Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació de les bases específiques de subvencions per a l'any 2016 a l'àrea d'ensenyament
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Piera

EDICTE

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 3 d'octubre de 2016, va aprovar inicialment les bases específiquessubvencions any 2016 corresponents a l'àrea d'ensenyament, les quals d'acord amb l'article 124.2 del ROAS, sesotmeten a informació pública per un termini de vint dies hàbils a comptar des de l'endemà d'aquesta publicació alButlletí Oficial de la Província de Barcelona, per tal que es puguin formular al·legacions o reclamacions que esconsiderin adients. De no formular-se'n l'acord inicial esdevindrà definitiu de forma automàtica.

1.- OBJECTE.

L'objecte de les presents Bases és definir el conjunt de condicions i el procediment a seguir per a la sol·licitud,tramitació, concessió, cobrament i justificació dels ajuts que atorgui l'Ajuntament de Piera a projectes d'interès públic osocial que es realitzin durant l'any 2016 per part dels centres educatius i AMPES/AFES del municipi i que tinguin com aobjectius generals:

- Organitzar i dur a terme activitats que suposin un enriquiment de caràcter educatiu d'interès general i que redundin enbeneficis dels alumnes del centre.

- Donar suport a la tasca dels centres educatius i de les associacions de famílies que treballin en l'àmbit de la promocióde l'educació.

- Incentivar els projectes sortits de les AMPES/AFES que donin un valor afegit al projecte educatiu de cada centre o quepuguin crear complicitats entre elles.

- Promoure els programes de reutilització de llibres per l'estalvi econòmic que representa per les famílies de Piera i pelsvalors que representen.

2.- FINALITAT.

Donar suport als projectes i activitats de caire educatiu que porten a terme els diversos centre educatius i entitats queels representen, per tal de promoure l'equitat, l'arrelament al medi, la innovació educativa i, en definitiva, l'èxit educatiudels seus alumnes.

3.- BENEFICIARIS/ÀRIES.

Podran beneficiar-se els centres educatius d'educació primària i secundària així com les associacions de familiarsinscrites al Registre Municipal d'Entitats de l'Ajuntament de Piera i que compleixin els requisits següents:

- Ser una associació familiar que pertanyi a l'escola bressol municipal o a un centre de primària o secundària delmunicipi.

- Que les dades que consten en el Registre Municipal estiguin actualitzades a la data de publicació d'aquestes bases.

- Que hagin justificat les subvencions anteriorment concedides, el termini de justificació de les quals ja hagi finalitzat.

4.- PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ.El procediment de concessió serà en règim de concurrència competitiva, sota els principis de publicitat, transparència,objectivitat, igualtat i no discriminació. La concessió de les subvencions es realitzarà mitjançant la comparació de lessol·licituds presentades a fi d'establir una prelació entre aquestes.Dimarts, 18 d'octubre de 2016

5.- ÒRGAN COMPETENT PER A L'ORDENACIÓ, INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT DE CONCESSIÓDE LA SUBVENCIÓ.

L'ordenació i la instrucció del procediment es portarà a terme en l'àrea d'ensenyament i el seu responsable serà latècnica de l'àrea.

L'avaluació de les sol·licituds presentades l'efectuarà la Comissió Qualificadora constituïda per:

President: Regidor d'ensenyament.

Vocal: Tècnica d'ensenyament.

L'instructor realitzarà les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de dades en virtut deles que hagi de formular per a la proposta de resolució.

L'òrgan instructor emetrà un informe de proposta a la Comissió Qualificadora. Aquesta comissió, un cop vist l'informe del'instructor, elaborarà proposta de concessió a la Junta de Govern Local.

L'òrgan competent per a la concessió de les subvencions serà la Junta de Govern Local, qui indicarà a la resolucióconcretament l'activitat subvencionable.

6.- SOL·LICITUDS.

Les sol·licituds i documentació requerida s'hauran de presentar al Registre General de l'Ajuntament. Per a fer-ho,s'hauran de seguir els models que figuraran a l'annex de la convocatòria.

- Model de sol·licitud de subvenció.

