Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació de les bases i la convocatòria del procés de selecció 19/2016 per a la provisió de forma interina d'una plaça de tècnic/a superior de Recursos Humans
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Granollers

ANUNCI

De conformitat amb el que disposa l'article 76 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament delpersonal al servei de les entitats locals, es fa públic que mitjançant Resolució de Regidor d'Hisenda i Recursos Humansnúm. E-2834/2016, de 5 d'octubre de 2016, s'han aprovat les bases i la convocatòria que han de regir el procés deselecció 19/2016 per a la provisió de forma interina d'una plaça de tècnic/a superior de recursos humans de la plantillade personal funcionari de l'Ajuntament de Granollers, grup de classificació A1, mitjançant concurs oposició lliure iconstitució d'una borsa de treball.

Les bases es poden consultar a la Seu electrònica de l'Ajuntament de Granollers seuelectronica.granollers.cat (taulerd'edictes electrònic/ apartat de Recursos Humans). Els següents anuncis referits a aquest procés selectiu es faranpúblics pels mateixos mitjans.

El termini d'admissió de sol·licituds per participar en el procés de selecció és de vint dies naturals comptats a partir del'endemà de la data de publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

La part dispositiva de la citada resolució es transcriu literalment a continuació:

"Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria del procés de selecció 19/2016 per a la provisió de forma interina d'unaplaça de tècnic/a superior de Recursos Humans, de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Granollers,grup de classificació A1, mitjançant concurs oposició lliure i constitució d'una borsa de treball que es transcriuen:

Base 1a. Objecte de la convocatòria.

L'objecte d'aquesta convocatòria és regular el procés de selecció, pel procediment de concurs oposició lliure, per a lacobertura temporal d'una plaça vacant de tècnic superior de recursos humans, grup de classificació A1, segons l'article76 del Text Refós 5/2015 de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

La missió del lloc de treball és desenvolupar les funcions de suport i d'assessorament que li siguin assignades pelresponsable, dins del seu marc d'actuació, pel bon funcionament de l'àmbit en el que es troba inscrit.

Base 2a. Lloc de treball. Funcions.

- Elaborar les resolucions, les bases i l'execució de les convocatòries de nou accés i de borses de treball.

- Elaborar les resolucions, les bases i l'execució de les convocatòries de provisió de llocs de treball.

- Formar part de tribunals de selecció.

- Gestió dels procediments administratius que se li assignin en qualsevol dels àmbits de recursos humans (nòmines iseguretat social, control horari, formació i desenvolupament de les persones, selecció i gestió de personal).

Altres funcions:

- Col·laborar en l'elaboració, implantació, desenvolupament, gestió i seguiment dels objectius operacionals del servei.

- Gestionar i mantenir la base de dades del Servei de Recursos Humans.- Gestionar, mantenir i actualitzar els instruments de planificació i ordenació dels recursos humans (plantilla, relació dellocs de treball, manual de funcions, organigrames).

- Executar les ofertes públiques d'ocupació, promoció interna i el seus corresponents processos. E

- Col·laborar en el disseny del programa anual de formació.

CDimarts, 18 d'octubre de 2016

- Col·laborar en la memòria i tractament de dades de l'execució dels plans de formació.

- Participar en el desenvolupament de projectes vinculats a la gestió de persones i l'estructura organitzativa.

- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la sevaactivitat, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

- Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d'índole tècnica i organitzativa establertes per laCorporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relaciólaboral/funcionarial amb la Corporació.

- I en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Base 3a. Condicions d'admissió dels aspirants.

Per ser admès/a en el procés selectiu, les persones aspirants han de reunir a la finalització del termini de presentació desol·licituds els següents requisits:

a) Ser ciutadà/na espanyol/a o de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut detractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació detreballadors.

També podran ser admesos/ses el cònjuge, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, tant dels ciutadans espanyols comdels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret,així com els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de vint-i-unanys o majors d'aquesta edat dependents.

b) Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

c) Estar en possessió del títol de graduat /llicenciat universitari en Relacions Laborals, Dret, Gestió i Administraciópública, Psicologia, Administració i direcció d'empreses, o qualsevol altre en l'àmbit de les ciències socials o jurídiques.

Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació i Ciència.

d) Acreditar el coneixement adequat, oral i escrit, de la llengua catalana, i en concret, amb el nivell de suficiència (nivellC) d'acord amb el que estableix l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen elstítols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística oCertificat d'haver superat una prova de nivell igual o superior al requerit en un procés de selecció convocat perl'Ajuntament de Granollers dins del mateix any o haver participat i obtingut plaça en processos anteriors en què hi hagiestablerta una prova de català de nivell igual o superior al requerit.

e) Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar un coneixement adequat de lallengua castellana de nivell superior o nivell C2. L'acreditació d'aquest coneixement es realitzarà mitjançant lapresentació d'un dels documents que s'indiquen a continuació:

- Certificat conforme han cursat la primària i/o secundària i/o el batxillerat a l'Estat espanyol.

- Diploma d'espanyol que estableix el RD 1137/2002, de 31 d'octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acreditihaver superat totes les proves dirigides a l'obtenció d'aquest diploma.

- Certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes.

Les persones aspirants que no acreditin documentalment els coneixements de llengua castellana hauran de realitzar unexercici que consistirà en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb membres deltribunal, la qual es qualificarà d'apte o no apte. L'exercici tindrà caràcter obligatori i eliminatori. L'acreditació del nivell dellengua castellana es podrà efectuar fins a la realització de les proves.f) Posseir la capacitat funcional pel desenvolupament de les tasques i l'exercici de les funcions corresponents al lloc deV

treball.Dimarts, 18 d'octubre de 2016

g) No estar inhabilitat/da per sentència ferma per a l'exercici de les funcions públiques ni haver estat separat/da, perresolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública.

h) No trobar-se sotmès/sa en cap de les causes d'incapacitat o incompatibilitat previstes a la legislació vigent.

Base 4a. Presentació de sol·licituds.

Les persones que desitgin prendre part en el procés selectiu han de presentar una sol·licitud al registre general del'Ajuntament de Granollers, Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), al carrer de Sant Josep, 7 - telèfon: 93 842 66 10, deforma personal o bé per mitjà de qualsevol dels mitjans previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques bé per mitjà de qualsevol dels mitjans previstos en eltermini dels 20 dies naturals següents a la data de publicació del corresponent anunci de les bases i de la convocatòria al BOP.

Si els dies d'acabament del termini o actuació obligada són festius, les actuacions s'han de fer el dia hàbil següent.

La persona aspirant ha de fer constar a la sol·licitud que reuneix tots i cadascun dels requisits que s'exigeixen perprendre part a la convocatòria i haurà de facilitar en la sol·licitud un telèfon mòbil i una adreça electrònica per tal quel'Ajuntament s'hi pugui posar en contacte, si procedeix.

La veracitat de les dades que es fan constar a la sol·licitud és responsabilitat de qui ho signa.

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, la persona aspirant dóna el seu consentiment al tractament de lesdades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació delprocés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.

A la sol·licitud s'hi haurà d'acompanyar la documentació que acrediti el compliment de les condicions previstes a la base3a i en concret, la documentació següent:

1. Índex dels documents que s'adjunten.

2. Fotocòpia del document nacional d'identitat, o del passaport, vigent. En el cas de no ser nacional espanyol/a o dequalsevol país de la Unió Europea, caldrà presentar també una fotocòpia del permís de residència vigent.

3. Fotocòpia de la titulació exigida (Títol de llicenciat o graduat universitari), o fotocòpia del rebut que acrediti elpagament dels drets d'expedició del títol. Si la titulació s'ha obtingut a l'estranger, caldrà adjuntar la corresponenthomologació.

4. Fotocòpia del certificat que acrediti el coneixement del nivell C de llengua catalana de conformitat amb el que preveul'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre.

5. Currículum de la persona aspirant.

6.Justificant d'haver satisfet a l'OAC la quantitat de 22,40 EUR en concepte de drets d'examen.

