Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació de les obres de reparació i tractament integral de les juntes de paviment a la ciutat de Barcelona (2016-17), i el foment de l'ocupació de persones amb dificultats
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

ANUNCI

1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Ajuntament de Barcelona.

b) Dependència que tramita l'expedient: Administració Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

c) Número de Contracte: 16002360.

d) Expedient: 20160375.

2. Objecte del contracte

a) Descripció de l'objecte: Execució de les obres de reparació i tractament integral de les juntes de paviment a la ciutatde Barcelona (2016-17), i el foment de l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral.

b) Lloc d'execució: Barcelona.

c) Termini d'execució: 6 mesos.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació

a) Tramitació: Ordinària.

b) Procediment: Obert.

c) Criteris adjudicació avaluables de forma automàtica: Per l'oferta econòmica, fins a 90 punts. Per l'increment en el percentatge establert en les condicions especials d'execució de tipus social, fins a 10 punts.

4. Pressupost base de licitació

a) Import total: 471.695,09 EUR.

5. Garantia definitiva: El licitador seleccionat per a l'adjudicació del contracte està obligat a constituir una garantiadefinitiva consistent en el 5 per 100 del pressupost base de licitació, IVA exclòs.

6. Obtenció de documentació i informació

a) A la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de l'Extranet de les Administracions Catalanes (EACAT)(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/BCNAjt/customProf).

b) Informació: Departament d'Administració de l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat - telèfon 932914034.

7. Requisits específics del contractista

Estan capacitades per contractar amb aquest Ajuntament les persones físiques o jurídiques, amb condició d'empresari,espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i que no estiguin incorregudes en cap dels supòsitsd'incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent. L'activitat de les esmentades empreses hade tenir relació amb l'objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals, i ha de9

disposar d'una organització amb elements suficients per a la deguda execució del contracte. Així mateix, els empresarishauran de comptar amb l'habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització del'activitat o la prestació que constitueixi l'objecte del contracte.

Aquest contracte pot ésser adjudicat a una unió d'empresaris que es constitueixi temporalment a aquest efecte. Lesunions temporals d'empresaris (UTE) han d'acreditar la classificació o la solvència exigida en aquest plec conforme a les 0

prescripcions legals i reglamentàries vigents.

Els licitadors o candidats han d'acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica i professional mínima següents:

- El volum anual de negocis del licitador o candidat, referit a l'any de més volum de negoci dels tres últims acabats ha de ser al menys d'1,5 vegades el VEC.

- Caldrà acreditar l'experiència en la realització de treballs del mateix tipus o naturalesa al que correspon l'objecteE

d'aquest contracte. Als efectes de determinar la correspondència entre els treballs declarats i els que constitueixenC

l'objecte del contracte s'ha d'atendre al grup i subgrup de classificació al que correspon el contracte.Dimarts, 18 d'octubre de 2016

L'import anual acumulat de l'any de més execució dels últims deu anys ha de ser igual o superior al 70% del VEC o, siés inferior, el valor de l'anualitat mitjana del contracte.

Aquesta solvència s'entendrà acreditada pel fet d'estar en possessió de la classificació en els grups, subgrups icategories que s'indiquen a continuació:

Grup G, Subgrup 4, Categoria Reial Decret 1098/2001 d, Categoria actual 3.

8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació

a) Lloc de presentació: Oficina del Registre d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, situada a la Avinguda Diagonal 230, 2ªplanta. També podran presentar-se en qualsevol altra oficina de registre.

b) Data límit de presentació: El termini per a la presentació de les proposicions serà de 26 dies naturals a partir del diasegüent de la publicació d'aquest anunci.

c) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta (concurs): 2 mesos.

9. Despeses d'anuncis

L'import del present anunci anirà a càrrec de l'adjudicatari.

Barcelona, 17 d'octubre de 2016

La secretària delegada, p. d. 16/10/2015, Iolanda Garcia Ceprià