Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva del projecte de decret d'Ordenació singular de terrasses al carrer Major de Sarrià, i a les places de Sarrià i Consell de la Vila
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Districte de Sarrià-Sant Gervasi

ANUNCI

LA COMISSIÓ DE GOVERN DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA, en sessió del dia 23 de setembre de 2015 adoptàel següent acord:

APROVAR definitivament el projecte de decret d'ordenació singular de terrasses al carrer Major de Sarrià, i a les placesde Sarrià i Consell de la Vila, al Districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, d'iniciativa municipal, i DONAR-NEcompte al plenari del Consell Municipal, de conformitat amb allò que preveu l'article 79 de l'Ordenança de Terrasses aprovada ple Plenari del consell Municipal el 10 de desembre de 2013.

ÍNDEX.

1. MEMÒRIA.

1.1. Justificació de la necessitat i del contingut de l'ordenació.

1.2. Àmbit territorial de l'ordenació.

1.3. Relació de disposicions de l'ordenança, distribucions prèvies o ordenacions singulars afectades.

1.4. Criteris d'ocupació de l'ordenació.

Criteris generals.

Criteris i solucions específics.

Definició de l'ocupació màxima de les terrasses.

Criteris d'assignació.1.5. Estudi paisatgístic de l'espai.

Consideracions MATÈRIQUES.

Consideracions CROMÀTIQUES.

1.6. Incidència pressupostària, econòmica i social de l'ordenació.Dimarts, 18 d'octubre de 2016

3. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.

1. Situació-emplaçament.

2. Àmbit de l'ordenació singular.

3. Estat actual.

4. Proposta planta general.

5. Proposta, detall zones.

6. Estudi paisatgístic, vistes.

1.1. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT I DEL CONTINGUT DE L'ORDENACIÓ.

Aquesta Ordenació Singular s'emmarca en la nova Ordenança de Terrasses aprovada pel Ple de l'Ajuntament deBarcelona el 20 de desembre de 2013.

Com s'explica en el Preàmbul, l'Ordenança regula l'ocupació de l'espai públic per les terrasses amb la intenció derespondre a la necessitat d'ampliar i millorar l'oferta però protegint l'ús comú general, garantint la circulació i l'estada deles persones, l'accessibilitat i la inclusió de les persones amb mobilitat reduïda.

L'Ordenança garanteix en primer lloc la qualitat dels espais per als ciutadans i veïns i en segon lloc donant suport a l'activitat econòmica.

El Carrer Major de Sarrià es relaciona en aquesta ordenança com una de les dues localitzacions del Districte de Sarrià-

Sant Gervasi en què cal desenvolupar una Ordenació Singular.

Major de Sarrià és l'eix que històricament estructura tot el barri. Juntament amb les places de Sarrià i del Consell de laVila conforma l'espai urbà cívic amb més concurrència del barri. S'hi concentren equipaments de referència (l'esglésiade Sant Vicenç, el futur edifici d'equipaments de la Plaça de Sarrià, el Consell de la Vila) i comerços de tota mena, entreells diversos de restauració i degustació.

Actualment alguns d'aquests establiments disposen de terrasses especialment concentrades a les places i mésresiduals en l'eix del carrer. Amb l'Ordenació Singular s'estableixen els criteris que regularan la pertinença o no de laseva disposició actual i es proposaran i regularan noves ubicacions.

La proposta tindrà en compte en primer lloc la protecció del dret de l'ús públic, amb especial consideració i respecte per a fomentar la inclusió i l'adaptació dels espais urbans estudiats. Mirarà també de fomentar i compatibilitzar l'ús especialamb els generals en els llocs més concorreguts. Igualment es tindrà en compte en la distribució de les terrasses el respecte per la mobilitat dels vianants com la protecció respecte els vehicles. Finalment, es mirarà de disposar lesterrasses amb respecte per les qualitats espacials i formals dels espais.

1.2. Àmbit territorial de l'ordenació.

L'àmbit d'aquesta ordenació singular comprèn el Carrer Major de Sarrià des de la plaça d'Artós fins al Passeig de laReina Elisenda de Montcada, els carrers adjacents amb capacitat d'admetre terrasses i les places de Sarrià i del Consellde la Vila.

Com ja s'ha dit el Carrer Major és l'eix cívic que estructura el barri. Té dos trams diferenciats per la seva secció i per lamanera com es produeix la circulació.

En el primer tram (entre la Plaça d'Artós i el Carrer del Pedró de la Creu) és una via de plataforma única amb separació de voreres i calçada per a circulació de vehicles a menys de 30 km/h i el segon tram (entre el Carrer del Pedró de la Creu i el Passeig de la Reina Elisenda) és de plataforma i paviments únics amb circulació de vehicles restringida a veïnsi a càrrega i descàrrega per horaris.