7. Fotocòpia dels documents que acrediten els mèrits que la persona aspirant desitgi fer constar per ser valorats peltribunal qualificador de conformitat amb el que preveu la base vuitena. Els mèrits que no s'acreditin documentalmentdins del termini fixat no seran tinguts en compte pel tribunal i, per tant, no es valoraran.

Tota la documentació caldrà presentar-la com a màxim fins al moment de finalització del termini de presentaciód'instàncies amb l'excepció del català que podrà acreditar-se fins al dia de la prova.

Per la mera concurrència als processos selectius s'entén que l'aspirant accepta íntegrament aquestes bases, tret que,prèviament, hagi exercit el seu dret a impugnar-les.

Base 5a. Publicitat.Es publicarà al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament de Granollers i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

el corresponent anunci pel qual es dóna publicitat a la convocatòria i les bases que regeixen aquest procés selectiu.

VDimarts, 18 d'octubre de 2016

La llista d'aspirants admesos i exclosos, la composició del tribunal i les puntuacions obtingudes per les personesaspirants s'exposen al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament de Granollers (seuelectronica.granollers.cat/tauler) al'apartat de Recursos Humans.

La publicació dels actes derivats del desenvolupament del procés selectiu al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntamentde Granollers tenen tots els efectes de notificació als interessats d'acord amb allò que estableix l'article 45.1. b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Base 6a. Llista d'admissió i exclusió al procés selectiu.

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds s'exposarà al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament deGranollers, en el termini màxim de quinze dies hàbils, l'anunci pel qual es fa pública la llista de persones admeses i excloses, amb indicació si la persona aspirant està exempta de fer la prova de llengua catalana.

Es concedirà a les persones interessades un termini de 10 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació delcorresponent anunci, per tal que puguin formular les reclamacions oportunes i esmenar els defectes que s'hagin produït,exclusivament respecte a la sol·licitud, el document identificatiu i l'exempció de la prova de llengua.

Les possibles reclamacions s'han de resoldre en els 30 dies següents a la finalització del termini per a la sevapresentació. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat resolució, les reclamacions s'entenen desestimades.

En el cas que no proposés l'exclusió de cap persona aspirant en la mateixa resolució es fixarà el dia, l'hora i el lloc del'inici de les proves que s'hagin de realitzar.

Si s'accepta alguna al·legació, s'aprovarà la llista definitiva de persones admeses i excloses amb les esmenescorresponents. Aquesta resolució serà publicada, al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament, i a la pàgina webmunicipal http://www.granollers.cat/.

Si no es presenten al·legacions o es desestimen per silenci administratiu la llista de persones admeses i excloses es considerarà definitivament aprovada i no caldrà publicar-la de nou.

L'admissió al procés selectiu no implica el reconeixement a les persones interessades de la possessió dels requisitsexigits a les bases.

Base 7a. Tribunal qualificador.

El tribunal qualificador de la selecció estarà format pel president/a i 4 vocals, un dels quals també en serà el/lasecretari/ària.

Els membres del tribunal els designarà l'alcalde o el/la regidor/a delegat/da en la resolució en què s'aprovi la llista depersones admeses i excloses.

El tribunal s'ha d'ajustar als principis d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres i es tendirà, així mateix, a la paritat entre dona i home.

No en podran formar part el personal d'elecció o de designació política, els/les funcionaris/àries interins/es ni el personaleventual.

La pertinença al tribunal serà a títol individual i no se'n podrà exercir la pertinença en representació o per compte deningú.

Els membres del tribunal hauran de tenir una titulació igual o superior a l'exigida per a l'accés als llocs de treball objectede la convocatòria. En la seva designació s'ha de vetllar pel compliment del principi d'especialitat i idoneïtat respecte allloc a cobrir.

Quan concorrin les circumstàncies previstes en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic delSector Públic, els membres del tribunal hauran d'abstenir-se d'intervenir i ho hauran de notificar a l'autoritat convocant, i

els aspirants els podran recusar. E

Les decisions es prendran per majoria de vots presents. En cas d'empat, resoldrà el vot de qui actuï com a president/a.Dimarts, 18 d'octubre de 2016

El tribunal podrà disposar d'assessors especialistes, amb veu i sense vot, perquè col·laborin en la selecció d'acord ambles necessitats i amb la seva preparació tècnica.

