Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació del compte general de l'exercici 2015
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Manlleu

ANUNCI

S'ha retut el compte general de l'Ajuntament de Manlleu corresponent a l'exercici 2015, integrat pel de la corporació,juntament amb tots els seus justificants i el dictamen emès per la Comissió Especial de Comptes, que resten exposats alpúblic per un termini de quinze dies hàbils. Durant aquest termini i vuit dies més, les persones interessades hi poden formular les objeccions i observacions que considerin oportunes.

Manlleu, 11 d'octubre de 2016

L'alcalde, Àlex Garrido i Serra