Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Informació pública de l'Ordenança municipal per a la prevenció i control dels mosquits i, particularment, del mosquit tigre (Aedes Albopictus)
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Montcada i Reixac

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia 30 de juny de 2016, ha acordat aprovar inicialment el projecte d'ordenançamunicipal per a la prevenció i control dels mosquits i, particularment, del mosquit tigre (Aedes Albopictus).

Així mateix, es sotmet l'expedient (000004/2016-OERM) a informació pública i audiència als interessats per un terminide trenta dies a fi que es puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments.

Es considerarà definitivament aprovada aquesta Ordenança, sense necessitat d'un nou acord, si durant el terminid'informació pública no s'hi formula cap al·legació, reclamació o suggeriments.

La qual cosa es fa pública pel seu general coneixement.

Montcada i Reixac, 4 d'octubre de 2016

L'alcaldessa, Laura Campos Ferrer