Les dues places són espais adjacents al tram del Carrer Major entre el Passeig de la Reina Elisenda i el Carrer del Pedró de la Creu i constitueixen un conjunt continu d'espais urbans directament vinculats per la seva distribució i pelsusos que els ciutadans en fan.(veure plànol annex núm. 2 "Àmbit de l'ordenació singular").Dimarts, 18 d'octubre de 2016

1.3. Relació de disposicions de l'ordenança, distribucions prèvies o ordenacions singulars afectades.

Com que l'ordenança és de recent aprovació, aquesta Ordenació Singular no afecta distribucions prèvies ni ordenacionssingulars precedents.

En tot cas, en els plànols d'Estat Actual es grafia la disposició de les terrasses que es van registrar mitjançant la presade dades.

1.4. Criteris d'ocupació de l'ordenació, percentatge d'ocupació i distàncies mínimes a elements existents.

El repartiment del nombre de taules i cadires es contempla a partir de l'aforament dels locals, on queda explícit que lesterrasses no podran superar en cap cas l'aforament interior del local. A més a més, en el cas que el local no tingui accessibilitat adaptada, la suma de l'aforament interior més el de la terrassa no pot superar mai les 50 persones.

Independentment, el nombre de vetlladors permesos dependrà de l'àrea de què es disposi a l'espai públic on afectin, enrelació a l'ocupació màxima permesa.

Per a l'ocupació descrita en aquesta Ordenació Singular s'han tingut en compte criteris generals a tot l'àmbit i criterisespecífics segons les característiques particulars de les diferents zones que el conformen. Aquests criteris són derivatsde l'Ordenança de Terrasses de Barcelona de 20 de desembre de 2013.

El nombre de vetlladors permesos s'ha previst en relació a l'àrea de què es disposa a l'espai públic en relació al'ocupació màxima permesa. Es contemplen també les restriccions imposades per les distàncies de pas, les relacionsvisuals amb els edificis patrimonials i de pública concurrència, les circulacions de vianants i vehicles les interferènciesamb els elements del mobiliari urbà existent.

? Criteris generals.

Els criteris generals que s'han tingut en compte són els següents:

- Garantir que les visuals en perspectiva de les places, l'entrada dels carrers i els elements singulars queden lliuresd'obstacles.

- Garantir que les visuals sobre les façanes laterals especialment sobre els comerços i les porteries queden lliuresd'obstacles.

- Garantir la visió i la correcta evacuació dels edificis d'equipaments i dels de concurrència pública.

- Garantir el flux de vianants.

- Garantir el pas de vehicles d'emergència, de mercaderies i de recollida de deixalles.

- Garantir que les altres activitats que es duen a terme gaudeixen de les condicions adequades tan per qui les realitzacom per a qui hi assisteix.

- Procurar que la seguretat dels treballadors dels serveis de restauració en l'exercici de la seva activitat i dels vianants sigui segura i no conflictiva.

- Procurar que la disposició de les terrasses sigui harmònica i endreçada i no produeixi soroll visual.

- Es mantindran arreu els espais mínims d'1 m. amb el mobiliari urbà existent o proposat si el disseny actual del carrerho permet.

- Es mantindrà una distància mínima d'1'80 m. per passos de circulació-separació entre terrasses

- Les taules i cadires (potes i braços) així com els elements de subjecció i lligam (tipus cadenes) utilitzats en apilar-les imoure-les cal que estiguin protegits segons marca l'Ordenança de Terrasses del 2013 per tal de minimitzar el soroll percontacte en ser manipulades.- Queden prohibits els bujols de recollida selectiva de residus visibles, només s'accepten dins del mobiliari auxiliar tal i com descriu l'Ordenança de Terrasses 2013.Dimarts, 18 d'octubre de 2016

- Queda prohibida la col·locació de pissarres i faristols, en ser elements fàcilment desplaçables fora de l'àmbit definit imarcat de la terrassa en detriment de la percepció, l'ús i la qualitat general de l'espai públic.

- Queda prohibida la col·locació de separacions mòbil i diàfana entre operadors en el cas que tinguin mòduls contigus,en minvar la permeabilitat i transparència del conjunt en detriment de la percepció, l'ús i la qualitat general de l'espaipúblic.

(veure plànol annex num.4 full 1 de 2 i full 2 de 2 "Proposta").

? Criteris i solucions específics Plaça de Sarrià (zona1).

