Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació del contracte del servei d'assegurances de l'Ajuntament de Manlleu
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Manlleu

ANUNCI de licitació d'un contracte

1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l'obtenció de la informació:

a) Organisme: Ajuntament de Manlleu.

b) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació, Compres i Patrimoni.

c) Obtenció de documentació i informació:

1. Entitat: Servei de Contractació i Compres de l'Ajuntament de Manlleu.

2. Domicili: pl. de Fra Bernardí, 6 (1a planta).

3. Localitat i codi postal: 08560 Manlleu.

4. Telèfon: 93 850.66.66.

5. Telefax: 93 850.79.70.

6. Correu electrònic: contractes@manlleu.cat.

7. Direcció d'Internet del perfil del contractant:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?

ambit=&keyword=Ajuntament+de+Manlleu&reqCode=viewDetail&idCap=1921518.

8. Data límit d'obtenció de documents i informació: fins a les 14'00 hores del darrer dia de presentació de proposicions.

d) Número d'expedient: CTR/13/2016.

2. Objecte del contracte:

a) Tipus: Serveis.

b) Descripció de l'objecte: Contractació dels serveis d'assegurances de l'Ajuntament de Manlleu.

c) Divisió per lots i número de lots: Si, es divideix en tres lots:

LOT 1: Responsabilitat civil i patrimonial, defensa jurídica i reclamació.

LOT 2: Danys materials, accidents, equips electrònics i altres.

LOT 3: Vehicles municipals.

d) Lloc d'execució:

1. Manlleu 08560.

e) Termini d'execució: 2 anys a comptar des de l'01/01/2017.

f) Admissió de pròrroga: Si, possibilitat de dues pròrrogues d'una durada d'un any cadascuna.

g) Establiment d'un acord marc: No.

h) Sistema dinàmic d'adquisició: No.

i) CPV: 66510000-8 Serveis d'assegurances, concretament:

*66516400-4 Serveis d'assegurances de responsabilitat civil general.

*66516500-5 Serveis d'assegurances de responsabilitat professional.

*66513100-0 Serveis d'assegurances de defensa jurídica.

*66515000-3 Serveis d'assegurances de danys.

*66512100-3 Servei d'assegurances d'accidents.

*66514110-0 Serveis d'assegurances d'automòbils.3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

c) Subhasta electrònica: No.

d) Criteris d'adjudicació.

VDimarts, 18 d'octubre de 2016

1. Lot 1: Responsabilitat civil i patrimonial, defensa jurídica i reclamació:

Oferta econòmica: fins a 46 punts.

Reducció de la franquícia: s'atorgarà 1 punt per cada 25 EUR de rebaixa de la franquícia: fins a 24 punts.

Increment límits i sublímits: fins a 30 punts (de límits: 20 i de sublímits: 10).

2. Lot 2: Danys materials, accidents, equips electrònics i altres:

Oferta econòmica: fins a 60 punts.

Oferta assegurances eventuals d'accidents per cursos i serveis de voluntariat: fins a 10 punts (preu per persona: fins a 4punts i preu mínim per pòlissa: fins a 6 punts).

Increment límits i sublímits: fins a 30 punts (de límits: 20 i de sublímits: 10).

3. Lot 3: Vehicles municipals:

Oferta econòmica: fins a 100 punts.

4. Valor estimat del contracte: 207.840,00 EUR.

5. Pressupost de la licitació:

a) Import net: 86.600,00 EUR, exemps d'IVA (altres impostos i taxes inclosos) segons el desglossament següent:

? LOT 1: Responsabilitat civil i patrimonial, defensa jurídica i reclamació: 37.000,00 EUR.

? LOT 2: Danys materials, accidents, equips electrònics i altres: 30.400,00 EUR.

? LOT 3: Vehicles municipals: 19.200,00 EUR.

6. Garanties:

a) Provisional: exempta.

b) Definitiva: el 5% de l'import d'adjudicació de cadascun dels lots (exempt d'IVA).

7. Requisits específics del contractista:

a) Classificació (grup, subgrup i categoria): No s'exigeix.

b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica o professional:

1. Econòmica i financera: caldrà aportar:

? D'acord amb l'article 75.1 i 79 bis del TRLCSP: volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l'àmbit al quefa referència el contracte, per import igual o superior a 150.000,00 EUR.

2. Tècnica o professional: caldrà aportar:

? D'acord amb els articles 78 i 79 bis TRLCSP: Una relació dels principals serveis d'assegurances realitzats en els últimscinc anys que inclogui import, dates i destinatari, públic o privat. Els serveis o treballs efectuats s'acrediten mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari és una entitat del sector públic o, quan eldestinatari és un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d'aquest certificat, mitjançant unadeclaració de l'empresari.

S'exigeix acreditar, com a mínim, la realització de tres serveis iguals o similars.

c) Altres requisits específics: No s'exigeixen.

d) Contracte reservat: No.

8. Presentació de les ofertes:

a) Data límit de presentació: fins a les 14.00h del dia en què es compleixin quinze dies naturals a comptar des de lapublicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

b) Documentació a presentar: la que s'indica a l'Annex I del plec de clàusules administratives particulars.c) Lloc de presentació: E

1. Dependència: Registre General de l'Ajuntament de Manlleu.

C

2. Domicili: plaça de Fra Bernardí, 6 (de dilluns a divendres, de les 8.30h a les 14.00h).Dimarts, 18 d'octubre de 2016

3. Localitat i codi postal: Manlleu 08560.

4. Direcció electrònica: No.

d) Admissió de variants: No.

e) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos a comptar des de l'obertura de lesproposicions.

9. Obertura de les ofertes:

a) Lloc: Ajuntament de Manlleu.

b) Adreça: plaça de Fra Bernardí, 6.

c) Localitat i codi postal: Manlleu 08560.

d) Data i hora obertura sobres 2 i 3: s'informarà a través del perfil del contractant.

10. Despeses de publicitat: Import màxim a càrrec del/s contractista/es: 800,00 EUR.

Manlleu, 4 d'octubre de 2016

L'alcalde, Àlex Garrido i Serra