La Junta de personal o Comitè d'empresa designarà un observador sindical amb veu i sense vot, el qual podrà serpresent durant tot el procés selectiu.

Base 8a. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Concurs oposició.

El procediment de selecció consta de 3 fases:

PRIMERA FASE: OPOSICIÓ.

Primer exercici. Coneixement de llengües (de caràcter obligatori eliminatori).

1. Llengua catalana Consisteix en la realització d'una prova de coneixements de llengua catalana, en funció del lloc aproveir i del nivell exigit.

Estaran exempts de la realització de la prova de català els/les aspirants que hagin acreditat documentalment tenir elnivell exigit de conformitat amb l'establert a la base tercera de les presents bases i els que hagin participat i obtingutplaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a aquest Ajuntament, en els que hi havia establertauna prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la citada prova en altres processos de la mateixa oferta pública, tot acreditat degudament amb un certificat.

El tribunal podrà comptar amb l'assessorament d'una o més persones expertes en matèria lingüística que han decol·laborar amb la persona nomenada per assessorar al tribunal en la valoració de la prova de coneixements de lallengua catalana.

La qualificació d'aquest exercici serà d'APTE/A o NO APTE/A.

2. Llengua castellana.

Només pels/per les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola.

Consisteix en la realització d'una prova de coneixements de llengua castellana que consistirà en una redacció d'un textde 200 paraules, com a mínim, en el termini màxim de 20 minuts i a mantenir una conversa amb membres del tribunaldurant el termini màxim de 10 minuts.

Estaran exempts de la realització de la prova els/les aspirants que acreditin documentalment estar en possessió delnivell exigit de conformitat amb l'establert a la base tercera de les presents bases.

La qualificació d'aquest exercici serà d'APTE/A o NO APTE/A.

Segon exercici. Prova d'aptituds (de caràcter obligatori i eliminatori) ? 30 punts.

Exercici obligatori i eliminatori que consisteix en la realització d'una prova teoricopràctica en el termini màxim de 120minuts, relacionada amb els àmbits que a continuació es detallen, així com amb la plaça objecte de la convocatòria i lesfuncions pròpies del lloc de treball que es detallen a la base segona i que l'aspirant haurà d'ocupar.

- Normativa i règim jurídic de la funció pública.

- El personal al servei de l'administració local.

- Planificació de recursos humans: la plantilla i la relació de llocs de treball.

- Accés a la ocupació pública. Oferta pública d'ocupació. Selecció.

- Provisió de llocs de treball.- Contractacions laborals i dret laboral en l'àmbit de l'administració local.

V

- Gestió de nòmines.Dimarts, 18 d'octubre de 2016

- Situacions administratives. Permisos i llicències.

- Negociació col·lectiva.

- Règim disciplinari.

El Tribunal valorarà la capacitat relacional dels aspirants i la claredat en l'exposició d'idees, per superar aquesta provacaldrà obtenir una puntuació mínima de 15 punts.

SEGONA FASE: CONCURS.

1. Experiència professional. Màxim 5 punts.

Els mèrits es valoraran d'acord amb el següent barem:

a) Capacitat i experiència demostrada de l'activitat professional en el sector públic o en l'empresa privada.

- Capacitat i experiència demostrada de l'activitat professional en el sector públic com a tècnic/a en un departament deRecursos Humans, a raó d'1 punt per any treballat, les fraccions d'any es valoraran proporcionalment, amb un màxim de5 punts.

- Capacitat i experiència demostrada de l'activitat professional en el sector privat com a tècnic/a en un departament deRecursos Humans, a raó de 0'25 punts per any treballat, les fraccions d'any es valoraran proporcionalment, amb unmàxim de 2 punts.

