre de 2015, RESOLC:"

I.1) Delegació genèrica de l'Àrea d'Acció Social i Cultura a favor del 1a tinent d'alcalde Sr Joan Berlanga Sarraseca.

1.- En general.

a) L'adopció d'actes d'inici de tràmits sobre assumptes que puguin afectar a més d'un servei de l'àrea, i per tant requereixin la deguda coordinació, per garantir el bon funcionament del govern.

b) L'actualització de preus dels contractes gestionats des del servei sempre que no comporti la seva modificació, i siguiconseqüència de la estricta aplicació del seu conjunt de clàusules, sense perjudici de les atribucions dels regidorsdelegats de serveis.

2-En matèria d'Educació.

a) La sol·licitud de subvencions a les diverses Administracions Públiques en el seu àmbit competencial.

b) Acceptació de subvencions per a programes educatius a les diverses Administracions Públiques de quantia nosuperior a 6.000 EUR.c) La gestió dels serveis educatius de titularitat municipal: determinació d'horaris, vacances, etc. la facultat de dictar lesV

instruccions de reserva de plaça, preinscripció i matriculació als centres educatius de titularitat municipal.

18Dimarts, 18 d'octubre de 2016

d) En aquells serveis educatius de gestió municipal en què sigui necessari realitzar processos previs de preinscripció i/oaccés, la resolució dels expedients d'admissió o denegació, així com la gestió de les baixes.

e) La convocatòria i atorgament de subvencions de quantia no superior a 3.000 EUR.

f) L'autorització d'ús social dels centres docents, dels quals l'Ajuntament tingui la propietat demanial.

g) Aprovació i signatura de convenis de col·laboració amb entitats, administracions, centres i empreses per a activitatsd'interès comú, que en cap cas continguin clàusules amb contingut econòmic superiors a 12.000 EUR

h) L'actualització de preus dels contractes gestionats des de el servei sempre que no comporti la seva modificació, isigui conseqüència de la estricta aplicació del seu conjunt de clàusules.

i) La convocatòria i atorgament de premis i concursos literaris i anàlegs, dins l'àmbit educatiu de quantia no superior a 3000 EUR

I I.2) Delegació genèrica de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat a favor del 2a tinenta d'alcalde Sra. Glòria Rubio Casas.

1.- En general:

a) L'adopció d'actes d'inici de tràmits sobre assumptes que puguin afectar a més d'un servei de l'àrea, i per tant requereixin la deguda coordinació, per garantir el bon funcionament del govern.

b) L'aprovació dels expedients de preus unitaris com a contradictoris relatius a la contractació d'obres del servei, noatribuïdes als delegats d'Urbanisme, sostenibilitat i gestió d'ecosistemes i espai públic.

c) L'aprovació dels Plans de Seguretat i Salut de les obres publiques municipals no atribuïdes als delegats d'Urbanisme,sostenibilitat i gestió d'ecosistemes i espai públic.

d) L'actualització de preus dels contractes gestionats des de el servei sempre que no comporti la seva modificació, isigui conseqüència de la estricta aplicació del seu conjunt de clàusules, no atribuïdes al delegat d'espai públic.

2.- En matèria de planificació urbanística.

a) Dictar les resolucions i actes de suport a l'exercici de les potestats de planejament i gestió urbanística per part del òrgans municipals competents: Inici d'expedients administratius, ordenació de publicacions d'anuncis i edictes,sol·licituds de certificacions al Registre de la Propietat, peticions d'inscripció de títols inscribibles, l'autorització depagament en les reparcel·lacions, requeriments a particulars per al compliment de les obligacions urbanístiques, elrequeriment de pagament de les quotes d'urbanització, etc.

I en la tramitació dels expedients d'expropiació forçosa: dictar tots els actes de tràmit no expressament atribuïts(legalment o per delegació) al Ple o a la Junta de Govern Local. Remissió expedients al Jurat d'Expropiació i al Ministeri Fiscal, la representació municipal a les actes d'ocupació, pagament o consignació, la representació a les actes de fixaciódel preu just per mutu acord, etc.

b) L'acceptació de les cessions de vials i dotacions derivades de l'acció urbanística.

c) Nomenaments de representants municipals en entitats urbanístiques col·laboradores.

3.- En matèria de gestió del patrimoni municipal.

a) La declaració de béns no utilitzables en els termes de l'article 13 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre. inclosa la sevaalienació o cessió directa.

b) La sol·licitud de subvencions a les diverses Administracions Públiques en el seu àmbit competencial.

c) L'acceptació de subvencions a les diverses Administracions Públiques de quantia no superior a 6.000 EUR.d) La convocatòria i atorgament de subvencions de quantia no superior a 3.000 EUR.

V

19Dimarts, 18 d'octubre de 2016

e) L'aprovació i signatura de convenis de col·laboració amb entitats, federacions, administracions, centres i empresesper a activitats d'interès comú. que en cap cas continguin clàusules amb contingut econòmic superiors a 12.000 EUR

f) Dictar els actes administratius derivats de la gestió del patrimoni municipal: acceptació de cessions patrimonials a títolgratuït; adquisicions patrimonials de quantia no superior a 30.000 EUR (excepte en expedients d'expropiació forçosa);l'inici i impuls d'expedients de desnonament administratiu; expedients per a la protecció i recuperació d'ofici del patrimonimunicipal en casos d'urgència; L'atorgament, denegació i altres situacions administratives en relació a llicènciesd'ocupació temporal del domini públic i les cessions d'ús a precari de béns patrimonials i altres autoritzacions i engeneral actes de gestió dels béns, sempre que tinguin una durada màxima de dos anys, sens perjudici de les posteriorspròrrogues que legalment escaiguin.

g) Dictar l'autorització de despeses de comunitats de propietaris, referents a obligacions prèviament concretes, fins i totles superiors a 30.000 EUR.