- Model de declaració de responsables conforme l'entitat no està inclosa en cap de les prohibicions per obtenirsubvencions previstes en la llei general de subvencions; que s'està al corrent de les obligacions tributàries ambl'ajuntament, la Hisenda Pública i la Seguretat Social; i que les associacions de famílies estan inscrites al RegistreMunicipal d'Entitats i tenen vigent pòlissa de responsabilitat.

- Memòria del projecte pel qual es sol·licita subvenció.

- Dades bancàries de l'entitat.

- Fotocòpia del DNI del representant legal.

7.- RECTIFICACIÓ DEFECTES O OMISSIONS DE DOCUMENTACIÓ.

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta i incompleta, l'esmena de defectes o l'aportació dedocumentació es realitzarà, previ requeriment i amb l'advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des dela seva notificació.

Si transcorregut aquest termini no s'ha esmenat o no s'ha aportat la documentació preceptiva, s'entendrà que l'entitat opersona interessada ha desistit de la seva sol·licitud, d'acord amb l'establert a l'art. 71 de la Llei 30/1992, de 26 denovembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

8.- TERMINI DE PRESENTACIÓ.

El termini de presentació de les sol·licituds de subvencions s'indicarà en la corresponent convocatòria.

9.- CONCEPTES SUBVENCIONABLES.

Podran ser objecte de subvenció les despeses vinculades a projectes i activitats relacionades directament amb els fins iobjectius de l'entitat.Les sol·licituds presentades a la convocatòria de subvencions faran referència a projectes concrets, no s'acceptaranV

projectes de funcionament ordinari ni anual de l'entitat/associació i/o centre educatiu.Dimarts, 18 d'octubre de 2016

Dins d'aquests projectes s'identificarà la despesa concreta a la que ha de donar cobertura la subvenció sol·licitada.

Programes subvencionables:

- Biblioteca escolar.

- Hort escolar.

- Campanyes mediambientals.

- Festes populars.

- Exposicions.

- Revista escolar.

- Festes fi de curs.

- Jornades lúdico-culturals.

- Conferències.

- Escoles de pares i mares.

- Projectes interculturals.

- Projectes d'innovació educativa.

- Projectes amb famílies.

- Projectes que es puguin incloure en el Pla Educatiu d'Entorn.

- Activitats extraescolars.

- Casals (Nadal, Setmana Santa i/o estiu).

- Altres projectes que responguin a la finalitat de l'àmbit d'educació.

El nombre màxim de sol·licituds que es poden presentar per aquests programes serà de 3.

Reutilització de llibres:

Els centres que gestionin directament programes de reutilització de llibres podran presentar a més, una altra sol·licitudper aquest programa específic. No s'acceptaran sol·licituds de programes gestionats per empreses privades.

La subvenció es destinarà a l'adquisició de llibres de text i material didàctic complementari. Els llibres de text tindran unavigència d'ús mínim de tres cursos escolars.

10.- CRITERIS DE BAREMACIÓ I AVALUACIÓ.

Les subvencions s'adjudicaran en funció de la puntuació obtinguda pels següents criteris:

Activitats realitzades per escoles de primària i instituts (màxim fins a 30 punts).

Criteris específics de l'activitat, fins a 12 punts.1. Qualitat del projecte presentat. Estructura i fases del projecte: objectius, desenvolupament i justificació (fins a 6N

punts).

VDimarts, 18 d'octubre de 2016

2. Activitats i projectes que complementin aspectes del currículum i/o del projecte educatiu del centre (fins a 6 punts).

Valors de l'activitat, fins a 6 punts.

3. Que les activitats recullin els següents objectius i valors com: (1 punt per valor, fins a 6 punts).

A. Foment de les arts plàstiques i escèniques.

B. Fomentar la implicació i participació de tots els agents educatius (mares i pares, alumnat, professorat, entitats,institucions...).

C. El coneixement de la ciutat i l'entorn.

D. Fomentar la participació de famílies desfavorides en les activitats que organitzi el centre.

E. Fomentar l'ús de les TIC com a metodologia de treball.

F. Fomentar activitats i projectes que ajudin a conscienciar la preservació del medi ambient i sostenibilitat.

Nombre de destinataris o alumnes a qui va adreçat, fins a 5 punts.

4. Destinataris de l'activitat:

Menys de 100 alumnes ? 1 punt.

De 101 a 250 alumnes ? 2 punts.

De 251 a 400 alumnes ? 3 punts.