- Capacitat i experiència demostrada de l'activitat professional com a professional lliure o autònom en serveis prestats aadministracions públiques vinculats a projectes o serveis de la plaça objecte de la convocatòria: 0,25 punts per anytreballat, les fraccions d'any es valoraran proporcionalment, amb un màxim de 2 punts. En funció dels treballs realitzats ide la singularitat dels mateixos, en el cas de que no sigui possible assimilar-los a anys treballats, el tribunal decidiràamb la proporcionalitat que es consideri la valoració dels treballs.

L'experiència professional s'acredita mitjançant l'Informe actualitzat de vida laboral emès per la Tresoreria General de laSeguretat Social. A més a més caldrà aportar una còpia del contracte laboral i/o del nomenament o qualsevol altre mitjàque acrediti la naturalesa dels serveis prestats i categoria laboral o grup, amb indicació de l'inici i fi de la prestació deserveis.

No es tindrà en compte l'experiència professional que no s'acrediti d'acord amb aquestes consideracions.

2. Formació. Màxim 5 punts.

La formació s'acreditarà mitjançant l'aportació del certificat de l'acció formativa emès per l'organisme públic o privatcorresponent amb indicació de les hores lectives. Per aquells certificats on no s'especifiquin les hores lectives esvalorarà amb la puntuació mínima.

De les accions formatives de similar contingut temàtic, encara que siguin edicions diferents, es valora únicament la quemeriti més.

No es valoraran els cursos o estudis que formen part de carreres o titulacions presentades com a mèrit, ni els cursos depreparació per a l'obtenció dels certificats. Només es computen els cursos que tinguin una antiguitat inferior a 10 anys,llevat dels postgraus i mestratges. L'òrgan tècnic de valoració podrà valorar la idoneïtat dels coneixements acreditats.

2.1. Titulació de formació, que estiguin relacionades amb l'àmbit de treball objecte d'aquesta convocatòria, sempre queno sigui l'aportada per la persona aspirant com a titulació exigida a la base tercera, ni les de nivell inferior necessàries per aconseguir-les, fins a 2,5 punts a raó de:

-·Postgraus universitaris: 0'5 punts.- Màsters universitaris: 1 punts.

- Carrera universitària: 1,5 punts.

VDimarts, 18 d'octubre de 2016

La titulació s'acreditarà mitjançant l'aportació de la corresponent fotocòpia de la titulació o fotocòpia del rebut queacrediti el pagament dels drets d'expedició del títol.

2.2. Cursos, jornades i seminaris de formació, reciclatge i perfeccionament, fins a 1,5 punts. Es valoren només lesactivitats de formació que tinguin relació directa amb les funcions del lloc a proveir, d'acord amb el barem següent:

Certificat d'assistència

Certificat d'aprofitament

0 - 45 hores

0,1

0,2

46 - 90 hores

0,2

0,4

91 o + hores

0,4

0,8

2.3. Cursos de formació de tecnologies d'informació i comunicació, d'acord amb el barem següent i fins a 0,6 punts:

a) Certificats ACTIC d'acord amb:

- 0,15 punts pel Nivell bàsic.

- 0,30 punts pel Nivell mig.

- 0,60 punt pel Nivell avançat.

b) Cursos d'informàtica a raó de 0,10 punts per curs.

2.4. Nivell d'anglès, fins a 0,4 punts, només es valoraran els certificats emesos d'acord amb el marc europeu comú dereferència per a les llengües, a excepció dels certificats presentats com a requisits a la convocatòria a raó de:

- B2: 0,2 punts.

- C1 o superiors: 0,4 punts.

3. Altres mèrits. Màxim 1 punt.

Altres mèrits a considerar pel tribunal, fins a 1 punt.

TERCERA FASE: ENTREVISTA PERSONAL (de caràcter obligatori i no eliminatori) ? 4 punts.

Consisteix en la realització d'una entrevista per valorar les competències i les habilitats de l'aspirant en relació amb ellloc de treball i es podrà estendre a la comprovació dels mèrits al·legats. La valoració serà de 0 a 4 punts. L'aspirant queno s'hi presenti serà exclòs/a del procés selectiu.

Serà convocat a entrevista l'aspirant amb millor puntuació del resultat final del procés, així com els restants, seguintl'ordre de puntuació de major a menor, en els que la diferència de puntuació respecte la del primer sigui inferior a 4punts.