La plaça Sarrià és un espai que té dues parts diferenciades a un costat i altre del Carrer Major. La presideix al costatsud-oest l'església de Sant Vicenç, al capdamunt d'una escalinata. Al costat oposat, la plaça manté encara el romanentde la seva antiga composició, amb els plàtans en alineació a l'antic perímetre. Després de la peatonalització l'ordenacióde l'espai urbà es recolza en aquesta estructura, reforçant els costats sud-est i nord-est a través de la col·locació delmobiliari urbà i de noves alineacions d'arbrat davant del futur equipament.

Els criteris específics que s'han tingut en compte són els següents:

- Mantenir lliure d'obstacles la visual de l'eix longitudinal de la plaça que rematen a una banda l'església de Sant Vicenç ia l'altra el futur edifici d'equipaments.

- Seguint l'ordre establert per l'arbrat i per les alineacions, agrupar les terrasses donant front a la façana sudest de laplaça, de manera que formin un paquet compacte sota els arbres en alineació. Es col·locaran en el límit de la rigolaexistent i separats de la zona d'estada al voltant dels arbres.

- Fer grups de 8 mòduls bàsics (1,5x1,5m), agrupats en dues fileres de quatre taules que permeten una successióendreçada de 2 para-sols per grup que hauran de ser de la mateixa alçada i color.

- Unificar el mobiliari, les alçades, els materials i els colors de les terrasses amb la possibilitat d'identificar els operadorsper a aconseguir una imatge endreçada, unitària i respectuosa amb l'espai urbà.

- Limitar el mobiliari de la terrassa als elements imprescindibles. Es proposa en aquest cas, taules, cadires i para-sols.

- Es podran utilitzar també fundes i coixins amb identificació de l'operador. El color estarà en consonància amb el delspara-sols i es definirà en l'estudi paisatgístic.

- Es prohibeix explícitament la utilització de jardineres, testos, mampares rígides, o qualsevol barrera separadora tanlateral com de fons, (a cap costat del perímetre) per maximitzar la permeabilitat de les terrasses en sentit transversal iminimitzar la seva presència com a recinte definit dins de l'espai públic.

- L'ocupació de la terrassa té un espai delimitat autoritzat que es marcarà al paviment amb una ratlla de pintura deleblediscontínua gris contrastat amb el paviment de màxim 5 cm d'amplada grafiada segons les indicacions ques'especifiquen a l'Ordenança. La línia es pintarà des del límit de la terrassa cap enfora, deixant les marques semprevisibles d'obstacles.

A causa de la disposició de les terrasses s'hauran de traslladar els elements de mobiliari urbà que apareixen grafiats enels plànols.

(veure plànol annex num.5, full 1de 8 "Zona 1").

? Criteris i solucions específics, Plaça del Consell de la Vila. Zona 2.

La plaça del Consell de la Vila està formada per dos espais successius de característiques diferents. El primer és unpasseig-saló de petita escala, una mena d'avantcambra del segon, que forma una plaça de proporcions més àmplies iequilibrades davant de l'edifici del Consell de la Vila.

Els criteris que s'han tingut en compte en aquest cas són els següents:- Deixar lliure de terrasses la part de la plaça que dóna a l'edifici del Consell. La relació de l'edifici amb l'espai urbà, les circulacions creuades i la presència d'accessos a habitatges fan que sigui desaconsellable la instal·lació de terrasses en aquest espai.

VDimarts, 18 d'octubre de 2016

- Agrupar les terrasses en el petit passeig saló, davant de les façanes a la banda nord del saló. En el cas que s'exhaureixin els espais destinats a terrasses en el costat nord, es podran habilitar les del costat sud.

- La separació a façana serà de 1,50 m ja que el gruix del trànsit es produeix en el centre del passeig.

- Seguir el criteri de respecte a l'ordre formal existent, deixant l'eix de la visual de l'edifici del Consell de la Vila lliure, agrupant les terrasses en els intersticis de l'alineació d'arbrat i en paral·lel a les façanes.

- Separar el límit de les terrasses un mínim de 20 cm dels escocells i prohibir expressament la col·locació d'elementsprotectors.

- Al costat nord oest fer grups de 6 i de 2 mòduls bàsics (1,5 m x 1,5 m), agrupats en dues fileres, que permeten unasuccessió endreçada de 3 para-sols entre els arbres que hauran de ser de la mateixa alçada i color. Els para-sols escol·locaran centrats respecte les agrupacions de 6 mòduls. En les agrupacions de 2 mòduls no hi haurà para-sol, perevitar interferències amb l'enllumenat públic.

- Al costat sud est, només quan s'exhaureixin els espais del costat nord oest, fer grups 4 mòduls bàsics (1,5 m x 1,5 m), agrupats en dues fileres, que permeten una successió endreçada entre els arbres que hauran de ser de la mateixaalçada i color. Els para-sols es col·locaran centrats respecte les agrupacions de 4 mòduls.

