Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació per a l'adjudicació del contracte de serveis de suport per a l'enfortiment de processos de desenvolupament de l'economia social i solidària a 3 barris de Barcelona
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. SPM Barcelona Activa, SA

ANUNCI de licitació per a l'adjudicació del contracte de serveis de suport per a l'enfortiment de processos de desenvolupament de l'economia social i solidària a 3 barris de Barcelona

Exp. BA 33/16.

1. Entitat Adjudicadora:

a. Organisme: Barcelona Activa SAU SPM.

b. Dependència que tramita l'expedient: Direcció de Serveis Jurídics.

c. Número d'expedient: BA 33/16.

2. Objecte del contracte:

a. Descripció de l'objecte: Serveis de suport per a l'enfortiment de processos de desenvolupament de l'economia social isolidària a 3 Barris de Barcelona (3 LOTS).

LOT 1: Serveis de suport per a l'enfortiment de processos de desenvolupament de l'economia social i solidària, en elmarc de processos d'acció comunitària a l'eix Pere IV.

LOT 2: Serveis de suport per a l'enfortiment de processos de desenvolupament de l'economia social i solidària, en elmarc de processos d'acció comunitària al barri de Porta.

LOT 3: Serveis de suport per a l'enfortiment de processos de desenvolupament de l'economia social i solidària, en elmarc de processos d'acció comunitària al barri de Roquetes.

b. Lloc d'execució/lliurement: Descrits en el plec de condicions tècniques.

c. Termini d'execució: Des de la signatura del contracte fins al 31 de maig de 2017.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

a. Tramitació: Ordinària.

b. Procediment: Obert.

c. Criteris d'adjudicació:

- Automàtics: 50 punts.

? 35 punts, oferta econòmica.

? 15 punts, salari mínim ofert.

- De judici de valor: 50 punts.

? 33 punts, proposta tècnica.

? 8 punts, proposta de coordinació.

? 6 punts, equip tècnic.

? 3 punts, sistema d'avaluació i seguiment.

4. Pressupost màxim de licitació: 88.800,00 EUR, IVA exclòs. Valor estimat(VEC) de 106.560,00 EUR, sense IVA.

5. Garanties exigides: Definitiva: 5 per 100 de l'import de licitació de cada lot, IVA exclòs.

6. Requisits específics del contractista:a. Solvència econòmica i financera, i solvència tècnica i professional: Descrites en la clàusula 6 del plec.

b. Condicions especials d'execució: No.

7. Obtenció de la documentació i informació, al web de contractació pública: E

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCN_BASA/customProf

o al mail per consultes: juridic@barcelonactiva.catDimarts, 18 d'octubre de 2016

8. Presentació d'ofertes:

a. Data i hora límit de presentació: 2 de novembre de 2016 a les 14:00h.

b. Lloc de presentació: A la seu central de Barcelona Activa SAU SPM, C. Llacuna, 162 08018 Barcelona.

9. Obertura de les ofertes:

a. En acte públic, el sobre 2A el dia 3 de novembre de 2016 a les 13:00h. Finalitzat l'acte de la Mesa, es publicarà unavís al Perfil de Contractant de BARCELONA ACTIVA indicant el nom de les empreses presentades en la licitació, aixícom de les admeses, les inadmeses i les excloses.

b. En acte públic, el sobre 2B a concretar el dia.

10. Despeses de l'anunci: A càrrec de l'adjudicatari.

Barcelona, 13 d'octubre de 2016

El director de Serveis Jurídics Barcelona Activa SAU SPM, Angel Pascual i Oliva