Base 9a. Relació d'aprovats i proposta de nomenament.

Un cop finalitzat el procés selectiu el tribunal exposarà al tauler electrònic d'edictes i anuncis de l'Ajuntament elsresultats globals i la llista definitiva de persones aprovades en una relació ordenada segons la puntuació total obtinguda,i elevarà a l'Alcalde la proposta de nomenament a favor de l'aspirant que hagi obtingut la major puntuació.

El tribunal no pot declarar que ha superat les proves selectives un nombre superior d'aspirants al de les places objectede la convocatòria.

Les persones que, tot i haver superat les proves de les fases d'oposició i concurs no siguin proposades per sernomenades, s'incorporen a una borsa de treball que l'Ajuntament de Granollers utilitzarà per a nomenaments d'interinitatper cobrir les vacants que es puguin produir en la mateixa escala i subescala, per substituir empleats/des amb dret a

reserva de lloc de treball o per atendre necessitats urgents.

La vigència d'aquestes bases serà de 5 anys a comptar des de la data de la publicació al taulell d'anuncis de laV

Corporació de la resolució que aprovi la relació definitiva en l'ordre establert d'acord amb la proposta efectuada pel

Dimarts, 18 d'octubre de 2016

Tribunal. Exhaurida la seva vigència, els aspirants inclosos decauran en tots els seus drets derivats de la superació delprocés de selecció, llevat que per part de l'Ajuntament de Granollers es convoqui la selecció permanent d'una plaça detècnic superior en economia que acordi aprovar una nova borsa de treball amb les persones aspirants que hagin aprovatperò no hagin estat seleccionades o es convoqui una nova borsa de treball.

Base 10a. Funcionament de la borsa de treball.

En el moment que hi hagi una substitució, s'oferirà als aspirants la contractació o nomenament per rigorós ordre depuntuació de la borsa i es procedirà de la forma següent:

Primer. El servei de Recursos Humans intentarà contactar amb la persona candidata, telefònicament un màxim de 3vegades i mitjançant la tramesa d'un correu electrònic.

Correspon als aspirants l'obligació de facilitar i actualitzar en tot moment l'adreça de correu electrònic i els números decontacte telefònic adequats.

En el cas de no poder-hi contactar, el candidat o candidata mantindrà la seva posició a la borsa per ulteriors necessitatsi es contactarà amb la persona següent de la llista.

Segon. Si la persona aspirant proposada no acceptés la proposta de contracte o nomenament podrà ser contractada onomenada la persona que ocupi el lloc immediatament següent de la llista, i així successivament.

La persona que no accepti la proposta de contracte o nomenament mantindrà la seva posició a la borsa per ulteriors necessitats.

Tercer. Les persones que s'hagin de contractar o nomenar hauran de presentar al servei de Recursos Humans, quansiguin convocades, els documents acreditatius dels requisits que s'exigeixen a la base segona de les presents bases ique es detallen a continuació, els quals hauran de presentar mitjançant original o còpia compulsada:

a) Número d'Identificació Fiscal (NIF). En el cas de nacionals membres d'altres estats de la Unió Europea o d'aquellsEstats en què sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors/es, fotocòpia compulsada del document que acrediti laseva nacionalitat.

b) Títol acadèmic.

c) Declaració jurada o promesa de no haver estat inhabilitat/da per a l'exercici de les funcions públiques, ni haver estatseparat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública.

d) Declaració referida a la normativa reguladora de règim d'incompatibilitats.

Si la persona aspirant proposada no presenta la documentació indicada o no compareix a l'inici del contracte onomenament, de forma injustificada i per causes imputables exclusivament a ella, perdrà tots els drets que es puguinderivar de la seva participació a aquesta convocatòria i deixarà de formar part de la borsa de treball, sens perjudici de laresponsabilitat en què pugui haver incorregut i de les actuacions que puguin recaure sobre seu.

