Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Informació pública de sol·licitud de canvi d'ús de part d'un edifici destinat a centre d'hípica
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls

EDICTE de l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls relatiu a un expedient de sol·licitud de canvi d'ús de part d'un edifici destinat a centre d'hípica per a destinar-lo a habitatge en sòl no urbanitzable

En compliment d'allò disposat en l'article 51 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobreprotecció de la legalitat urbanística s'exposa al públic per un termini d'un mes l'expedient que es tramita en aquestAjuntament relatiu a sol·licitud de canvi d'ús de part d'un edifici destinat a centre d'hípica per a destinar-lo a habitatge en sòl no urbanitzable, al polígon 13 parcel·la 13 d'aquest terme municipal.

El projecte tècnic i l'expedient administratiu es podran consultar durant el termini d'1 mes, a partir del dia següent a lapublicació del present anunci a la Secretaria de l'Ajuntament en horari d'oficina.

Olesa de Bonesvalls, 11 d'octubre de 2016

L'alcalde, Josep Maria Tillo i Bagès