Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificació de l'establiment del règim de dedicació dels membres de la corporació, retribucions, indemnitzacions i assignacions econòmiques
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de la Roca del Vallès

EDICTE

MSA/CRG.

Exp: 152-2016 Genèric Serveis Jurídics.

En sessió plenària ordinària de data 29 de setembre de 2016, es va acordar la modificació de l'acord de ple de l'establiment del règim de dedicació dels membres de la Corporació, retribucions, indemnitzacions i assignacionseconòmiques per als grups polítics municipals, la qual es transcriu a continuació:

"Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015, de 30 de març de 2015, en data13 de juny de 2015 es va constituir l'Ajuntament del mandat municipal 2015-2019.

L'Equip de Govern es va conformar fruit d'un pacte de govern entre ERC i CiU.

L'Alcalde va dictar les resolucions següents:

a) La resolució d'alcaldia 843/2015, de 9 de juliol 2015, mitjançant la qual es va resoldre nomenar els Tinents d'Alcalde.

b) La resolució 844/2015, de 9 de juliol de 2015, relativa a les delegacions d'atribucions. Modificada per la resoluciód'alcaldia 866/2015, de 14 de juliol de 2015.

c) La resolució d'alcaldia 845/2015, de 9 de juliol de 2015, mitjançant la qual es constitueix la Junta de Govern Local i esdesignen els seus membres. Modificada per resolució d'alcaldia 865/2015, de 14 de juliol de 2015.

Així mateix, el ple, en sessió de 13 de juliol de 2015, va adoptar, entre d'altres, l'acord següent:

"Establiment del règim de dedicació dels membres de la corporació, retribucions, indemnitzacions i assignacionseconòmiques per als grups polítics municipals."

L'alcalde en l'exercici de les seves competències i a l'empara del marc normatiu d'aplicació, un cop trencat el pacte degovern amb CiU, es va veure veu en la necessitat de revisar les determinacions contingudes en les resolucions abansesmentades.

De conformitat amb el marc normatiu vigent, i en concret a tenor del que disposen els articles 20.1.b), 21 i 23, de la Llei7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb els articles 53, 54, 55 i 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com l'article 43, en relació amb l'article 116, del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova elReglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i l'article 13 de la Llei 30/1992, de 28 denovembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, l'Alcalde, en la Resoluciónúm. 959/2016, de data 15 de setembre de 2016, va acordar el cessament, des del dia següent a la signatura d'aquestaresolució, dels regidors de CiU designats mitjançant la resolució d'alcaldia 843/2015, de 9 de juliol de 2015, com atinents d'Alcalde i que són els següents:

a) Primer tinent d'alcalde: Sr. Rafael Ros i Penedo.

b) Tercer tinent d'alcalde: Sr. Manuel Álvarez i Herrera.c) Cinquè tinent d'alcalde: Sra. Maria Carmen Díaz i Rodríguez.

Va revocar, també des del dia següent a la signatura d'aquesta resolució, les competències delegades, en virtut de la resolució d'alcaldia núm. 844/2015, al Sr. Rafael Ros i Penedo, al Sr. Manuel Álvarez i Herrera, a la Sra. Maria Carmen Díaz i Rodríguez i a la Sra. Marta Pujol i Armengol.Dimarts, 18 d'octubre de 2016

I va acordar el cessament, des del dia següent a la signatura d'aquesta resolució, del regidors Sr. Rafael Ros i Penedo, Sr. Manuel Álvarez i Herrera i la Sra. Maria Carmen Díaz i Rodríguez com a membres de la Junta de Govern Local formalitzada mitjançant resolució d'alcaldia 845/2015.

Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa general, es proposa al Ple l'adopció dels acords següents:

Primer.- Establir que els membres de la Corporació que a continuació es relacionen, un cop revocades les sevesdelegacions, deixen d'estar subjectes al règim de dedicació horària parcial i deixen per tant de percebre les retribucionsassignades en virtut d'aquesta dedicació en l'acord de ple:

- Rafael Ros i Penedo.

- Manuel Álvarez i Herrera.

- Maria Carmen Díaz i Rodríguez.

- Marta Pujol i Armengol.

Segon.- Establir a favor dels membres de la Corporació citats, donat que ja no formen part de l'equip de govern, el règimd'indemnitzacions següent:

- Per assistència a les sessions de Ple 125 EUR bruts per a cada Ple que es realitzi.

Tot això sense perjudici del dret a ser indemnitzats per les despeses efectivament realitzades en l'exercici del càrrec,prèvia acreditació documental d'aquestes.

Tercer.-Comunicar als interessats, a la resta de membres de la Corporació i als treballadors del Consistori.

Quart.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la província i en el butlletí municipal."

La Roca del Vallès, 6 d'octubre de 2016

L'alcalde, Albert Gil i Gutiérrez