Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Liicitació del contracte del servei de manteniment dels aparells elevadors dels edificis municipals i carrers de Matadepera
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Matadepera

ANUNCI de l'Ajuntament de Matadepera, sobre licitació del contracte del servei de manteniment dels aparells elevadors dels edificis municipals i carrers de Matadepera

- 1 Entitat adjudicadora:

a) Ajuntament de Matadepera.

b) Dependència que tramita l'expedient:

? Dependència: Departament de contractació.

? Adreça: Ajuntament de Matadepera, plaça de la Vila núm. 1, 08230 Matadepera (Barcelona).

? Telèfon: 93 787 02 00.

? Correu electrònic: cortadatt@matadepera.cat.

? Adreça d'internet del perfil del contractant: www.matadepera.cat, seu electrónica.

? Data límit d'obtenció de documentació i informació: fins a la data límit de presentació d'ofertes.

c) Número d'expedient: 36/2016.

- 2 Objecte del contracte:

a) Descripció de l'objecte: Realització del servei de manteniment dels aparells elevadors dels edificis municipals i carrersde Matadepera.

b) Tipus: Contracte de serveis.

c) Lloc d'execució: Diferents edificis i carrers municipals. Veure clàusula 1 del plec de clàusules administrativesparticulars.

d) Durada del contracte: 2 anys prorrogables per dos anys més.

- 3 Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

c) Forma: adjudicació a l'oferta econòmicament més avantatjosa per un criteri d'adjudicació, que és el preu més baix.

- 4 Valor estimat del contracte: 27.120 EUR més IVA pels quatre anys de durada del contracte incloses les pròrrogues.

- 5 Pressupost base de la licitació: 13.560 EUR més IVA.

- 6 Garanties:

Garantia provisional: Es dispensa.

Garantia definitiva serà del 5% de l'import d'adjudicació.

- 7 Obtenció de documentació i informació:

a) Perfil del contractant de l'Ajuntament de Matadepera (www.matadepera.cat).

b) Data límit per a l'obtenció de documents i informació: fins a la data límit de presentació d'ofertes.

- 8 Requisits específics del contractista:a) Acreditar la capacitat d'obrar d'acord amb el que disposa la clàusula 13ª del plec de clàusules administrativesparticulars.

b) Acreditar la solvència econòmica i financera d'acord amb la clàusula 13ª del plec de clàusules administratives particulars.

c) Acreditar la solvència tècnica i professional d'acord amb la clàusula 13ª del plec de clàusules administrativesE

particulars.

C

d) Altres requisits: els establerts en els plecs de clàusules administratives particulars.Dimarts, 18 d'octubre de 2016

- 9 Presentació d'ofertes:

a) Data límit de presentació: quinze dies naturals posteriors a la darrera publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficialde la Província de Barcelona.

b) Documentació que s'ha de presentar: la que detalla la clàusula 14a dels plecs de clàusules administrativesparticulars.

c) Lloc de presentació:

Ajuntament de Matadepera.

Plaça de l'Ajuntament núm. 1.

08230 Matadepera.

Telèfon: 93 787 02 00.

d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: tres mesos.

e) Admissió de variants: no s'admeten.

- 10 Obertura de les ofertes:

L'acte d'obertura de les proposicions econòmiques serà públic, i tindrà lloc a la Sala d'Actes de la corporació. En la webmunicipal (www.matadepera.cat), al perfil del contractant, es fixarà la data de l'acte públic d'obertura de les oferteseconòmiques.

- 11 Despeses dels anuncis:

Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec del contractista adjudicatari i el seu import màxim serà de 1.000EUR.

- 12 Altres informacions:

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 5 d'octubre de 2016, va aprovar el plec de clàusulesadministratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, que regulen la contractació i execució d'aquest servei.L'acord que aprova aquest expedient i disposa l'obertura del procediment d'adjudicació és definitiu en via administrativa ies pot interposar potestativament recurs de reposició davant de la Junta de Govern Local en el termini d'un mes a partir del dia següent a la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona o, directament, recurscontenciós administratiu davant els Jutjats Contenciosos Administratius de la província de Barcelona, en el termini dedos mesos comptats com s'ha esmentat.

Matadepera, 6 d'octubre de 2016

L'alcaldessa, Mireia Solsona i Garriga