Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació del servei de gestió i dinamització Programa Anissa
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Districte de Sant Martí

ANUNCI

Aprovat pel Gerent Municipal en data 7 d'octubre de 2016 el Plec de clàusules administratives particulars i el plec tècnic,que ha de regir el present contracte, s'anuncia licitació pel procediment obert.

1. Entitat Adjudicadora.

Organisme: Ajuntament de Barcelona - Districte de Sant Martí.

Dependència que tramita l'expedient: Departament de Recursos Interns.

Núm. Expedient: 20171000 i Núm. Contracte: 16003872.

2. Objecte del contracte.

Tipus de contracte: Serveis.

Descripció de l'objecte: Servei de gestió i dinamització Programa Anissa.

3. Termini d'execució: 2 anys, de l'1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2018.

4. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.

Tramitació: Ordinària.

Procediment: Obert.

Forma: Criteris objectius més del 50 %.

5. Pressupost base de licitació:

Pressupost total: 90.508 EUR (IVA inclòs), dels quals 74.800 EUR corresponen a l'import net i 15.780 EUR al 21%d'IVA.

6. Garantia provisional.

No s'exigeix.

7. Informació.

Districte de Sant Martí. Departament de Recursos Interns.

Domicili: Pl. Valentí Almirall, s/n 1ª planta.

Localitat i codi postal: Barcelona (08018).

Telèfon: 93 291.60.74.

Fax: 93.291.60.96.

I en l'apartat "perfil de contractant" de www.bcn.cat.

8. Obtenció de documentació.

La documentació administrativa i tècnica es pot obtenir a la web de l'Ajuntament de Barcelona, apartat "perfil decontractant": www.bcn.cat. / perfil de contractant / licitacions.

9. Requisits específics del contractista.

? volum global de negoci corresponent als últims 3 anys sigui igual o superior a 200.000 EUR anuals.? serveis prestats en el decurs dels últims 5 anys de similars característiques equiparables a l'objecte del contracte perimport de 200.000 EUR anuals: gestió de serveis de dinamització socio-cultural en l'àmbit de la diversitat cultural.

10. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació.

Data límit de presentació: El termini per a la presentació de les proposicions serà de 15 dies naturals a comptar des del següent al de la publicació de l'últim anunci oficial en el BOP o en el perfil de contractant.

VDimarts, 18 d'octubre de 2016

Lloc de presentació: Registre General del Districte de Sant Martí, Pl. Valentí Almirall, s/n planta baixa, o a qualsevol altraoficina de l'esmentat Registre.

11. Obertura de les ofertes.

L'acte d'obertura de pliques es farà a la Seu del Districte de Sant Martí, comunicant-se amb antelació a les empreseslicitadores.

12. Despeses d'anuncis.

L'import del present anunci serà a càrrec de l'adjudicatari.

Barcelona, 11 d'octubre de 2016

La cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria, Rocío Benito i Arranz