Quart. En el cas que sorgeixi una nova necessitat de contractar temporalment o una nova vacant a l'Ajuntament de Granollers que millori les condicions de treball de les persones que estiguin en aquell moment contractades onomenades, se'ls hi oferirà la nova contractació o nomenament, respectant l'ordre de puntuació. En el cas que larefusés, el candidat o candidata mantindrà la seva posició a la borsa per ulteriors necessitats i es contactarà amb lapersona següent de la llista.

Cinquè. En el cas que sorgeixi una nova substitució vinculada al mateix lloc de treball al què estigui adscrita la personacontractada o nomenada per l'Ajuntament de Granollers, la persona contractada tindrà preferència per ocupar de formatemporal aquest lloc de treball i se li oferirà la nova contractació o nomenament. En el cas que la refusés, el candidat o candidata mantindrà la seva posició a la borsa per ulteriors necessitats i es contactarà amb els candidats d'acord ambl'orde de puntuació.Sisè. Si durant el contracte o nomenament la persona presenta la renúncia voluntària, passarà a ocupar el darrer lloc deN

la borsa de treball.

V

Setè. Quan la persona aspirant finalitzi el contracte o nomenament mantindrà la seva posició a la borsa de treball.Dimarts, 18 d'octubre de 2016

Vuitè. En els casos en què en finalitzar, hi hagi un informe negatiu de la persona responsable del servei on hagi estat destinada, la persona aspirant deixarà de formar part de la borsa de treball.

Base 11a. Contractació. Període de prova o pràctiques.

Exhaurit el període de presentació de documents, es subscriurà el contracte laboral o nomenament amb l'aspirant quehagi proposat l'òrgan de selecció i que hagi presentat la documentació pertinent. Un cop l'aspirant hagi estatcontractat/ada haurà d'incorporar-se al servei de la corporació quan sigui requerit/ida.

El contracte o nomenament preveurà un període de prova/pràctiques pel personal de nou ingrés que es fixa en sismesos i té la consideració de fase final del procés selectiu.

Durant aquest període l'aspirant exerceix la seva tasca sota la tutoria o la supervisió del/ de la cap de la unitatadministrativa a la qual sigui destinat/ada, qui vetllarà perquè l'aspirant adquireixi la formació pràctica que demana el llocde treball i assumeixi progressivament les funcions que li han de correspondre.

Base 12a. Incidències. Règim d'impugnacions.

Mentre estigui constituït, el tribunal qualificador està facultat per resoldre els dubtes que sorgeixin en l'aplicaciód'aquestes bases i podrà adoptar els acords que corresponguin en tots els supòsits no previstos en elles per tal defacilitar el desenvolupament normal del procés selectiu, els quals podran ser objecte de recurs d'alçada davant del'Alcaldia, en el termini màxim d'un mes a comptar des de l'endemà a la data de la seva notificació o publicació. Abans de la constitució del tribunal i després que aquest hagi efectuat la seva proposta, aquesta facultat correspondrà al'Alcaldia.

Les bases presents i la convocatòria podran ser impugnades de conformitat amb allò que estableix la Llei 39/2015, d'1d'octubre de 2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Contra la convocatòria i les seves bases, que esgoten la via administrativa, els interessats podran interposar recurs dereposició en el termini d'un mes davant l'Alcaldia, previ al recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesosdavant el Jutjat Contenciós Administratiu corresponent o, a la seva elecció, el que correspongui al seu domicili a partirde l'endemà al de publicació del seu anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

Base 13a. Dret supletori.

En tot allò no previst en les bases s'ha de procedir segons el que determini el Text Refós 5/2015 de la Llei de l'EstatutBàsic de l'Empleat Públic, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, el Reial decret legislatiu781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, elDecret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinatstextos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova elReglament del personal al servei de les entitats locals, el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, d'indemnitzacions perraó del servei, i la Llei 39/2015, de 26 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracionspúbliques la resta de disposicions que en són d'aplicació.

Segon.- Publicar les bases i l'anunci de la convocatòria del procés de selecció al BOP Barcelona i al tauler d'edictes del'Ajuntament de Granollers."

Granollers, 5 d'octubre de 2016

La secretària general, Catalina Victory Molné