- Unificar el mobiliari, les alçades, els materials i els colors de les terrasses amb la possibilitat d'identificar els operadorsper a aconseguir una imatge endreçada, unitària i respectuosa amb l'espai urbà.

- Limitar el mobiliari de la terrassa als elements imprescindibles. Es proposa en aquest cas, taules, cadires i para-sols.

- Es podran utilitzar també fundes i coixins amb identificació de l'operador. El color estarà en consonància amb el delspara-sols i es definirà en l'estudi paisatgístic.

- Es prohibeix explícitament la utilització de jardineres, testos, mampares rígides, o qualsevol barrera separadora tanlateral com de fons, (a cap costat del perímetre) per maximitzar la permeabilitat de les terrasses en sentit transversal iminimitzar la seva presència com a recinte definit dins de l'espai públic.

- L'ocupació de la terrassa té un espai delimitat autoritzat que es marcarà al paviment amb una ratlla de pintura deleblediscontínua gris contrastat amb el paviment de màxim 5 cm d'amplada grafiada segons les indicacions ques'especifiquen a l'Ordenança. La línia es pintarà des del límit de la terrassa cap enfora, deixant les marques semprevisibles d'obstacles.

A causa de la disposició de les terrasses s'haurà de replantejar la disposició d'enllumenat públic, previ estudi lumínic.També quedaran afectats alguns elements de mobiliari urbà. En els plànols es grafien unapossible proposta de trasllatdels fanals i els elements de mobiliari afectats.

(veure plànol annex num.5, full 2 de 8 "Zona 2").

? Criteris i solucions específics, Carrer Major de Sarrià.

El Carrer Major de Sarrià entre el Passeig de la Reina Elisenda i la Plaça d'Artós té trams de característiques urbanes diferents i per tant s'han individuat també zones de terrasses diferents.

- Tram entre Reina Elisenda i Carrer de Salvador Mundí (Zona 3)

Al carrer de Salvador Mundí es considera la col·locació de 3 grups de 2 mòduls reduïts (0,8 m x 1,5 m) entre elsescocells dels arbres, sense reduir el pas actual entre arbrat i façanes, davant els aparadors del comerç existent.

Els criteris que s'han tingut en compte per a aquesta zona són els següents:

- Separar-se de les jardineres que limiten el gir de vehicles al carrer Major de Sarrià 5 m com a mínim. En cas que esretiressin les jardineres, es retirarà també el primer grup de taules.

- Separar el límit de les terrasses un mínim de 20 cm dels escocells i prohibir expressament la col·locació d'elementsprotectors.- Unificar el mobiliari, les alçades, els materials i els colors de les terrasses amb la possibilitat d'identificar els operadorsE

per a aconseguir una imatge endreçada, unitària i respectuosa amb l'espai urbà.

CDimarts, 18 d'octubre de 2016

- Limitar el mobiliari de la terrassa als elements imprescindibles. Es proposa en aquest cas, taules i cadires.

- Es podran utilitzar també fundes i coixins amb identificació de l'operador.

- No es considera apropiada la col·locació de mobiliari annex.

- L'ocupació de la terrassa té un espai delimitat autoritzat que es marcarà al paviment amb una ratlla de pintura deleblediscontínua de color gris contrastat amb el paviment de màxim 5 cm d'amplada grafiada segons les indicacions ques'especifiquen a l'Ordenança. La línia es pintarà des del límit de la terrassa cap enfora, deixant les marques semprevisibles d'obstacles.

(veure plànol annex num.5, full 3 de 8 "Zona 3").

- Tram entre Carrer de Salvador Mundí i Carrer del Pedró de la Creu (Zona 4).

Es proposa aprofitar també l'espai entre els escocells, amb el mateix criteri de respectar el pas entre arbrat i façanaactual, es poden col·locar 4 grups de 2 mòduls bàsics (1,5 x 1,5 m), deixant un mínim de pas de 3,5 m d'amplada lliure del carrer.

Es tracta d'un carrer peatonal, de recorregut sinuós i visuals tancades, amb comerços i entrades a edificis de distribuciómolt densa. Amb aquesta col·locació en l'alineació dels elements existents es respecten tant les visuals com la circulaciódels vianants.

- S'han tingut en compte els mateixos criteris que en la zona 4.

(veure plànol annex num.5, full 4 de 8 "Zona 4").

- Tram entre el Carrer Pedró de la Creu i el Carrer de les Calàndries (Zona 5).

En aquest tram Major de Sarrià passa de ser de vianants (amb accés restringit a càrrega i descàrrega, veïns,emergència i neteja) a ser un carrer de plataforma única, amb distinció entre calçada i vorera i trànsit rodat.