4.- En matèria de llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística (disciplina urbanística d'obres).

a) L'atorgament, la denegació o d'altres situacions administratives que es puguin produir, referides a les llicènciesurbanístiques, incloses les referides als moviments de terres, excepte les d'obres majors.

b) La rectificació d'errors materials que no afecten els elements objectius i del règim urbanístic de les llicències d'obresmajors.

c) Les cessions de titularitat o canvi de nom relatives a llicències d'obres majors.

d) Les autoritzacions de l'ús o aprofitament del domini públic, mitjançant infraestructures de telecomunicacions, sempreque la seva durada no superi els 4 anys.

e) La incoació i resolució dels expedients d'ordres individuals de manament derivades de l'aplicació de les ordenancesd'edificació en matèria de llicències i protecció a la legalitat.

f) L'arxiu, renúncies, desistiments i caducitat de les sol·licituds de llicències urbanístiques i caducitat de procediments enels supòsits d'expedients administratius incoats per a la concessió de llicències d'obres majors i menors,

g) La devolució de taxes, impostos o avals derivats de qualsevol expedient de llicència, així com la declaració debonificació de l'impost de construccions, obres i instal·lacions.

h) La incoació i resolució dels expedients ordres d'execució en matèria urbanística.

i) Aprovar execucions subsidiàries de les ordres d'execució en matèria de protecció de la legalitat urbanística.

j) Aprovar els enderroc que deriven de procediments de protecció de la legalitat urbanística.

k) L'execució subsidiària d'enderroc en els procediments de protecció de la legalitat urbanística.

l) L'adopció de mesures de restabliment de l'ordre jurídic infringit i la realitat física alterada, en expedients de proteccióde la legalitat urbanística. Adopció de mesures cautelars, en especial la suspensió d'obres i usos del sòl.

m) La incoació i resolució d'expedients sancionadors de protecció de la legalitat urbanística.

n) La convocatòria i l'atorgament de subvencions de quantia no superior a 3.000 EUR.

o) La incoació i resolució dels expedients de protecció de la legalitat urbanística.

5.- En matèria d'obres d'equipaments.

a) La sol·licitud de subvencions a les diverses Administracions Públiques en el seu àmbit competencial.b) Acceptació de subvencions a les diverses Administracions Públiques per a la realització d'obra pública de quantia noN

superior a 6.000 EUR.

V

20Dimarts, 18 d'octubre de 2016

c) Aprovació i signatura de convenis de col·laboració amb entitats, federacions, administracions, centres i empreses pera activitats d'interès comú. que en cap cas continguin clàusules amb contingut econòmic superiors a 12.000 EUR.

d) La signatura de tots els contractes del servei.

e) La devolució de fiances.

f) La signatura de les actes de recepció de les obres públiques.

g) La comunicació de realització d'obres públiques.

h) L'aprovació dels plans de seguretat i salut.

i) L'aprovació de l'execució d'obres per administració, i encàrrecs de gestió a ens dependents sempre que llurpressupost no superi l'import màxim de contractació de l'òrgan.

j) L'aprovació dels expedients de preus unitaris com a contradictoris relatius a la contractació d'obres.

k) L'actualització de preus dels contractes gestionats des de el servei sempre que no comporti la seva modificació, isigui conseqüència de la estricta aplicació del seu conjunt de clàusules.

l) L'aprovació de les certificacions d'obra i de serveis, prèviament validades pel servei corresponent, que en el seu tràmitd'aprovació es gestionaran conjuntament amb la factura presentada per l'adjudicatari del contracte. Aprovació de lacertificació que es correspondrà amb la despesa prèviament aprovada per l'òrgan competent i conformada pel serveimunicipal corresponent.

6.- En matèria d'Habitatge.

a) La sol·licitud de subvencions a les diverses Administracions Públiques en l'ambit de les seves competencies.

b) Acceptació de subvencions a les diverses Administracions Públiques de quantia no superior a les 6.000 EUR.

c) Aprovació i signatura de convenis de col·laboració amb entitats, federacions, administracions, centres i empreses pera activitats d'interès comú., que en cap cas continguin clàusules amb contingut econòmic superiors a 12.000 EUR.

d) La convocatòria i atorgament de subvencions de quantia no superior a 3.000 EUR.

e) L'actualització de preus dels contractes gestionats des de el servei sempre que no comporti la seva modificació, isigui conseqüència de la estricta aplicació del seu conjunt de clàusules.

f) Les atribucions que siguin delegables i corresponguin a l'Alcalde en l'aplicació de la Llei de l'habitatge i altre normativaconcordant.

I.3) Delegació genèrica de l'Àrea de Promoció de la ciutat i Participació a favor de la 3r tinenta d'alcalde Sra. Marisol Martínez Torres.

1.- En general.

a) L'adopció d'actes d'inici de tràmits sobre assumptes que puguin afectar a més d'un servei de l'àrea, i per tant requereixin la deguda coordinació, per garantir el bon funcionament del govern.

b) L'actualització de preus dels contractes gestionats des del servei sempre que no comporti la seva modificació, i siguiconseqüència de la estricta aplicació del seu conjunt de clàusules, sense perjudici de les atribucions dels regidorsdelegats de serveis.

