Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Contractació del servei de neteja de les dependències municipals
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

ANUNCI

1.- Entitat adjudicadora.

1.1.- Organisme: Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.

1.2.- Dependència que tramita l'expedient: Unitat Jurídica Administrativa de Territori i Sostenibilitat.

1.3.- Domicili: Plaça Santa Magdalena, 5-6, 2ª planta.

1.4.- Localitat i codi postal: Esplugues de Llobregat, 08950.

1.5.- Telèfon: (93) 371.33.50.

1.6.- Fax: (93) 473.33.05.

1.7.- Núm. d'expedient: G454-2016-043.

2.- Objecte del contracte.

2.1.- Descripció de l'objecte: Servei de neteja de les dependències municipals de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.

2.2.- CPV: 90919000-2 Serveis de neteja d'oficines, escoles i equips d'oficina.

2.3.- Lloc d'execució: Esplugues de Llobregat.

2.4.- Termini d'execució: 2 anys, amb possibilitat de prorroga 2 anys mes.

2.5.- Admissió de variants: No s'admetran variants.

3.- Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.

3.1.- Aprovació dels Plecs de condicions econòmic administratives i tècniques, expedient de contractació, i convocatòria:Acord del Ajuntament Ple data 28 de setembre de 2016.

3.2.- Procediment: Obert amb aplicació de mes d'un criteri de valoració.

3.3.- Tramitació: Regulació Harmonitzada.

4.- Pressupost base de licitació.

El pressupost màxim anual de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 1.339.672,79 EUR, IVA inclòs.

5.- Garantia.

Definitiva: 5% de l'import d'adjudicació del contracte, IVA exclòs.

6.- Obtenció de documentació i informació. Perfil del contractant.

6.1.- La informació relativa a la convocatòria i la documentació associada es troba disponible a la pàgina web del'Ajuntament (http://www.esplugues.cat), a "Perfil contractant", i a la dependència que tramita l'expedient assenyalada al'apartat 1 d'aquest anunci.

6.2.- Data límit d'obtenció de documents i informació: Tres dies abans de la finalització de la presentació de pliques.

7.- Requisits específics del contractista.

Estan capacitades per contractar les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plenacapacitat d'obrar, no estiguin afectats per cap de les circumstàncies que es relacionen a l'art. 60 del TRLCSP com aprohibitives per a contractar.8.- Presentació de les ofertes.

8.1.- Data límit: Fins a les 14 hores del dia 11 de novembre de 2016.

8.2.- Documentació que cal presentar: La que estableix la clàusula 12 del Plec de condicions econòmic-administratives.

8.3.- Lloc de presentació: Unitat Jurídica Administrativa de Territori i Sostenibilitat de l'Ajuntament, plaça SantaE

Magdalena, 5-6-, 2ª planta, d'Esplugues de Llobregat, 08950.

CDimarts, 18 d'octubre de 2016

9.- Obertura d'ofertes.

9.1.- Entitat: Al Saló de Sessions de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, en acte públic.

9.2.- Data: El 16 de novembre de 2016.

9.3.- Hora: A les 14:00 hores, sobre núm. 2 (documentació tècnica relativa als criteris d'adjudicació que depenguin d'unjudici de valor).

9.4.- La Data i hora de celebració de l'obertura del sobre numero 3 es comunicarà via mail a cada licitador.

10.- Criteris de valoració de les ofertes.

Les ofertes es valoraran d'acord amb els criteris de valoració de la clàusula 14 del plec de condicions econòmic-

administratives, que son els criteris que depenen d'un judici de valor (49 punts): a la millor proposta tècnica serà de 37 punts; a la millor proposta d'ambientalització del contracte serà de 3 punts; a la millor proposta d'informatització delservei, 3 punts; a la millor proposta d'autocontrol de qualitat serà de 3 punts; a la proposta per al servei d'accióimmediata o d'emergència serà de 3 punts i els criteris avaluables de forma automàtica: la millor oferta econòmica seràde 51 punts.

11.- Despeses a càrrec de l'adjudicatari.

Les dels anuncis que generi el contracte i la resta que s'estableixen en el Plec de clàusules Administratives Particulars.

12.- Data d'enviament del anunci al Diari Oficial de la Unió Europea: 30 de setembre de 2016.

Esplugues de Llobregat, 7 d'octubre de 2016

L'alcaldessa, Pilar Díaz Romero