Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva del canvi de sistema d'actuació urbanística
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Gironella

ANUNCI

Mitjançant acord de Ple de data 3 d'octubre de 2016, es va aprovar definitivament la modificació del sistema d'actuació fixat a:

a. UA1. COSTAT FINCA RACONS.

b. UA2. PLAÇA DE L'ESTACIÓ.

c. UA4. BASSACS.

d. UA5. EQUIPAMENT SECTOR VORA RIU.

e. UA6. SANT ANTONI.

f. SUD 4R. SECOTR RIERA D'OLVAN.

per al desenvolupament del polígon d'actuació urbanística que passa de ser COOPERACIÓ a ser COMPENSACIÓ i queés el següent:

"- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S'ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL SISTEMA D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA ALMUNICIPI DE GIRONELLA.

Atès que en data 6 de juny de 2016, mitjançant acord de Ple es va aprovar inicialment la modificació del sistemad'actuació.

Atès que la modificació es va sotmetre a informació pública per termini d'un mes, mitjançant anunci publicat en data 22de juny de 2016 en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Així mateix es va citar personalment als propietarisafectats per emetre les al·legacions pertinents.

Atès que durant el període d'informació pública, no s'han presentat reclamacions ni al·legacions.

Examinada la documentació que l'acompanya,

S'ACORDA.

PRIMER. Aprovar definitivament la modificació del sistema d'actuació establert al Pla General d'ordenació urbana deGironella per al desenvolupament dels àmbits i sectors següents:

- UA 1. COSTAT FINCA RACONS.

- UA 2. PLAÇA DE L'ESTACIÓ.

- UA 4. BASSACS.

- UA 5 EQUIPAMENT SECTOR VORA RIU.- UA 6. SANT ANTONI.

- SUD 4R. SECTOR RIERA D'OLVAN.

SEGON. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler electrònic de l'Ajuntament, als efectes oportuns.Dimarts, 18 d'octubre de 2016

TERCER. Notificar el present acord als propietaris afectats per la modificació, així com als que han comparegut com ainteressats en l'expedient, amb expressió dels recursos que contra aquest siguin admissibles."

Contra aquesta Resolució, que esgota la via administrativa, es pot interposar de manera alternativa recurs potestatiu dereposició, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació, davant el l'Alcalde de l'Ajuntament, de conformitat amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de lesAdministracions Públiques, i del Procediment Administratiu Comú, o recurs contenciós administratiu, davant el JutjatContenciós Administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la recepció de lapresent notificació, d'acord amb el que estableix l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la JurisdiccióContenciosa Administrativa. En el supòsit d'interposar recurs potestatiu de reposició, no es podrà interposar recurscontenciós administratiu fins que el primer es resolgui expressament o sigui desestimat per silenci. Tot això senseperjudici d'exercir qualsevol altre recurs que s'estimi convenient.

Gironella, 7 d'octubre de 2016

L'alcalde, David Font Simon