Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació del Servei d'intervenció per a la prevenció i la convivència a l'espai públic i en comunitats de veïns al barri de la Verneda i la Pau
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Districte de Sant Martí

ANUNCI

Aprovat pel Gerent Municipal en data 5 d'octubre de 2016 el Plec de clàusules administratives particulars i el plec tècnic,que ha de regir el present contracte, s'anuncia licitació pel procediment obert.

1. Entitat Adjudicadora.

Organisme: Ajuntament de Barcelona - Districte de Sant Martí.

Dependència que tramita l'expedient: Departament de Recursos Interns.

Núm. Expedient: 20161105 i Núm. Contracte: 16003848.

2. Objecte del contracte.

Tipus de contracte: Serveis.

Descripció de l'objecte: Servei d'intervenció per la prevenció i la convivència a l'espai públic i en comunitats de veïns albarri de La Verneda i La Pau.

3. Termini d'execució: Fins el 31 de desembre de 2017.

4. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.

Tramitació: Ordinària.

Procediment: Obert.

Forma: Criteris objectius més del 50 %.

5. Pressupost base de licitació:

Pressupost total: 174.766,63 EUR (IVA inclòs), dels quals 144.435 EUR corresponen a l'import net i 30.331,40 EUR al21% d'IVA.

6. Garantia provisional.

No s'exigeix.

7. Informació.

Districte de Sant Martí. Departament de Recursos Interns.

Domicili: Pl. Valentí Almirall, s/n 1ª planta.

Localitat i codi postal: Barcelona (08018).

Telèfon: 93 291.60.74.

Fax: 93.291.60.96.

I en l'apartat "perfil de contractant" de www.bcn.cat.

8. Obtenció de documentació.

La documentació administrativa i tècnica es pot obtenir a la web de l'Ajuntament de Barcelona, apartat "perfil decontractant": www.bcn.cat. / perfil de contractant / licitacions.

9. Requisits específics del contractista.? Volum global de negoci corresponent als 3 últims anys sigui igual o superior a 200.000 EUR anuals.

? Serveis prestats en el decurs dels últims 5 anys de similars característiques equiparables a l'objecte del contracte perimports de 200.000 EUR anuals:

? Intervenció amb joves en el medi obert, i en l'espai públic.

? Intervenció en espai públic en àmbits de civisme i conflictes (intervencions en conflictes i intervencions preventives).

? Intervenció en comunitats de veïns (detecció, diagnòstic, mediació).

E

? Intervenció en promoció del civisme en entorns de comerç (informació-educació pel reciclatge de residus i delC

manteniment de l'espai).Dimarts, 18 d'octubre de 2016

10. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació.

Data límit de presentació: El termini per a la presentació de les proposicions serà de 15 dies naturals a comptar des delsegüent al de la publicació de l'últim anunci oficial en el BOP o en el perfil de contractant.

Lloc de presentació: Registre General del Districte de Sant Martí, Pl. Valentí Almirall, s/n planta baixa, o a qualsevol altraoficina de l'esmentat Registre.

11. Obertura de les ofertes.

L'acte d'obertura de pliques es farà a la Seu del Districte de Sant Martí, comunicant-se amb antelació a les empreseslicitadores.

12. Despeses d'anuncis.

L'import del present anunci serà a càrrec de l'adjudicatari.

Barcelona, 11 d'octubre de 2016

La cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria, Rocío Benito i Arranz