Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Nomenament de personal
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Montornès del Vallès

ANUNCI de l'Ajuntament de Montornès del Vallès sobre nomenament de personal

Es fa públic que per Decret d'Alcaldia número D20160001001310, de 29 de setembre de 2016, es nomena interinament,per urgència, a la senyora Rebeca Rodríguez Oviedo des del 3 d'octubre de 2016 i fins a la finalització de procésselectiu que s'iniciarà per a la constitució d'una borsa de treball per a cobrir necessitats temporals de treballadors/ressocials. El nomenament finalitzarà en el moment que es disposi d'una borsa de treball per cobrir necessitats temporals del lloc de treball de treballador/a social.

Montornès del Vallès, 7 d'octubre de 2016

L'alcalde, José Antonio Montero Domínguez