Els criteris que s'han tingut en compte per a aquesta zona són els següents:

- Per a seguir l'ordre formal existent, agrupar les terrasses al costat del carrer on hi ha les zones de càrrega i descàrregai d'aparcaments per a persones amb mobilitat reduïda adjacents a la vorera, deixant lliure d'obstacles, com fins ara l'altrecostat del carrer.

- Col·locar les terrasses a l'inici i al final d'un tram de vorera, ampliant el tros de paviment que correspongui i desplaçantla zona d'aparcament o de càrrega i descàrrega.

- Fer 4 grups de 6 mòduls bàsics (1,5 m x 1,5 m) en filera per a mantenir la continuïtat física i visual de la voreraadjacent.

- Fer 2 grups de 2 mòduls reduïts entre els escocells en el tram amb arbrat, sense envair l'espai de vorera ambcontinuïtat. En aquest cas no es permetrà la instal·lació ni de jardineres ni de cap element auxiliar, se separarà el límitde les terrasses un mínim de 20 cm dels escocells i es prohibeix expressament la col·locació d'elements protectors.

- Unificar el mobiliari, les alçades, els materials i els colors de les terrasses amb la possibilitat d'identificar els operadorsper a aconseguir una imatge endreçada, unitària i respectuosa amb l'espai urbà.

- Limitar el mobiliari de la terrassa als elements imprescindibles. Es proposa en aquest cas, taules, cadires i baranesúnicament per a separar la terrassa de la calçada però no dels laterals. Les baranes es col·locaran deixant lliures 3,5mde calçada per al pas de vehicles de bombers.

- Es podran utilitzar també fundes i coixins amb identificació de l'operador.

- No es considera apropiada la col·locació de mobiliari annex.

- L'ocupació de la terrassa té un espai delimitat autoritzat que es marcarà al paviment amb una ratlla de pintura deleble

discontínua de color gris contrastat amb el paviment de màxim 5 cm d'amplada grafiada segons les indicacions que s'especifiquen a l'Ordenança. La línia es pintarà des del límit de la terrassa cap enfora, deixant les marques sempreE

visibles d'obstacles.

CDimarts, 18 d'octubre de 2016

A causa de la disposició de les terrasses quedaran afectats alguns elements de mobiliari urbà. En els plànols es grafienels elements de mobiliari afectats.

Es considera també la necessitat de col·locar jardineres de fosa en el límit entre les terrasses i els aparcaments o leszones de càrrega i descàrrega que actuïn com a element físic de protecció.

(veure plànol annex num.5, full 5 de 8 "Zona 5").

- Tram entre el Carrer de Mañé i Flaquer i el Carrer de Rocabertí (Zona 6).

En aquest tram de carrer, desapareixen els aparcaments per a persones amb mobilitat reduïda i la zona de càrrega i descàrrega. La vorera més ampla (tot i que irregular per la lenta aplicació de les alineacions del PGM) es troba al costat Nord-est. Aquesta vorera té a més arbrat en alineació.

Els criteris que s'han tingut en compte per a aquesta zona són els següents:

- Per a seguir l'ordre formal existent, agrupar les terrasses al costat del carrer on hi ha més espai i on l'arbrat en alineació té més continuïtat.

- Col·locar les terrasses als espais entre els escocells i deixant lliure l'espai davant les entrades dels edificis.

- Separar el límit de les terrasses un mínim de 20 cm dels escocells i prohibir expressament la col·locació d'elementsprotectors.

- Fer 7 grups de 2 mòduls bàsics (1,5 m x 1,5 m) cada un en filera per a mantenir la continuïtat física i visual de la vorera adjacent.

- Unificar el mobiliari, les alçades, els materials i els colors de les terrasses amb la possibilitat d'identificar els operadorsper a aconseguir una imatge endreçada, unitària i respectuosa amb l'espai urbà.

- Limitar el mobiliari de la terrassa als elements imprescindibles. Es proposa en aquest cas, taules i cadires.

- Es podran utilitzar també fundes i coixins amb identificació de l'operador.

- No es considera apropiada la col·locació de mobiliari annex.

- L'ocupació de la terrassa té un espai delimitat autoritzat que es marcarà al paviment amb una ratlla de pintura deleblediscontínua de color gris contrastat amb el paviment de màxim 5 cm d'amplada grafiada segons les indiciacions ques'especifiquen a l'Ordenança. La línia es pintarà des del límit de la terrassa cap enfora, deixant les marques semprevisibles d'obstacles.

(veure plànol annex num.5, full 6 de 8 "Zona 6").

- Tram entre el Carrer de Rocabertí i el Carrer de Cornet i Mas (Zona 7).

