Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de la desafectació d'un tram de 205 m2 de l'Antic Camí de Gualba
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Gualba

ANUNCI

No havent-se presentat reclamacions contra l'acord d'aprovació inicial de la desafectació d'un tram de 205 m2 de l'AnticCamí de Gualba, situat al Polígon 3, parcel·la 9004 de Gualba, que discorre per davant de Cases Blanques iposteriorment alienar-lo al Sr. Juan Antonio Sanfeliu, aprovat en sessió extraordinària de Ple de l'Ajuntament de Gualbade data 31/05/2016, ha quedat definitivament aprovat.

El que es fa públic en compliment del que estableix l'article 20 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova elReglament del patrimoni dels ens locals.

Gualba, 7 d'octubre de 2016

L'alcalde, Marc Uriach Cortinas