De 401 a 550 alumnes ? 4 punts.

Més de 551 alumnes ? 5 punts.

Transcendència que tingui l'activitat, fins a 3 punts.

5. L'elaboració de materials formatius, d'innovació pedagògica i publicacions educatives (1 punt).

6. Projecte i/o activitat en col·laboració amb altres escoles, i/o associacions o entitats (1 punt).

7. Projecte i/o activitat inclosa en el Pla Educatiu d'Entorn de Piera pel seu ressò a nivell municipal (1 punt).

Durada de l'activitat, fins a 4 punts.

8. Es puntuarà també la temporalitat de l'activitat: jornada d'un dia (1 punt), mensual (2 punts); trimestral (3 punts) o pertot el curs escolar (4 punts).

Activitats realitzades per una AMPA o AFA (màxim fins a 30 punts).

1. Qualitat del projecte presentat. Estructura i fases del projecte: objectius, desenvolupament i justificació (fins a 6punts).

2. Activitats amb caràcter educatiu que, realitzades fora de l'horari escolar, puguin ser complementàries amb lesactivitats del Projecte Educatiu de Centre (tallers extraescolars, colònies, festes tradicionals...) i/o amb projectesmunicipals (fins a 5 punts).

3. Activitats de informació/formació per a famílies, especialment sobre temes d'educació dels fills i de participació en lacomunitat educativa (fins a 5 punts).4. Projectes i/o activitats de suport a les activitats educatives del centre: adquisició de material, reparació o millores enV

espais, suport financer puntual, contractació de serveis (fins a 5 punts).Dimarts, 18 d'octubre de 2016

5. Es puntuarà també la temporalitat de l'activitat: jornada d'un dia (1 punt), mensual (2 punts); trimestral (3 punts) o pertot el curs escolar (4 punts).

6. Destinataris de l'activitat:

Menys de 100 destinataris ? 1 punt.

De 101 a 250 destinataris ? 2 punts.

De 251 a 400 destinataris ? 3 punts.

De 401 a 550 destinataris ? 4 punts.

Més de 551 destinataris ? 5 punts.

Les sol·licituds presentades per aquestes activitats, la comissió avaluarà cada un dels apartats i els puntuarà.Posteriorment es sumaran les avaluacions i s'emetrà una relació amb les puntuacions aconseguides per cada projecte.

Amb la puntuació obtinguda s'atorgaran els fons destinats a aquesta subvenció, amb la limitació pressupostària de lapartida corresponent.

Programes de reutilització de llibres.

Només es podran sol·licitar pels centres que estiguin desenvolupant aquests programes. No s'acceptaran sol·licituds deprogrames gestionats per empreses privades.

Es valorarà:

1. Qualitat del projecte presentat. Estructura i fases del projecte: objectius, desenvolupament i justificació. 3 punts.

2. Nombre i relació de llibres i material didàctic complementari inclòs en el programa. 3 punts.

3. Estalvi que comporta a les famílies. 3 punts.

4. Continuïtat del projecte de cara els següents cursos. 3 punts.

5. Existència d'una comissió de seguiment. 1 punt.

6. Implicació i acció dels pares i mares. 2 punts.

En aquests cas, la comissió avaluarà cada un dels apartats i els puntuarà. Cada projecte haurà d'obtenir una puntuacióigual o superior a 8 per tal que sigui considerada vàlida. Només els projectes considerats vàlids tindran subvenció.

S'atorgaran els fons destinats a aquesta subvenció en funció del nombre d'alumnes beneficiaris. A primària es basarà enel nombre d'alumnes de cicle mitjà i superior. Es determinarà un preu màxim de 20 EUR per alumne matriculat en el curs de la convocatòria amb la limitació pressupostària de la partida corresponent.

11.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ.

Cada sol·licitud serà avaluada d'acord amb els criteris de valoració establerts.

En les activitats realitzades per escoles de primària i instituts o una AMPA/AFA, s'establirà l'import segons la qualificacióaconseguida, el pressupost presentat i la dotació pressupostària que s'estableix a la convocatòria.