El tram es composa de dos parts diferenciades. En la primera les voreres s'estrenyen considerablement i no hi ha espaimaterial per a la col·locació de cap terrassa. En la segona part, hi ha una plaça adjacent que uneix el Carrer Major ambel Carrer de Cornet i Mas. A aquest eixamplament li correspon també un canvi en la la secció del Carrer Major, que ésanàloga però simètrica a la Zona 3.

Els criteris que s'han tingut en compte per a aquesta zona són els següents:

- Col·locar una terrassa en la zona de la placeta triangular més plana, en paral·lel al carrer Major de Sarrià.

- No es considera adequat posar més taules tan per l'augment del pendent com per la reducció de la secció de laplaceta.

- Fer grups de 4 mòduls bàsics (1,5 m x 1,5 m) en filera per a mantenir la continuïtat física i visual de la vorera adjacent.

- Unificar el mobiliari, les alçades, els materials i els colors de les terrasses amb la possibilitat d'identificar els operadors

per a aconseguir una imatge endreçada, unitària i respectuosa amb l'espai urbà.

- Limitar el mobiliari de la terrassa als elements imprescindibles. Es proposa en aquest cas, taules, cadires i jardineresV

només per a separar la terrassa de la calçada però no dels laterals.Dimarts, 18 d'octubre de 2016

- Es podran utilitzar també fundes i coixins amb identificació de l'operador.

- No es considera apropiada la col·locació de mobiliari annex.

- L'ocupació de la terrassa té un espai delimitat autoritzat que es marcarà al paviment amb una ratlla de pintura deleblediscontínua de color gris contrastat amb el paviment de màxim 5 cm d'amplada grafiada segons les indicacions ques'especifiquen a l'Ordenança. La línia es pintarà des del límit de la terrassa cap enfora, deixant les marques semprevisibles d'obstacles.

A causa de la disposició de les terrasses quedaran afectats alguns elements de mobiliari urbà. En els plànols es grafienels elements de mobiliari afectats.

Es considera també la necessitat de col·locar jardineres de fosa en el límit entre les terrasses i els aparcaments o leszones de càrrega i descàrrega que actuïn com a element físic de protecció. En les terrasses entre els arbres no espermetrà cap element auxiliar.

(veure plànol annex num.5, full 7 de 8 "Zona 7").

- Tram entre el Carrer de Cornet i Mas i la Plaça d'Artós (Zona 8).

El tram considerat és el començament del carrer Major i s'hi produeix un eixamplament per la confluència d'altrescarrers. És un tram que hauria de ser objecte d'un projecte d'urbanització per adequar-lo a criteris urbans mésfavorables als usos de vianants.

- Mentrestant es preveu fer un grup de 4 mòduls bàsics (1,5 m x 1,5 m) col·locats a 2 metres de la creu de terme (que éselement patrimonial) i a 80 cm de les voreres. Es col·loca en paral·lel a la traça del carrer Major de Sarrià deixant lliurel'espai dels passos de vianants.

- Unificar el mobiliari, les alçades, els materials i els colors de les terrasses amb la possibilitat d'identificar els operadorsper a aconseguir una imatge endreçada, unitària i respectuosa amb l'espai urbà.

- Limitar el mobiliari de la terrassa als elements imprescindibles. Es proposa en aquest cas, taules, cadires i

jardineres només per a separar la terrassa de la calçada però no dels laterals.

- Es podran utilitzar també fundes i coixins amb identificació de l'operador.

- No es considera apropiada la col·locació de para-sols o de mobiliari annex.

- L'ocupació de la terrassa té un espai delimitat autoritzat que es marcarà al paviment amb una ratlla de pintura deleblediscontínua de color gris contrastat amb el paviment de màxim 5 cm d'amplada grafiada segons les indicacions ques'especifiquen a l'Ordenança. La línia es pintarà des del límit de la terrassa cap enfora, deixant les marques semprevisibles d'obstacles. A causa de la disposició de les terrasses quedaran afectats alguns elements de mobiliari urbà. Enels plànols es grafien els elements de mobiliari afectats.

(veure plànol annex num.5, full 8 de 8 "Zona 8").

Definició de l'ocupació màxima de les terrasses.

- Plaça de Sarrià 2,63 % d'ocupació (exclosos vials).

- Plaça del Consell de la Vila 2,55 % d'ocupació (exclosos vials).

- Carrer Major de Sarrià tram de plataforma única no diferenciada 0,93 %.

- Carrer Major de Sarrià tram de plataforma única diferenciada 7 % d'ocupació (exclosos vials).

Criteris d'assignació.

Al carrer Major de Sarrià els criteris d'assignació seran els següents:

- Segons les zones, les taules s'assignaran segons els següents mínims i màxims: Zona 1 i Zona 2.- S'assignarà un mínim de 4 taules per local i un màxim de 8 taules per local, en el mòdul més proper a la façana del local que la sol·liciti.Dimarts, 18 d'octubre de 2016

Zona 3.

