Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Cessament d'un tinent d'alcalde i revocació de les seves delegacions
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sabadell. Gabinet de l'Alcaldia

EDICTE sobre cessament d'un tinent d'alcalde i revocació de les seves delegacions

L'Alcaldia, en data 31 de maig de 2016, ha dictat el Decret núm. 5697/2016, el qual es transcriu íntegrament acontinuació:

"Atès que el Sr. Maties Serracant Camps ha posat a disposició d'aquesta Alcaldia tots els seus càrrecs al governmunicipal.

Atès que aquesta Alcaldia considera convenient retirar-li temporalment les seves responsabilitats de govern.

Vist el que disposen els articles 21.2, 23.1 i 3 i 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; 53.2, 54.1 i 55 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de28 d'abril; 44, 46, 52 i 114.3 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pelReial decret 2568/1986, de 28 de novembre, i 60.2 del Reglament Orgànic Municipal,

RESOLC:

Primer. Cessar el Sr. Maties Serracant Camps com a membre de la Junta de Govern Local.

Segon. Cessar el Sr. Maties Serracant Camps com a segon tinent d'alcalde.

Tercer. Revocar la delegació genèrica de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat atorgada al Sr. Maties Serracant Camps.

Quart. Revocar la delegació especial del districte V atorgada al Sr. Maties Serracant Camps.

Cinquè. Revocar el nomenament del Sr. Maties Serracant Camps com a vicepresident de la Comissió Informativa del'Àrea de Territori i Sostenibilitat.

Sisè. Determinar que, a causa dels cessaments i revocacions anteriors, el Sr. Maties Serracant Camps deixa de tenirdedicació exclusiva i, per tant, deixa de percebre les retribucions pròpies d'aquest règim aprovades pel Ple en la sessióextraordinària de 20 de juliol de 2015.

Setè. Donar de baixa el Sr. Maties Serracant Camps del Règim General de la Seguretat Social.

Vuitè. Disposar que aquesta Alcaldia exercirà les atribucions que tenia delegades el Sr. Maties Serracant Camps.

Novè. Aquesta resolució produirà efectes des de la seva data.

Desè. Notificar aquesta resolució a l'interessat i als coordinadors de les àrees.

Onzè. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la corporació.

Dotzè. Donar compte al Ple d'aquesta resolució en la propera sessió que celebri."

La qual cosa es fa pública, d'acord amb el que disposen els articles 44.2, 46.1 i 52.4 del Reglament d'organització,funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.Sabadell, 28 de setembre de 2016

L'alcalde, Juli Fernàndez