En aquests dos casos la subvenció es determinarà d'acord amb la puntuació obtinguda. La quantia final es repartiràentre el total de punts aconseguits per les entitats i això determinarà el preu/punt.Com a regla general, la subvenció no superarà el 50 per cent de l'import de l'activitat o projecte a subvencionar. Això no V

obstant, per causes justificades l'import podrà ser superior a la meitat de l'import, sobretot quan s'estigui desenvolupant

Dimarts, 18 d'octubre de 2016

una activitat que complementi una competència municipal i sigui deficitària en el municipi. En aquest cas, també hihaurà un informe que així ho justifiqui.

Pel que fa a la subvenció per a programes de reutilització de llibres es determinarà un preu/alumne amb la limitaciópressupostària de la partida corresponent.

L'atorgament d'aquestes subvencions seran compatibles amb altres ingressos i/o subvencions procedents d'altresinstitucions, administracions o empreses, sempre que el total d'ingressos total obtinguts no superin el cost de l'activitatsubvencionada i l'entitat haurà de comunicar, expressament a l'ajuntament l'obtenció d'altres subvencions destinades afinançar el mateix projecte subvencionat per l'ajuntament.

La despesa a justificar ha d'haver estat executada en el transcurs de l'any en curs.

12.- TERMINI DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ.

El termini per a la resolució i notificació de l'atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de 3 mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds. La manca de resolució en aquest termini màximté efectes desestimatoris de les sol·licituds, però no eximeix a l'Ajuntament de resoldre de manera expressa.

La notificació de la resolució es practicarà en el domicili social i/o particular indicat en la sol·licitud de la subvenció.

En la notificació es farà constar si la resolució exhaureix o no la via administrativa, així com els recursos, els terminis iels òrgans davant dels quals es podran interposar.

13.- ACCEPTACIÓ.

La subvenció haurà de ser acceptada per la persona beneficiària, sense cap reserva, en el termini de 10 dies des de lanotificació de l'atorgament.

Si en aquest termini no hi manifesta res en contra, s'entén que l'accepta, sense perjudici de la possibilitat que el/labeneficiari/ària renunciï a la subvenció, de conformitat amb el que estableix la legislació vigent.

14.- PAGAMENT.

El pagament de la subvenció s'efectuarà, amb caràcter general, contra presentació de les justificacions de l'activitatsubvencionada.

15.- JUSTIFICACIÓ I CRITERIS DE JUSTIFICACIÓ.

Les subvencions atorgades hauran de justificar-se abans de la data indicada en la convocatòria.

Les entitats o associacions justificaran, com a mínim, el mateix import pel qual s'hagi concedit la subvenció.

La documentació justificativa de la subvenció atorgada, es presentarà d'acord als models de l'annex de la convocatòria ianirà signada pel/per la president/a o legal representant de l'entitat o per la persona física beneficiària, adreçada al'alcalde de l'Ajuntament de Piera.

- Model de justificació.

- Model de memòria justificativa de l'activitat.

- Model de memòria econòmica de l'activitat.

S'admetran com a subvencionables les despeses següents:

- Despeses de contractació d'espectacles (presentant factura i rebut).- Despeses de publicitat, publicacions i promoció, quan vagin a càrrec de l'entitat, sempre i quan s'adjunti el materialN

imprès i compleixi amb el requisit d'incloure la col·laboració o patrocini de l'ajuntament, amb la impressió del nom i delV

logotip (presentant factura i rebut).Dimarts, 18 d'octubre de 2016

- Despeses de lloguer de taules, cadires, generadors, sonoritzacions, etc. (presentant factura i rebut).

- Despeses honoràries de contractació de professionals: conferenciants, músics, etc. (presentant factura amb lesretencions obligatòries i el rebut).

- Despeses per compra de productes inherents a l'activitat realitzada (joguines, llibres, roses...) sempre i quan no siguindestinats a la venda.

- No són subvencionables les despeses en concepte de menjar i begudes, excepte quan el menjar sigui representatiu del'activitat: castanyes, panellets...

En el cas dels programes de reutilització de llibres, s'admetran com a subvencionables les despeses següents:

- Despeses per la compra de llibres de text, llibres de lectura i material didàctic complementari.

Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s'hagués presentat, es procediràa requerir al beneficiari per tal que la presenti en el termini improrrogable de 10 dies hàbils, a comptar de l'endemà quese li hagi notificat, amb l'advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent obligacióde reintegrament en cas que s'hagués avançat el seu pagament.

