Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Notificació de resolució de retorn de garantia
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Mataró

EDICTE de notificació

Núm.Exp.:114/2007.

Descripció de l'objecte: Notificació de resolució de retorn garantia.

El Regidor Delegat de Serveis Centrals, en decret 2696/2016 d'11 d'abril, va resoldre:

"ÚNIC. Procedir a la devolució de les garanties per import de 782,14 EUR i 15.975,60 EUR, constituïdes a favor del'Ajuntament per Simod Control, SL, en concepte de la contractació de l'execució de les obres i del projecte bàsic id'execució de l'edifici annex destinat a menjador del CEIP Cirera".

Han estat infructuosos els intents per notificar l'anterior resolució a Simod Control, SL, per la qual cosa i d'acord amb elprevist a l'art 59.5 de la Llei 30/92, es procedeix mitjançant el present anunci a la seva notificació.

Els interessats poden consultar l'expedient administratiu (expedient nú..114/2007) en el Servei de Compres iContractacions, carrer Carreró, 13 planta baixa, de dilluns a divendres de 9 a 14h.

Mataró, 6 de setembre de 2016

El regidor delegat de Serveis Centrals, Juan Carlos Jerez Antequera