Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial del projecte bàsic i executiu de l'obra de reconstrucció d'un tram de l'escullera esllavissada al torrent del Salt de Can Duran
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Matadepera

EDICTE d'aprovació inicial del projecte bàsic i executiu, de l'obra de reconstrucció d'un tram de l'escullera esllavissada al torrent del Salt de Can Duran a Matadepera

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 21 de setembre de 2016, ha adoptat l'acord d'aprovar inicialmenti sotmetre a informació pública el projecte d'obra bàsic i executiu, de l'obra de reconstrucció d'un tram de l'esculleraesllavissada al torrent del Salt de Can Duran a Matadepera, redactat per l'enginyer de camins, canals i ports, Sr. JoanCarles Adell Torrelles, amb un pressupost total per contracta de 17.320,70 EUR més IVA.

Aquest projecte, el pot consultar qualsevol interessat tots els dies feiners, entre les nou i les catorze hores, durant eltermini d'informació pública, que serà de trenta dies hàbils des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al BOP.

Les al·legacions i reclamacions, les hauran de presentar els interessats davant l'ajuntament dintre del termini esmentaten el paràgraf anterior, per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre derègim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Matadepera, 6 d'octubre de 2016

L'alcaldessa, Mireia Solsona i Garriga