Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Sol·licitud de drets funeraris del nínxol número 685
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Gironella

EDICTE

Per part de la persona que es relaciona a continuació, s'ha sol·licitat la cessió a l'Ajuntament dels drets funeraris delnínxol que a continuació es relaciona del Cementiri Municipal de Gironella, per la qual cosa, es posa a informaciópública pel termini de 15 dies, durant els quals s'hi podran oposar els que s'hi creguin amb dret. Transcorregutl'esmentat termini sense que es produeixi cap oposició o al·legació es procedirà als tràmits de cessió corresponents.

NÍNXOL

NOM I COGNOMS TITULAR ACTUAL

NOM I COGNOMS DEL SOL·LICITANT

685

DOLORS CAPDEVILA PRAT

ELISA CASANOVA CALVERAS

Gironella, 29 de setembre de 2016

L'alcalde, David Font Simon