2-En matèria de Comerç, Consum i Turisme.a) L'exercici de les facultats municipals referides al comerç i turisme que corresponguin a l'Alcalde. E

b) L'exercici de les facultats municipals referides al consum i a la protecció dels consumidors, inclosa la de la potestat sancionadora, que la legislació en matèria de defensa dels consumidors i usuaris atribueix a l'alcalde.

21Dimarts, 18 d'octubre de 2016

c) La sol·licitud de subvencions a les diverses Administracions Públiques en l'àmbit de les seves competències.

d) Acceptació de subvencions a les diverses Administracions Públiques de quantia no superior 6.000 EUR.

e) Aprovació i signatura de convenis de col·laboració amb entitats, federacions, administracions, centres i empreses pera activitats d'interès comú. que en cap cas continguin clàusules amb contingut econòmic superiors a 12.000 EUR

f) La convocatòria i atorgament de subvencions de quantia no superior a 3.000 EUR.

g) L'atorgament, la denegació o d'altres situacions administratives que es puguin produir referides a llicències iautoritzacions vinculades a la gestió dels mercats municipals i proveïments en general, excepte l'atorgament o ladenegació de les concessions administratives. Autoritzacions d'obres a les parades, autoritzacions de traspassos icanvis d'activitat, incoació i resolució d'expedients sancionadors, llevat la sanció d'extinció de la concessió, i altres actesadministratius que derivin del Reglament del Servei i disposicions aplicables.

h) L'atorgament, la denegació o d'altres situacions administratives que es puguin produir en relació a les llicènciesd'ocupació temporal del domini públic, per a la instal·lació dels mercats ambulants, encants, fires etc.

i) L'actualització de preus dels contractes gestionats des de el servei sempre que no comporti la seva modificació, i siguiconseqüència de la estricta aplicació del seu conjunt de clàusules.

3.- En matèria d'Esports.

a) La gestió dels equipaments esportius de titularitat municipal: programació, activitats, horaris, etc.

b) Les aprovacions de liquidacions de cànons i les seves actualitzacions en els contractes del servei, sempre que no correspongui a la Junta de Govern Local.

c) L'actualització de preus dels contractes gestionats des de el servei sempre que no comporti la seva modificació, isigui conseqüència de la estricta aplicació del seu conjunt de clàusules.

d) Les autoritzacions d'ús temporal per a activitats extraordinàries de les instal·lacions esportives municipals.

e) Les llicències d'ús privatiu del domini públic, sempre que siguin béns adscrits als serveis esportius.

f) La sol·licitud de subvencions a les diverses Administracions Públiques en l'ambit de les seves competències.

g) L'acceptació de subvencions a les diverses Administracions Públiques de quantia no superior a 6.000 EUR.

h) La convocatòria i atorgament de subvencions de quantia no superior a 3.000 EUR.

i) Aprovació i signatura de convenis de col·laboració amb entitats, federacions, administracions, centres i empreses pera activitats d'interès comú. que en cap cas continguin clàusules amb contingut econòmic superiors a 12.000 EUR.

4- En matèria de Cicles Vitals:

a) Acceptació de subvencions a les diverses Administracions Públiques de quantia no superior a les 6.000 EUR.

b) Aprovació i signatura de convenis de col·laboració amb entitats, administracions, centres i empreses per a activitatsd'interès comú. que en cap cas continguin clàusules amb contingut econòmic superiors a 12.000 EUR.

c) La convocatòria i atorgament de subvencions de quantia no superior a 3.000 EUR.d) L'actualització de preus dels contractes gestionats des de el servei sempre que no comporti la seva modificació, iE

sigui conseqüència de la estricta aplicació del seu conjunt de clàusules.

C

22Dimarts, 18 d'octubre de 2016

II,1) Delegació especial de Nova Economia i Serveis Centrals en favor del regidor Sr Albert Cos Boada.

1.- En matèria de Gestió de la Informació.

a) La sol·licitud de subvencions a les diverses Administracions Públiques en el seu àmbit competencial.

b) Acceptació de subvencions a les diverses Administracions Públiques de quantia no superior a 6.000 EUR.

c) Aprovació i signatura de convenis de col·laboració amb entitats, federacions, administracions, centres i empreses pera activitats d'interès comú. que en cap cas continguin clàusules amb contingut econòmic superiors a 12.000 EUR.

d) L'actualització de preus dels contractes gestionats des de el servei sempre que no comporti la seva modificació, isigui conseqüència de la estricta aplicació del seu conjunt de clàusules.

e) La numeració de parcel·les per part del servei.

f) Dictar actes administratius de tràmit i definitius, fins i tot en el supòsit que afectin a tercers, en relació als procedimentsrelacionats amb al padró i la cartografia municipal competència de l'Alcalde i que no hagin estat delegats a altresserveis.

2.- En matèria de Tresoreria.

a) La resolució dels actes de gestió recaptatòria que es generin en l'exercici de la funció administrativa de realització decrèdits i drets de la Hisenda Municipal, tant en la fase voluntària com en la de constrenyiment, de conformitat amb lanormativa tributària, quan no corresponguin a la presidència de l'Organisme Agència Tributària de Sabadell.

b) La resolució de les reclamacions contra actes de gestió recaptatòria de conformitat amb la normativa tributària, quanno corresponguin a la presidència de l'Organisme Agència Tributària de Sabadell.

c) La incoació d'expedients i la resolució d'actes administratius que derivin de la gestió de la Tresoreria municipal,excepte:

- l'obertura i la cancel·lació de comptes corrents de l'administració municipal,

- l'ordenació de pagaments i.