- S'assignarà un mínim de 2 taules per local i un màxim de 6 taules per local, en el mòdul més proper a la façana del local que la sol·liciti.

Zona 4.

- S'assignarà un mínim de 2 taules per local i un màxim de 4 taules per local, en el mòdul més proper a la façana del local que la sol·liciti.

Zona 5.

- S'assignarà un mínim de 3 taules per local i un màxim de 6 taules per local, en el mòdul més proper a la façana del local que la sol·liciti.

Zona 6 i Zona 7.

- S'assignarà un mínim de 2 taules per local i un màxim de 4 taules per local, en el mòdul més proper a la façana del local que la sol·liciti.

Zona 8.

- S'assignarà un mínim de 2 taules per local i un màxim de 4 taules per local, en el mòdul més proper a la façana del local que la sol·liciti.

En el plànol 05 del projecte d'Ordenació Singular, estan definides les parcel·les que pertanyen a cada una de les zones.

Els mòduls s'assignaran de forma igualitària.

En cas que l'espai disponible sigui insuficient, aquest es repartirà amb sorteig i alternança d'operadors.

1.5. Estudi paisatgista de l'espai.

Per a l'estudi paisatgístic de l'espai en què s'instal·len les terrasses, es tindran en compte dos tipus de consideracions,les de caràcter espacial i les de formalització concreta dels elements que les conformen.

- Consideracions generals.

L'objectiu final de l'Ordenació Singular és aconseguir una implementació harmònica de les terrasses per a que espuguin identificar per un criteri general en relació a l'espai urbà i no pel soroll visual que podria causar el descontrol delselements que les conformen.

Per això s'han seguit els criteris de col·locació de les terrasses que l'Ordenança especifica en relació amb el paisatgeurbà però també proposa criteris d'elements possibles, de materials i colors que siguin respectuosos amb lespreexistències.

També vetlla per a fer que les intervencions d'operadors privats en l'espai públic tinguin un caràcter no invasiu tant físicacom visualment evitant els usos abusius de l'espai públic a través de localitzacions que permeten que no s'hagin de fer servir elements de tancament o de protecció excessius.

Igualment es mira de garantir el manteniment de la permeabilitat del trànsit rodat i de persones i de les visuals de placesi carrers.

Tot i que aquesta Ordenació Singular correspon només a l'àmbit del Carrer Major de Sarrià i les places de Sarrià i de laBonanova, les especificacions que es fan en aquest estudi paisatgístic podrien ser extrapolables a les DistribucionsPrèvies del Districte.

D'aquesta manera es podria construir una estratègia de paisatge urbà superior basada en la coordinació de criteris decada una de les actuacions que es duran a terme en cada terrassa particular. Així s'obtindria una reducció de lacontaminació visual que provoca la profusió de colors i mobiliari de diferents característiques a les terrasses i

s'aconseguiria una imatge de conjunt singular del Districte diferenciada de la resta de zones de la ciutat de Barcelona.Dimarts, 18 d'octubre de 2016

- Criteris de material i cromàtics per als elements que conformen les terrasses.

Consideracions de MATERIAL.

Material: Alumini anoditzat color Plata per a les taules i cadires.

Elements comuns del paisatge urbà de la ciutat per a configurar el Mòdul bàsic. (1'50m. x1'50m. = 1 taula 0'80m. x0'80m. + 4 cadires).

Els actuals models de cadires i taules d'alumini presents a la majoria de les terrasses de la ciutat són una solució excel·lent que amb bon disseny, modèstia i eficiència han anant configurant un paisatge homogeni valorat i acceptat perla majoria dels habitants i visitants de la ciutat.

L'Alumini anoditzat representa un material econòmic, lleuger i resistent a l'exterior.

Les taules hauran de ser en la seva totalitat d'alumini, apilables i de quatre potes, dimensions de 0'80m. x 0'80m. tipus elmodel de la fotografia adjunta, i amb tacs de goma protectors anti-soroll a les potes i les zones de contacte-impacte enapilar-les.

Les cadires podran ser amb o sense braços en la seva totalitat d'alumini, apilables i de quatre potes, tipus els models2r90 de les fotografies adjuntes, i amb tacs de goma protectors anti-soroll a les potes i les zones de

contacte-impacte en apilar-les.

Altres elements de mobilitat auxiliar permesos dins d'aquesta Ordenació Singular i no definits explícitament dinsd'aquest document hauran de complir les dimensions, característiques i materials que disposa l'Ordenança de Terrassesdel 2013.

Consideracions CROMÀTIQUES.

Color: per als elements tèxtils dels para-sols i les fundes i coixins de cadires (si es decideix posar-ne).

