Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Convocatòria per a la concessió de beques esportives en règim de concurrència competitiva, any 2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Folgueroles

ANUNCI de convocatòria per a la concessió de beques esportives en règim de concurrència competitiva any 2016

BDNS (Identif.): 319477.

Extracte del Decret de l'Alcaldia de data 5 de juliol de 2016 es van aprovar les Bases que han de regir la concessió debeques en règim de concurrència competitiva, any 2016, les quals varen ser sotmeses a informació pública durant untermini de 20 dies hàbils mitjançant anunci al BOP de data 14 de setembre de 2016, restant definitivament aprovadesper no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'informació pública.

De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General deSubvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text de la qual es pot consultar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones http://www.pap.minhap.gov.es/bdnstrans.

Primer.- Beneficiaris.

Per poder sol·licitar ser beneficiari d'aquests ajuts, s'han de complir els següents requisits:

a) Estar matriculat en alguna entitat esportiva de Folgueroles i fer ús del servei objecte de la beca, llevat que concorrincircumstàncies especials que requereixin la pràctica d'esport en un altre municipi, la qual cosa haurà de ser acreditadamitjançant informe de serveis socials.

b) El beneficiari de la beca haurà d'haver nascut entre les anys 1999 i 2012 (inclosos).

c) Estar empadronat a Folgueroles en el moment de sol·licitar la beca.

d) Les famílies beneficiàries d'aquests ajuts no s'han de trobar en cap de les causes que impedeixen obtenir la condicióde beneficiari, d'acord amb el que estableix l'article 13.2 de la Llei 38/2003.

e) Estar al corrent del pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions i de les obligacions tributaries ambl'Ajuntament.

Segon.- Objecte de la convocatòria.

L'objecte d'aquestes bases és la regulació de la selecció els beneficiaris que poden ser beneficiaris dels ajuts de bequesesportives, infants i joves en risc d'exclusió social. La finalitat d'aquest ajut es facilitar l'accés a activitats esportives a famílies amb pèrdua de poder adquisitiu.

Tercer.- Bases Reguladores.

Bases reguladores per a la concessió de beques esportives en règim de concurrència competitiva per activitatseducatives, culturals, recreatives i esportives, any 2016, publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de14 de setembre de 2016. També podran trobar-se a la web de l'Ajuntament de Folgueroles www.folgueroles.cat.

Quart.- Import de les subvencions.

El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2016 per a la concessió de les beques regulades en les presentsbases reguladores serà de 1.150,00 EUR i anirà a càrrec a l'aplicació pressupostària 2410 48012.No podran atorgar-se subvencions per import superior a l'esmentat.

Cinquè.- Termini de presentació de sol·licituds.

El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia següent a la publicació d'aquesta convocatòria i finalitzarà elE

19 d'octubre de 2016.

CDimarts, 18 d'octubre de 2016

Sisè.- Altres Dades.

El model normalitzat de sol·licitud, així com la documentació demanada en el punt 5 de les bases, es podrà trobar a laweb de l'Ajuntament de Folgueroles www.folgueroles.cat.

Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 5 s'hauran de presentar al Registre del'Ajuntament.

Folgueroles, 30 de setembre de 2016

L'alcalde, Carles Baronet Aldabó

ANUNCIO de convocatoria para la concesión de becas deportivas en régimen de concurrencia competitiva año 2016

BDNS (Identif.): 319477.

Extracto del Decreto de la Alcaldía de fecha 5 de julio de 2016 se aprobaron las Bases que regirán la concesión de becas en régimen de concurrencia competitiva, año 2016, las cuales fueron sometidas a información pública durante unplazo de 20 días hábiles mediante anuncio en el BOP de fecha 14 de septiembre de 2016, quedando definitivamenteaprobadas por no haberse presentado alegaciones durante el plazo de información pública.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General deSubvenciones, se publica el extracto de la convocatoria el texto se puede consultar en la Base de Datos Nacional deSubvenciones http://www.pap.minhap.gov.es/bdnstrans.

Primero.- Beneficiarios.

Para poder solicitar ser beneficiario de estas ayudas, se deben cumplir los siguientes requisitos:

a) Estar matriculado en alguna entidad deportiva de Folgueroles y hacer uso del servicio objeto de la beca, salvo queconcurran circunstancias especiales que requieran la práctica de deporte en otro municipio, lo que deberá seracreditada mediante informe de servicios sociales.

b) El beneficiario de la beca deberá haber nacido entre las años 1999 y 2012 (inclusive).

c) Estar empadronado en Folgueroles en el momento de solicitar la beca.

d) Las familias beneficiarias de estas ayudas no deben encontrarse en ninguna de las causas que impiden obtener lacondición de beneficiario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003.

e) Estar al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones y de las obligaciones tributarias con elAyuntamiento.

Segundo.- Objeto de la convocatoria.

El objeto de estas bases es la regulación de la selección los beneficiarios que pueden ser beneficiarios de las ayudas debecas deportivas, niños y jóvenes en riesgo de exclusión social. La finalidad de esta ayuda es facilitar el acceso aactividades deportivas familias con pérdida de poder adquisitivo.

Tercero.- Bases reguladoras.

Bases reguladoras para la concesión de becas deportivas en régimen de concurrencia competitiva para actividadeseducativas, culturales, recreativas y deportivas, año 2016, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona,de 14 de septiembre de 2016. También podrán encontrarse en la web del Ayuntamiento de Folgueroleswww.folgueroles.cat.

Cuarto.- Importe.El presupuesto máximo que se destinará este año 2016 para la concesión de las becas reguladas en las presentesN

bases reguladoras será de 1.150,00 EUR e irá a cargo a la aplicación presupuestaria 2410 48012.

V

No podrán otorgarse subvenciones por importe superior al mencionado.Dimarts, 18 d'octubre de 2016

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente a la publicación de esta convocatoria y finalizará el19 de octubre de 2016.

Otros datos.

El modelo normalizado de solicitud, así como la documentación solicitada en el punto 5 de las bases, se podráencontrar en la web del Ayuntamiento de Folgueroles www.folgueroles.cat.

Las solicitudes junto con la documentación exigida en la base 5 deberán presentarse en el Registro del Ayuntamiento.

Folgueroles, 30 de septiembre de 2016

El alcalde, Carles Baronet Aldabó