Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Nomenament de tinents d'alcalde
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sabadell. Gabinet de l'Alcaldia

EDICTE sobre el nomenament de tinents d'alcalde

Per Decret de l'Alcaldia 5865/2016, de 6 de juny, s'han nomenat tinents d'alcalde els regidors membres de la Junta deGovern Local que tot seguit es relacionen:

- Segona tinenta d'alcalde: Sra. Glòria Rubio Casas.

La qual cosa es fa pública, d'acord amb el que disposa l'article 46.1 del Reglament d'organització, funcionament i règimjurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

Sabadell, 28 de setembre de 2016

L'alcalde, Juli Fernàndez