- la delegació d'habilitació dels funcionaris que podran disposar de bestreta de caixa i fons a justificar.

3.-En matèria de Serveis Generals de Compres.

a) Acceptació de subvencions a les diverses Administracions Públiques de quantia no superior a 6.000 EUR.

b) Aprovació i signatura de convenis de col·laboració amb entitats, federacions, administracions, centres i empreses pera activitats d'interès comú. que en cap cas continguin clàusules amb contingut econòmic superiors a 12.000 EUR

c) L'actualització de preus dels contractes gestionats des de el servei sempre que no comporti la seva modificació, isigui conseqüència de la estricta aplicació del seu conjunt de clàusules.

4- En matèria de Serveis Econòmics.

a) La incoació dels expedients de modificació de crèdits pressupostaris.

b) L'aprovació de les transferències de crèdit entre partides de la mateixa àrea de despesa, i dels capítols II, IV, VII i VIIIde l'estat de despeses del pressupost de l'Ajuntament.

c) L'aprovació de les retencions de crèdit corresponents a despeses que s'hagin de finançar mitjançant subvencions,aportacions, operacions de crèdit, o altres ingressos afectats, així com el seu deslliurament quan es formalitzi el

compromís de pagament per part de l'entitat. E

d) L'aprovació dels expedients de generació de crèdit en l'estat de despeses dels ingressos de naturalesa no tributària en el pressupost de l'Ajuntament següents:

23Dimarts, 18 d'octubre de 2016

- Aportacions o compromisos ferms d'aportació (en forma de subvencions o altres), de persones físiques o jurídiques perfinançar, juntament amb l'Ajuntament o amb alguns dels seus organismes autònoms, despeses de competència local.

- Alienació de béns municipals, sempre que s'hagi procedit al reconeixement del dret.

- Preus públics i altres ingressos no tributaris liquidats per la prestació de serveis, en una quantia superior als ingressospressupostats.

- Reintegrament de pagaments indeguts del pressupost corrent, el cobrament dels quals podrà reposar crèdit en laquantia corresponent.

5.- En matèria de Recursos Humans.

a) L'assignació de gratificacions per serveis extraordinaris i l'assignació del complement de productivitat.

b) La incoació i resolució dels expedients disciplinaris (excepte la separació del servei dels funcionaris o l'acomiadamentdel personal laboral).

c) La incoació d'expedients d'informació reservada.

d) La suspensió preventiva i d'altres mesures cautelars en els procediments disciplinaris.

e) Dictar els actes administratius de convocatòria pública dels processos selectius i els posteriors: admesos i exclosos,composició del tribunal, dia de celebració de les proves, etc.

f) El nomenament i la presa de possessió de funcionaris de carrera i l'autorització de les contractacions laboralsindefinides.

g) El nomenament i la presa de possessió de funcionaris interins.

h) La contractació del personal laboral temporal.

i) El nomenament de personal eventual no directiu, de confiança i/o assessorament especial.

j) L'adscripció del personal als llocs de treball del catàleg o relació de llocs. Disposar els canvis de llocs de treball,declaració de vacant i les altres facultats relacionades amb la mobilitat.

k) El reconeixement de situacions administratives i l'atorgament de permisos i llicències: jubilació, excedències, reingrésal servei actiu, comissions de servei, tota classe de permisos, etc.

l) La concessió de les prestacions socials i assistencials reconegudes en el Pacte de Condicions.

m) El reconeixement de serveis prestats i triennis.

n) L'aprovació i signatura de convenis de col·laboració amb entitats i centres per a activitats relacionades amb laformació del personal.

ñ) Les actuacions derivades del Règim General de la Seguretat Social i assistència sanitària: afiliacions, baixes,descomptes, control ILT, etc.

o) La gestió de nòmina: execució de mandats judicials, dietes, etc.

p) Representar l'Administració Municipal en la negociació col·lectiva.

q) L'aprovació de les bases per a la selecció de funcionaris interins i personal laboral temporal.r) L'aprovació de les bases per a la provisió dels llocs de treball. E

s) L'aprovació i signatura de convenis de col·laboració amb entitats en assumptes propis del servei i per a la formació d'estudiants i realització de pràctiques a l'Ajuntament de Sabadell o en els seus ens dependents.

24Dimarts, 18 d'octubre de 2016

7.-En matèria de Gestió Tributària.

Les atribucions que li corresponguin en la matèria en tant sigui president delegat de l'Organisme autònom localAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL.

8.-En matèria d'Assessoria Jurídica.

a) La incoació, l'impuls i resolució i arxiu dels procediments per responsabilitat patrimonial de l'Administració. Laresolució d'expedients de responsabilitat patrimonial de l'Administració.

II.2) Delegació especial de Prevenció de Riscos Laborals en favor de la regidora Sra Elena Hinojo Navarro.

a) L'aprovació i signatura de convenis de col·laboració amb entitats i centres per a activitats relacionades amb la salutlaboral.

b) L'aprovació dels procediments de Treball.

c) L'aprovació de les instruccions de Treball.

d) L'aprovació de les avaluacions i planificació de l'activitat preventiva.

e) L'aprovació dels procediments del sistema de gestió de prevenció.