16. MODIFICACIÓ O REVISIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ.

La resolució de la concessió de la subvenció es podrà modificar o revisar quan s'alterin les condicions tingudes encompte per a la seva concessió per circumstàncies sobrevingudes i, en tot cas, per l'obtenció concurrent d'altresingressos i sempre que no perjudiquin els drets de tercers.

Si la modificació de la concessió té lloc posteriorment al lliurament dels imports concedits, serà procedent aplicar elrègim corresponent al reintegrament de subvencions.

17. COMPATIBILITAT O INCOMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS I AJUDES.

Les subvencions atorgades seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics oprivats.

Tanmateix, l'import total de les subvencions rebudes per a la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.

Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública o privadaconcurrent que no s'hagi declarat amb la sol·licitud.

18. OBLIGACIONS DELS/ DE LES BENEFICIARIS/ÀRIES.

Són obligacions dels/de les beneficiaris/àries de les subvencions:

- Aplicar estrictament la subvenció al fi objecte de la convocatòria: complir l'objectiu, executar el projecte, exercirl'activitat o adoptar el comportament que fomenti la concessió de la subvenció.

- Justificar documentalment el bon fi de la subvenció.

- Sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control financer que s'estableixin per part de l'Ajuntament i aportartota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.

- Conservar els documents justificatius d'aplicació de la subvenció mentre puguin ser objecte de les actuacions decomprovació i control.

- Donar adequada publicitat al caràcter públic de la subvenció en l'execució del projecte.- Incloure a tota la documentació i difusió escrita que es realitzi de l'activitat la col·laboració o patrocini de l'AjuntamentV

de Piera, amb la impressió del nom i del logotip.Dimarts, 18 d'octubre de 2016

- Comunicar a l'Ajuntament de Piera l'obtenció de subvencions o ajuts per al mateix projecte procedents d'altresadministracions o ens públics i privats sense perjudici de que això pugui afectar l'atorgament de subvenció per part del'Ajuntament.

- Complir qualsevol altra obligació que es derivi d'aquestes bases específiques o d'altres disposicions generals vigents.

L'Ajuntament quedarà exempt de les responsabilitats civil, mercantil, laboral o de qualsevol altra mena derivades de lesactuacions a què quedin obligades les persones o entitats destinatàries de les subvencions atorgades.

19. REINTEGRAMENT DE LES SUBVENCIONS I CONTROL.

Les entitats beneficiàries estaran obligades a reintegrar una part o la totalitat de la subvenció en els casos següents:

1. Quan hagin obtingut la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la sevaconcessió;

2. Per incompliment total o parcial de l'objectiu de l'activitat o del projecte;

3. Quan no justifiquin adequadament l'import de les despeses de l'actuació que estiguin obligades a justificar, en elstermes i dintre dels terminis que preveuen aquestes Bases.

En aquests casos l'entitat que no pugui justificar degudament la totalitat de l'import de la subvenció atorgada, haurà deretornar a l'Ajuntament l'import no justificat.

4. Quan l'entitat beneficiària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajuts o aportacions de qualsevolorigen, públic o privat, que sumats a la de l'ajuntament superin el cost total de l'activitat.

20. ALTRES CONSIDERACIONS.

La presentació de la sol·licitud per rebre ajut implica l'acceptació de tots els punts d'aquesta normativa, i per tant,qualsevol incompliment d'algun d'ells pot ser causa de revocació de l'ajut.

En tot allò que no previst en les presents bases reguladores s'estarà a la normativa aplicable següent:

- Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.

- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.

- Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Piera i el que estableixin les bases d'execució del pressupostde la corporació de l'any corresponent.

- Normativa vigent en matèria de procediment administratiu i demés legislació concordant.

Continua en la pàgina següent

Dimarts, 18 d'octubre de 2016

Dimarts, 18 d'octubre de 201610Dimarts, 18 d'octubre de 201611Dimarts, 18 d'octubre de 201612Dimarts, 18 d'octubre de 201613Dimarts, 18 d'octubre de 201614Dimarts, 18 d'octubre de 201615Dimarts, 18 d'octubre de 201616Dimarts, 18 d'octubre de 201617Dimarts, 18 d'octubre de 2016

Piera, 5 d'octubre de 2016

L'alcalde president, Jordi Madrid i Roca

18