Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació del contracte de subministrament, mitjançant modalitat de rènting, de divesos dispositius documentals
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Olivella

EDICTE

La Junta de Govern Local de data 4 d'octubre de 2016 ha acordat l'aprovació del Plec de clàusules administratives,econòmiques i el plec de prescripcions tècniques que ha de regir mitjançant procediment obert, el contracte desubministrament de diversos dispositius documentals mitjançant la modalitat de rènting, d'acord amb les dadessegüents:

1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l'obtenció de la informació:

a) Organisme. Ajuntament d'Olivella.

b) Dependència que tramita l'expedient. Secretaria.

c) Obtenció de documentació i informació: www.olivella.cat.

d) Número d'expedient. 1.4.6.3/001/16.

2. Objecte del Contracte:

a) Tipus. Contracte de subministrament.

b) Descripció. Diversos dispositius documentals.

d) Termini d'execució. 60 mesos.

e) Admissió de pròrroga. No hi ha.

f) CPV. 30120000-6.

3. Tramitació i procediment:

a) Tramitació. Ordinària.

b) Procediment. Obert.

c) Criteris d'adjudicació. Clàusula 11 del Plec.

4. Valor estimat del contracte: 13.000 EUR

5. Garanties exigides.

Provisional (import): no s'exigeix.

Definitiva:5% de l'import d'adjudicació (IVA exclòs).

6. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació:

a) Data límit de presentació. 15 dies hàbils a partir de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

b) Modalitat de presentació. D'acord amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiucomú de les administracions públiques estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb lesadministracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits iactuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En totcas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Clàusula novena del PCAP.

c) Lloc de presentació: e-Licita i Ajuntament d'Olivella.Dimarts, 18 d'octubre de 2016

8. Obertura d'ofertes: Clàusula 14 del Plec.

9. Despeses de Publicitat. són a càrrec de l'adjudicatari.

Olivella, 6 d'octubre de 2016

El secretari-interventor, Ignacio Aragonés Seijo