II.3) Delegació especial de Transparència en favor de la regidora Sra Elena Hinojo Navarro.

a) Acceptació de subvencions a les diverses Administracions Públiques de quantia no superior a 6.000 EUR.

b) Aprovació i signatura de convenis de col·laboració amb entitats, federacions, administracions, centres i empreses pera activitats d'interès comú. que en cap cas continguin clàusules amb contingut econòmic superiors a 12.000 EUR

c) L'actualització de preus dels contractes gestionats des de el servei sempre i quan no comporti la seva modificació, i sigui conseqüència de la estricta aplicació del seu clausulat.

d) La convocatòria i atorgament de subvencions de quantia no superior a 3.000 EUR.

e) La sol·licitud de subvencions a les diverses Administracions Públiques en el seu àmbit competencial.

II.4) Delegació especial en matèria de Informàtica, Innovació i coneixement, Eines comunicatives, Oficina TIC, Programade formació audiovisual, en favor del regidor Sr Miquel Soler Antolí.

a) Acceptació de subvencions a les diverses Administracions Públiques de quantia no superior a 6.000 EUR.

b) Aprovació i signatura de convenis de col·laboració amb entitats, federacions, administracions, centres i empreses pera activitats d'interès comú., que en cap cas continguin clàusules amb contingut econòmic superiors a 12.000 EUR.

c) L'actualització de preus dels contractes gestionats des de el servei sempre i quan no comporti la seva modificació, i sigui conseqüència de la estricta aplicació del seu clausulat.

d) La convocatòria i atorgament de subvencions de quantia no superior a 3.000 EUR.

e) La sol·licitud de subvencions a les diverses Administracions Públiques en el seu àmbit competencial.

II.5) Delegació especial del servei de Cultura a favor de la regidora Sra Montserrat Chacon i Rocamora.

a) La gestió dels equipaments culturals de titularitat municipal: aprovació de la programació, activitats, horaris, etc.b) Les autoritzacions d'ús temporal de les instal·lacions culturals municipals. E

c) Les llicències d'ús privatiu del domini públic, sempre que siguin béns adscrits als serveis culturals.

25Dimarts, 18 d'octubre de 2016

d) La sol·licitud de subvencions a les diverses Administracions Públiques en el seu àmbit competencial.

e) L'acceptació de subvencions a les diverses Administracions Públiques de quantia no superior a 6.000 EUR.

f) La convocatòria i atorgament de subvencions de quantia no superior a 3.000 EUR.

g) L'aprovació i la signatura de convenis de col·laboració amb entitats, administracions, centres i empreses per aactivitats d'interès comú., que en cap cas continguin clàusules amb contingut econòmic superiors a 12.000 EUR.

h) L'actualització de preus dels contractes gestionats des de el servei sempre que no comporti la seva modificació, isigui conseqüència de la estricta aplicació del seu conjunt de clàusules.

i) La convocatòria i atorgament de premis i concursos literaris i anàlegs, dins l'àmbit cultural de quantia no superior a3000 EUR.

II.6) Delegació especial del servei d'Acció social en favor del regidor Sr Gabriel Fernàndez i Diaz.

a) La sol·licitud de subvencions a les diverses Administracions Públiques en el seu àmbit competencial.

b) L'acceptació de subvencions per a programes socials a les diverses Administracions Públiques de quantia no superiora 6.000 EUR.

c) La convocatòria i atorgament de subvencions i ajuts econòmics de quantia no superior a 3.000 EUR.

d) L'atorgament de beques per a menjadors escolars.

e) Aprovació i signatura de convenis de col·laboració amb entitats, administracions, centres i empreses per a activitatsd'interès comú. que en cap cas continguin clàusules amb contingut econòmic superiors a 12.000 EUR.

f) L'actualització de preus dels contractes gestionats des de el servei sempre que no comporti la seva modificació, i siguiconseqüència de la estricta aplicació del seu conjunt de clàusules.

g) Les autoritzacions d'ús temporal de les instal·lacions gestionades per Serveis Socials.

h) La convocatòria i atorgament de premis i anàlegs, dins l'àmbit de serveis socials de quantia no superior a 3000 EUR

II 7) Delegació especial del servei de Salut en favor del Regidor Ramon Vidal López.

a) L'exercici de les facultats, inclosa la de la potestat sancionadora, que la legislació sobre sanitat i salut públicaatribueix a l'alcalde.

b) La sol·licitud de subvencions a les diverses Administracions Públiques en el seu àmbit competencial.

c) L'acceptació de subvencions per a programes sanitaris a les diverses Administracions Públiques de quantia nosuperior a 6.000 EUR.

d) La convocatòria i l'atorgament de subvencions de quantia no superior a 3.000 EUR.

e) L'aprovació i signatura de convenis de col·laboració amb entitats, administracions, centres i empreses per activitatsd'interès comú. que en cap cas continguin clàusules amb contingut econòmic superiors a 12.000 EUR.

f) L'actualització dels preus dels contractes gestionats des del servei, sempre que no comporti la seva modificació, i siguiconseqüència de l'estricta aplicació del seu conjunt de clàusules.

g) Seguiment de la concessió dels serveis funeraris.

h) Seguiment de la concessió de la gestió del cementiri.h) Dictar els actes administratius que es derivin de les concessions anteriors, i que són atribució de l'alcaldia.

V

26Dimarts, 18 d'octubre de 2016

II.8) Delegació especial del servei d'Espai Públic en favor del regidor Sr. Xavier Guerrero Cano.

