Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Correcció d'errades de la plantilla de personal publicada al BOPB de 07/03/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Gualba

EDICTE

El Ple, en sessió ordinària de data 06/10/2016, ha aprovat la rectificació de l'error material de la plantilla que comprentots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual que ja va ésser aprovada definitivament ipublicada en el BOP de data 07/03/2016, en el sentit de fer constar "1V" dins l'apartat de situació de guàrdia municipal i"2V" dins l'apartat de situació de socorrista, quedant amb la següent estructura:

PLANTILLA DE PERSONAL AJUNTAMENT DE GUALBA.

Complement Nombre Grup

Situació

destinació

places

A) Funcionaris de carrera

Funcionaris d'Administració Local, amb Habilitació de caràcter estatal

Secretari-Interventor

21

A1

Escala d'Administració General

Tècnic TAG

Administrativa

16

C2

Auxiliar

14

C1

Escala d'Administració Especial

Guardia Municipal

10

C2

1V B) Personal laboral d'activitat continuada

Oficial Lampista

Oficial 2ª Serveis

Peons

1V Agutzil

Treballadora Social

C) Personal laboral temporalSocorrista

2V

Gualba, 7 d'octubre de 2016

L'alcalde, Marc Uriach Cortinas