Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Nomenament de membres de la Junta de Govern Local
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sabadell. Gabinet de l'Alcaldia

EDICTE sobre el nomenament de membres de la Junta de Govern Local

Per Decret de l'Alcaldia 5864/2016, de 6 de juny, s'han nomenat membres de la Junta de Govern Local els regidorssegüents:

- Sra. Glòria Rubio Casas.

La qual cosa es fa pública, d'acord amb el que disposa l'article 52.4 en relació amb l'article 46.1 del Reglamentd'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 denovembre.

Sabadell, 28 de setembre de 2016

L'alcalde, Juli Fernàndez