1.- En matèria d'espai públic, obres públiques i manteniments.

a) La sol·licitud de subvencions a les diverses Administracions Públiques en l'àmbit de les seves competències.

b) Acceptació de subvencions a les diverses Administracions Públiques per a la realització d'obra pública de quantia nosuperior a 6.000 EUR.

c) Aprovació i signatura de convenis de col·laboració amb entitats, federacions, associacions, administracions, centres iempreses per a activitats d'interès comú que en cap cas continguin clàusules amb contingut econòmic superiors a12.000 EUR.

d) La devolució de fiances.

e) La signatura de les actes de recepció de les obres.

f) La comunicació de realització d'obres públiques.

g) L'aprovació dels plans de seguretat i salut.

h) L'aprovació de la contractació, l'execució d'obres per administració, i encàrrecs de gestió sempre que llur pressupostno superi l'import màxim de contractació de la regidoria.

i) La signatura de tota la documentació, en representació de l'Ajuntament de Sabadell, necessària per a la gestió delsvehicles del parc mòbil municipal davant de les diferents administracions publiques competents, en especial la relativa aaltes, baixes i matriculació.

j) L'aprovació dels expedients de preus unitaris com a contradictoris relatius a la contractació d'obres.

k) L'actualització de preus dels contractes gestionats des de el servei sempre que no comporti la seva modificació, isigui conseqüència de la estricta aplicació del seu conjunt de clàusules.

l) L'aprovació de les certificacions d'obra i de serveis, prèviament validades pel servei corresponent, que en el seu tràmitd'aprovació es gestionaran conjuntament amb la factura presentada per l'adjudicatari del contracte. Aprovació de lacertificació que es correspondrà amb la despesa prèviament aprovada per l'òrgan competent i conformada pel serveimunicipal corresponent.

m) Les autoritzacions d'ús temporal de les instal·lacions del Parc Central del Vallès, Can Gambús i Parc Catalunya.

2.- En matèria de mobilitat, trànsit i transport.

a) Els actes administratius derivats de la gestió del servei d'autotaxi i l'exercici de la potestat sancionadora en la matèria.

b) Els actes administratius que corresponguin a l'alcalde derivats de la gestió de les concessions d'aparcaments en eldomini públic i parquímetres.

c) Els actes administratius que corresponguin a l'alcalde derivats de la gestió de la concessió del transport públic deviatgers.

d) La convocatòria i atorgament de subvencions de quantia no superior a 3.000 EUR.

e) L'actualització de preus dels contractes gestionats des de el servei sempre que no comporti la seva modificació, isigui conseqüència de la estricta aplicació del seu conjunt de clàusules.

f) L'aprovació i signatura de convenis de col·laboració amb entitats, administracions, centres i empreses per a activitatsd'interès comú. que en cap cas continguin clàusules amb contingut econòmic superiors a 12.000 EUR.g) La sol·licitud de subvencions a les diverses Administracions Públiques en l'àmbit de les seves competències.

V

27Dimarts, 18 d'octubre de 2016

3.- En matèria de recollida i tractament de residus i neteja viària.

a) Dictar actes administratius en aplicació de les Ordenances municipals i de la normativa referida residus industrials,deixalles i residus urbans i l'exercici de la potestat sancionadora en matèria de residus i neteja viària.

b) L'aprovació mensual de les certificacions de l'empresa concessionària del servei de recollida d'escombraries i netejaviària.

c) L'autorització d'abocaments de residus.

d) La sol·licitud de subvencions a les diverses Administracions Públiques en l'ambit de les seves competències.

e) L'acceptació de subvencions a les diverses Administracions Públiques de quantia no superior a 6.000 EUR.

f) L'aprovació i signatura de convenis de col·laboració amb entitats, administracions, centres i empreses per a activitatsd'interès comú., que en cap cas continguin clàusules amb contingut econòmic superiors a 12.000 EUR.

g) L'actualització de preus dels contractes gestionats des de el servei sempre que no comporti la seva modificació, isigui conseqüència de la estricta aplicació del seu conjunt de clàusules.

4.- En matèria d'ocupació de la via pública.

a) Gestió de les llicències per a l'ús comú especial dels béns de domini públic, en tota la seva tipologia i diversitat.

b) Gestió de les concessions d'ús privatiu del domini públic sobre la via pública.

c) Gestió de la publicitat a l'espai públic.

d) Incoació i resolució dels expedients en aplicació de les Ordenances municipals referides a la via pública. L'exercici dela potestat sancionadora en matèria d'Ordenances municipals de la via publica.

e) L'aprovació i signatura de convenis de col·laboració amb entitats, administracions, centres i empreses per a activitatsd'interès comú. que en cap cas continguin clàusules amb contingut econòmic superiors a 12.000 EUR

f)Sol·licitud de subvencions a altres Administracions Públiques en l'àmbit de les seves competències.

5-En matèria de llicències de guals, connexions a la claveguera pública, rases, cales, canalitzacions i instal·lació omodificació de xarxes de serveis a la via pública.

a)L'atorgament, la denegació, la revocació o d'altres situacions administratives que es puguin produir, referides a lesllicències objecte de delegació per part de les companyies de serveis o particulars.

b)L'arxiu, renúncies desistiments i caducitat de les sol·licituds de les llicències objecte de delegació.

c) La devolució de taxes, impostos o avals derivats dels expedients de llicència objecte de delegació, així com ladeclaració de bonificació de l'impost de construccions, obres i instal·lacions.

d)La incoació i resolució d'expedients d'ordres individuals per a la reparació i/o consecució del domini públic.

