Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Notificació d'imposició de multa coercitiva per incompliment de neteja de la parcel·la situada al c/ Llevant, 3
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Castellgalí

EDICTE

En compliment del que disposa l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de lesadministracions públiques i del procediment administratiu comú, es notifica al senyor R.C.P. amb DNI núm. 45.488.17x-

L, amb últim domicili conegut al carrer Sant Antoni, 17 de Castellgalí, la resolució de data 3 d'agost de 2016 que es transcriu literalment a continuació, en haver resultat infructuosos els dos intents de notificació personal de l'acteadministratiu indicat:

"DECRET DE L'ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.

Vist que per decret de l'Alcaldia-Presidència de data 25 de gener de 2016, es va incoar expedient d'ordre d'execució alsenyor Ruben Catena Pérez com a propietari de la parcel·la núm. 1502 situada al carrer Llevant núm. 3, per tal queprocedís a realitzar els treballs necessaris per deixar la parcel·la en perfectes condicions de salubritat, seguretat idecòrum públic.

Atès que, transcorregut el termini d'audiència a l'interessat no es van presentar al·legacions.

Vist que per decret de l'Alcaldia-Presidència de data 5 d'abril de 2016 es va resoldre ordenar al senyor Ruben CatenaPérez, per tal que en el termini de 30 dies procedís a realitzar els treballs necessaris per deixar la parcel·la núm. 1502 situada al carrer Llevant núm. 3 del municipi, en perfectes condicions de salubritat, seguretat i decòrum públic.

Vist l'informe emès pels serveis tècnics municipals amb data 15 de gener de 2016 i el qual transcrit literalment diu:

"INFORME D'INSPECCIÓ.

Que havent fet una inspecció ocular sobre les condicions de salubritat, seguretat i decòrum públic, de la parcel·la núm.1.502 de la urbanització de Mas Planoi, amb adreça al carrer Llevant núm. 3, es tracta d'una parcel·la sense edificar quepresenta un estat de conservació deficient, amb la presència de matolls i esbarzers envaint la vorera i que a més desuposar una amenaça per a la salut pública implica perill d'incendi.

Que segons l'article 197 del Text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010 de 3d'agost,

1. Les persones propietàries de tota classe de terrenys, construccions i instal·lacions han de complir els deures d'ús,conservació i rehabilitació establerts per aquesta Llei, per la legislació aplicable en matèria del sòl i per la legislaciósectorial.

2. Les persones propietàries o l'administració han de sufragar el cost derivat dels deures a que es refereix l'apartat 1.

3. Els Ajuntaments han d'ordenar d'ofici o a instància de qualsevol persona interessada, l'execució de les obresnecessàries per conservar les condicions a que es refereix l'apartat 1.

Per tant s'estima necessari requerir a la Propietat de la parcel·la núm. 1.502, situada al carrer Llevant núm. 3, la neteja de l'esmentada parcel·la.

La valoració del cost de la neteja s'estima en 400,00 EUR.



Tot el que s'informa a aquest Ajuntament, perquè procedeixi segons el seu superior criteri.

Castellgalí, 15 de gener de 2016.

L'arquitecte tècnic. E

Jordi Llatjós Sanuy."

C



Dimarts, 18 d'octubre de 2016

Vist que el termini per a realitzar els treballs va finalitzar el dia 21 de juny de 2016.

Atès el que disposen els articles 197.3, 197.4 b) i 225.1 i 225.2 del decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost pel quals'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme, consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 defebrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme.

Vist el que disposa l'article 99 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques idel procediment administratiu.

D'acord amb les atribucions que confereix a aquesta Alcaldia-Presidència l'article 101.2 del reglament d'obres, activitatsi serveis dels ens locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

Per tot això,

HE RESOLT:

Primer.- Imposar al senyor Ruben Catena Pérez una primera multa coercitiva per import de 300 EUR per l'incompliment,en el termini fixat, per a realitzar els treballs necessaris per deixar la parcel·la núm. 1502 situada al carrer Llevant núm. 3del municipi, en perfectes condicions de salubritat, seguretat i ornat públic.

Segon.- Que es notifiqui la present resolució a l'interessat, per tal que procedeixi al pagament de la multa coercitiva enel termini de 30 dies hàbils a comptar a partir del primer dia hàbil següent a la recepció de la present notificació, ambl'advertiment que en cas que no es procedeixi al seu pagament en l'esmentat termini es procedirà al seu cobramentmitjançant la via de constrenyiment.

Tercer.- Fer avinent a l'interessat que els medis i llocs de pagament de la multa coercitiva són els que s'indiquen acontinuació.

LLOCS DE PAGAMENT:

- A l'Ajuntament de Castellgalí en hores d'atenció al públic.

- A "Catalunya Caixa", sucursal de Sant Vicenç de Castellet, al compte corrent a favor de l'Ajuntament de Castellgalínúmero:

2013-6021-12-0200112734.

FORMES DE PAGAMENT:

- En metàl·lic.

- Per gir postal.

- Amb xec conformat a favor de "AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ."

- Per transferència bancària al compte corrent abans indicat.

Quart.- Donar compte de la present resolució al ple de la Corporació a la propera sessió que se celebri."

Contra l'anterior acord, que posa fi a la via administrativa, es poden interposar els recursos següents:

a) El recurs potestatiu de reposició davant de l'Alcaldia-Presidència de l'Ajuntament, en el termini d'un mes a comptardes del dia següent al de la notificació d'aquest acte i no es podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins ques'hagi resolt expressament el recurs de reposició o s'hagi produït la seva desestimació presumpta, per havertranscorregut un mes sense dictar i notificar la resolució del recurs.

b) El recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat del Contenciós-administratiu de Barcelona en el termini de dosmesos, comptats des del dia següent a la notificació d'aquest acte, o de la notificació de la resolució del recurs dereposició si fos expressa. Si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent d'aquell en que es produeixi la desestimació presumpta, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent.



Castellgalí, 30 de setembre de 2016

L'alcalde president, Cristòfol Gimeno i Iglesias

V