Els para-sols concentren la major càrrega visual de la terrassa tant pel volum com pel color dins el conjunt de la terrassaquan es troben instal·lats i oberts.

Les parts no tèxtils o estructurals dels para-sols no podran ser de cap color fora dels tons blancs, negres o, en el cas deque siguin de fusta, acer o alumini, el color natural del material.

La proposta fuig a nivell cromàtic tant dels colors blancs i crus clars com dels colors negres o colors vius massacontrastats amb els elements urbans. Els colors blancs i crus solen embrutar-se i envellir fàcilment. Si l'operador no ésacurat l'acumulació de taques i de pols sol deteriorar considerablement els para-sols.

Els colors molt foscos, els negres o els massa vius destaquen molt dins la paleta cromàtica de la ciutat. Front als

edificis, a la urbanització i a la vegetació es fan massa presents i introdueixen distorsions en la percepció de l'espai públic.

Proposta de carta cromàtica per als elements tèxtils de la terrassa.

10Dimarts, 18 d'octubre de 2016

Es proposa fer servir colors de la gama dels verds trencats i els grisos matisats per als para-sols i les fundes de lescadires.

Aquests colors són part de l'ecosistema urbà barceloní tant perquè s'acosten als de la vegetació mediterrània comperquè l'espai públic i molts elements de l'edificació de la ciutat es mouen en aquestes games de color.

L'homogeneïtzació ha de ser un concepte que regeixi la implantació de les terrasses però no una opció única.S'especifiquen doncs set colors possibles que poden coexistir en els espais considerats en aquesta Ordenació Singular.

La utilització combinada en menor o major grau d'intensitat i variació dels set colors proposats que configuren la presentgama donarà lloc a situacions de caràcter diferenciat i qualificat per a l'espai públic.

Tots els colors triats són combinables i coexisteixen perfectament entre si, de manera que l'aplicació d'aquesta paletacromàtica (o part d'ella) en una única zona o unitat espacial seria vàlida i desitjable de manera que no existissin unitats espacials (zones) amb un únic color homogeni.

Dins d'una mateixa zona, l'últim operador en contractar, si es troba amb una homogeneïtat cromàtica coincident amb elsanteriors operadors ja contractats (situació difícil però possible), hauria d'obligatòriament canviar de color per fercontrastar la paleta proposada.

Cada operador podria triar un màxim de dos colors un pels para-sols i un altre per les fundes de les cadires i els coixins,de manera que en cada unitat de terrassa podrien coexistir un màxim de dos colors d'aquesta gama.

Per l'operador és també possible la tria d'un únic color per ambdós elements

Els altres elements de mobiliari auxiliar en relació amb els para-sols com els elements d'il·luminació o amb les terrassescom estufes o mobiliari auxiliar permès, si no estan definits cromàticament a l'Ordenança de Terrasses del 2013 nopodran ser de cap color fora dels tons blancs, negres o el color natural del material en cas de que siguin d'acer oalumini.

1.6.Incidència pressupostària, econòmica i social de l'ordenació.

Per a la implementació de les terrasses serà necessària l'execució d'algunes obres. En aquest capítol es relacionen elstreballs previstos en cada zona. Els preus són indicatius i s'han tret del Banc de preus BEDEC i de pressupostos d'altresactuacions dutes a terme en actuacions d'escala semblant a la ciutat de Barcelona.

Continua en la pàgina següent11Dimarts, 18 d'octubre de 201612Dimarts, 18 d'octubre de 2016

DOC. GRÀFICA 2.13Dimarts, 18 d'octubre de 201614Dimarts, 18 d'octubre de 201615Dimarts, 18 d'octubre de 201616Dimarts, 18 d'octubre de 201617Dimarts, 18 d'octubre de 201618Dimarts, 18 d'octubre de 201619Dimarts, 18 d'octubre de 2016

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l'òrganque l'ha adoptat, en el termini d'un mes comptat des del dia següent al de la seva publicació, o es pot interposar

directament recurs contenciós administratiu davant del jutjat del contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la present notificació. El recurs potestatiu de reposició s'haurà de resoldre i notificar en elE

termini d'un mes. El termini per interposar recurs contenciós administratiu serà de dos mesos comptats des del diaC

següent de la recepció de la notificació de l'acte expres. Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, 20Dimarts, 18 d'octubre de 2016

que s'entendrà produïda un cop transcorregut un mes comptat des de l'endemà a la seva interposició sense que s'hagiresolt expressament, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de sis mesos a comptar des del diasegüent al que s'hagi produït la desestimació tàcita. També, es pot utilitzar qualsevol altre recurs que es creguiconvenient.

Barcelona, 3 d?octubre de 2016

El secretari delegat del districte de Sarrià-Sant Gervasi, Ricard González Soriano

21