II.9) Delegació especial del servei de sostenibilitat en favor del 1ª Tinent d'alcalde Sr Joan Berlanga Sarraseca.

a) La incoació i resolució d'expedients relatius al sanejament i depuració de les aigües. Exercici de la potestatsancionadora en la matèria, d'acord amb el Reglament del servei municipal d'explotació, conservació i manteniment idels sistemes de sanejament en alta d'aigües residuals urbanes de Sabadell.

b) La sol·licitud de subvencions a les diverses Administracions Públiques en l'àmbit de les seves competències.c) L'acceptació de subvencions a les diverses Administracions Públiques en matèria de Medi Ambient de quantia noN

superior a 6.000 EUR.

V

28Dimarts, 18 d'octubre de 2016

d) L'aprovació i signatura de convenis de col·laboració amb entitats, administracions, centres i empreses per a activitatsd'interès comú que en cap cas continguin clàusules amb contingut econòmic superiors a 12.000 EUR.

e) Les facultats atribuïdes a l'alcalde per l'autorització d'ús d'espais municipals en l'espai obert no urbà de celebracionsfestives, aplecs o similars, excepció feta si tenen una finalitat comercial.

f) La convocatòria i atorgament de subvencions de quantia no superior a 3.000 EUR.

g) L'actualització de preus dels contractes gestionats des del servei sempre que no comporti la seva modificació, i siguiconseqüència de la estricta aplicació del seu conjunt de clàusules.

h) Dictar els actes administratius, que afectin a usuaris del servei relatiu al subministrament d'aigua potable a Sabadell així com les mesures sancionadores en el marc del Reglament del servei municipal de subministrament d'aigua deSabadell.

i) Dictar els actes administratius i incoar, tramitar i resoldre procediments de protecció de l'espai natural, d'acord amb lanormativa sectorial.

j) Fixar les línies estratègiques i impulsar les polítiques municipals en matèria de soroll i qualitat acústica i exercir la potestat sancionadora d'acord amb l'Ordenança municipal de Soroll i Vibracions i la Guia d'aplicació de la mencionadaOrdenança.

k) Fixar les línies estratègiques i impulsar les polítiques municipals en matèria de qualitat de l'aire, d'acord amb lanormativa sectorial.

II,10) Delegació especial de Treball i Empresa en favor del Regidor Sr Eduard Navarro Garcia.

a) Acceptació de subvencions a les diverses Administracions Públiques de quantia no superior a 6.000 EUR.

b) Aprovació i signatura de convenis de col·laboració amb entitats, federacions, administracions, centres i empreses pera activitats d'interès comú. que en cap cas continguin clàusules amb contingut econòmic superiors a 12.000 EUR

c) La convocatòria i atorgament de subvencions de quantia no superior a 3.000 EUR.

d) La gestió de personal derivada de les contractacions per a plans i programes d'ocupació i formació.

e) L'actualització de preus dels contractes gestionats des de el servei sempre i quan no comporti la seva modificació, isigui conseqüència de la estricta aplicació del seu clausulat.

f) La sol·licitud de subvencions a les diverses Administracions Públiques en l'àmbit de les seves competències.

II.11) Delegació especial de Participació i Atenció Ciutadana en favor de la regidora Sra. Miriam Ferrandiz Saus.

a) La sol·licitud de subvencions a les diverses Administracions Públiques en l'àmbit de les seves competències.

b) Acceptació de subvencions a diverses Administracions Públiques de quantia no superior a 6.000 EUR.

c) Aprovació i signatura de convenis de col·laboració amb entitats, federacions, administracions, centres i empreses pera activitats d'interès comú que en cap cas continguin clàusules amb contingut econòmic superiors a 12.000 EUR

d) La convocatòria i l'atorgament de subvencions de quantia no superior a 3.000 EUR.

e) La tramitació i resolució dels expedients d'inscripció d'entitats en el Registre Municipal d'Entitats.

f) L'autorització d'ús de les instal·lacions de titularitat municipal adscrites al servei o equipaments cívics a favor d'entitatsciutadanes.g) La resolució dels procediments que es tramitin vinculats a les funcions del Registre General Municipal. E

h) La determinació del règim de funcionament del Registre central i dels desconcentrats que formen el Registre General de l'Ajuntament.

29Dimarts, 18 d'octubre de 2016

II.12) Delegació especial del servei de Drets Civils i Ciutadania en favor de la regidora Sra. Miriam Ferrandiz Saus.

a) Acceptació de subvencions a les diverses Administracions Públiques de quantia no superior a les 6.000 EUR.

b) Aprovació i signatura de convenis de col·laboració amb entitats, administracions, centres i empreses per a activitatsd'interès comú, que en cap cas continguin clàusules amb contingut econòmic superiors a 12.000 EUR.

c) La convocatòria i atorgament de subvencions de quantia no superior a 3.000 EUR.

d)L'actualització de preus dels contractes gestionats des de el servei sempre que no comporti la seva modificació, i siguiconseqüència de la estricta aplicació del seu conjunt de clàusules.

e) La sol·licitud de subvencions a les diverses Administracions Públiques en l'àmbit de les seves competències.

III.1) Delegació especial del Programa de llicències i disciplina d'activitats en favor del regidor Sr. Xavier Guerrero Cano.

a) L'atorgament, denegació o d'altres situacions administratives que es puguin produir referides a les declaracionsresponsables, les diverses comunicacions, autoritzacions o controls de funcionament d'activitats derivades de lesnormatives sectorials corresponents i les municipals així com les llicències en matèria d'activitats no delegades a laJunta de Govern Local.

b) Les rectificacions d'errors materials que no afectin als elements objectius, tècnics i jurídics de les llicències, lesdiverses comunicacions d'activitats i les declaracions responsables.

c) Les autoritzacions municipals per a la implantació de terrasses a l'aire lliure en sols de titularitat privada.

d) La resolució de les autoritzacions d'activitats subjectes a comunicació o declaració responsable.

e) L'arxiu i caducitat de les sol·licituds de llicències i els expedients de disciplina d'activitats.

f) L'adopció de mesures de restabliment de l'ordre jurídic infringit i la realitat física alterada, en expedients d'activitats aixícom l'adopció de les mesures cautelars que corresponguin en relació als usos i les activitats.

g) Incoació i resolució d'expedients sancionadors i de disciplina d'activitats.

III.2) Delegació especial del Programa d'Atenció a la gent gran en favor de la 3a Tinenta d'Alcalde Sa. Marisol Martínez Torres.

a) La sol·licitud de subvencions a les diverses Administracions Públiques vinculades al programa.

b) L'acceptació de subvencions per a programes de la gent gran a les diverses Administracions Públiques de quantia nosuperior a 6.000 EUR.

c) La convocatòria i atorgament de subvencions i ajuts econòmics de quantia no superior a 3.000 EUR, vinculades alprograma.

d) Aprovació i signatura de convenis de col·laboració amb entitats, administracions, centres i empreses per activitatsd'interès comú, que en cap cas contingut clàusules amb contingut econòmic superiors a 12.000, vinculades al programa.

III.3) Delegació especial del Programa de Benestar Animal en favor del regidor Sr. Miquel Soler Antolí.

a) L'exercici de les facultats, incloses les mesures de protecció dels animals així com la potestat sancionadora, que lalegislació sobre la tinença i protecció d'animals atribueix a l'alcalde.

b) La sol·licitud de subvencions a les diverses Administracions Públiques vinculades al programa.c) L'acceptació de subvencions per a programes de benestar animal a les diverses Administracions Públiques deN

quantia no superior a 6.000 EUR.

V

d) La convocatòria i l'atorgament de subvencions de quantia no superior a 3.000 EUR.

30Dimarts, 18 d'octubre de 2016

e) e) L'aprovació i signatura de convenis de col·laboració amb entitats, administracions, centres i empreses per activitatsd'interès comú. que en cap cas continguin clàusules amb contingut econòmic superiors a 12.000 EUR, vinculades alprograma.

IV) Contractació i disposició pressupostària.

1.- L'adjudicació de la contractació menor relativa a contractes d'obres, serveis, subministraments, gestió de serveispúblics, contractes especials i privats fins al límit quantitatiu del contracte menor de serveis correspondrà a cadascundels regidors amb delegació especial en l'àmbit material de les competències respectives, o al tinent d'alcaldecorresponent en àmbits materials sense delegació especial.

2.- La tramitació i adjudicació de la contractació relativa a contractes d'obres, serveis, subministraments, gestió deserveis públics, contractes especials i privats que excedeixi de la quantia fixada al punt anterior i fins a la quantia fixadaper la legislació de contractes del sector públic a l'alcalde en el procediment negociat exceptuat de publicitatcorrespondran a cadascun dels tinents d'alcalde amb delegació genèrica en l'àmbit material de les competènciesrespectives, aplicant-se en qualsevol supòsit el límit quantitatiu del procediment negociat exceptuat de publicitat en elcontracte de serveis, i sempre que la durada no sigui superior a quatre anys.

3.- Les atribucions conferides per la legislació de contractes del sector públic a l'alcalde i que excedeixin de lesatribucions conferides als regidors delegats i als tinents d'alcalde en els punts anteriors correspondran a la Junta deGovern Local, excepte les relatives a l'aprovació dels actes previs a l'adjudicació dels contractes per la Junta de GovernLocal, com són la classificació per ordre decreixent de les ofertes i el requeriment al licitador que hagi presentat l'ofertaeconòmica més avantatjosa, sempre que el contracte no es subjecti a regulació harmonitzada, segons quantia otipologia, que correspon als tinents d'alcalde amb delegació genèrica.

4.- Les atribucions conferides, en matèria de contractació als òrgans esmentats inclouen la de dictar actes d'autoritzaciói disposició pressupostària dins dels límits establerts en cada apartat. Així mateix, la delegació inclou l'aprovació de ladespesa plurianual. En cas de despesa plurianual, la suma de la despesa imputable a cada període temporal no potsuperar la quantitat esmentada.

5.- Les atribucions conferides als òrgans esmentats, i dintre dels límits abans establerts, inclouen la d'aprovar encàrrecsde gestió i l'execució d'obres i serveis per l'Administració.

6.- Les atribucions conferides als òrgans esmentats inclouen tots els actes de formalització i execució del contracte,excepte aquells que hagin estat específicament delegats a altres òrgans.

7.- La presidència de les meses de contractació, quan escaiguin, serà objecte de designació específica en cadaexpedient de contractació.

DESÈ.- Establir que les delegacions d'atribucions de l'Alcaldia conferides en el present Decret seran efectives des deldia d'avui, sens perjudici de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

ONZÈ.- Notificar aquest Decret a tots els regidors, amb indicació expressa als afectats per la delegació, que esconsiderarà tàcitament acceptada la mateixa si, en el termini de tres dies hàbils següents a la notificació, el regidor de -

legat no comunica a l'alcalde, per escrit, la no acceptació.

DOTZÈ.- Donar compte d'aquest decret al Ple municipal en la primera sessió ordinària que celebri."

La qual cosa es fa pública, d'acord amb el que disposa l'article 44.2 del Reglament d'organització, funcionament i règimjurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

Sabadell, 28 de setembre de 2016

L'alcalde, Juli Fernàndez

31