Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació de la gestió del Servei d'Orientació i Acompanyament per a Persones Immigrades (SOAPI)
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

ANUNCI de licitació

1) Entitat adjudicadora:

a) Organisme: Ajuntament de Barcelona.

b) Dependència que tramita l'expedient:Gerència de Drets Socials.

c) Número de l'expedient: 20160323.

d) Número de contracte: 16004061.

2) Objecte del contracte:

a) Tipificació: Serveis.

b) Descripció de l'objecte: gestió del Servei d'Orientació i Acompanyament per a persones immigrades (SOAPI), amb lafinalitat de foment de l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral.

c) Lloc d'execució: Municipi de Barcelona.

d) Termini d'execució: a partir del dia 1 de gener del 2017 o del dia següent al de la seva formalització, si és posterior,fins al 31 de desembre de 2018.

3) Tramitació i procediment:

a) Tramitació: Ordinària.

b) Procediment: Obert.

4) Pressupost de licitació:

El pressupost total de licitació és el de 808.601,98 EUR, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 668.266,10 EUR depressupost net i 140.335,88 EUR en concepte d'impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21%.

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra màxima per sobre de la quals'estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de la licitació.

5) Garanties:

Definitiva: 5 per 100 de l'import de l'adjudicació del contracte, IVA exclòs.

6) Criteris de valoració de les ofertes presentades:

Criteris vinculats a l'objecte del contracte avaluables de forma automàtica i que serviran de base per a l'adjudicació delcontracte: màxim 51 punts amb el següent desglossament:

? Oferta econòmica, fins a 40 punts.

? Altres millores que es poden valorar automàticament, fins a 11 punts.

La documentació justificativa d'aquests criteris avaluables de forma automàtica s'ha d'incloure necessària i únicament alSobre núm. 2B.

Criteris vinculats a l'objecte del contracte que depenen d'un judici de valor: màxim 45 punts amb el següentdesglossament:? Per una proposta didàctica completa d'un Mòdul d'Acollida "C", fins a 10 punts.

? Per la proposta d'un calendari anual de Mòduls d'Acollida "C", fins a 5 punts.

? Per la proposta d'un qüestionari d'avaluació dels participants als Mòduls "C", fins a 5 punts.

? Per la proposta d'un informe de resultats dels qüestionaris dels Mòduls "C", fins a 7,5 punts.

? Per la proposta d'un qüestionari d'avaluació dels participants a les sessions fins a 5 punts.

E

? Per la proposta d'un informe de resultats dels qüestionaris de les sessions fins a 7,5 punts.

C

? Millores en l'organització, coordinació i funcionament general del servei fins a 5 punts.Dimarts, 18 d'octubre de 2016

La documentació justificativa d'aquests criteris avaluables mitjançant judicis de valor s'ha d'incloure necessària iúnicament al Sobre núm. 2A.

? Puntuació de la totalitat dels criteris (1+2): 96 punts.

7) Obtenció de documentació i informació:

a) Al següent enllaç: https://contractaciopublica.gencat.cat.

b) Al Departament de Serveis Jurídics de la Gerència de Drets Socials, Pg. Sant Joan, 75, 9è, 08009 Barcelona,Telèfon: 93-256.45.54. Horari: de dilluns a divendres de 8,30 a 14,30 hores. E-mail: serveisjuridicsQVIE@bcn.cat.

8) Requisits específics del contractista:

S'estableixen els següents criteris que les empreses hauran de complir per a participar en el procediment d'adjudicaciódel contracte.

9) Presentació d'ofertes:

a) El termini per a la presentació de la documentació exigida serà fins el 8 de novembre de 2016.

b) Documentació a presentar: La que exigeixen les clàusules 6 i 7 del plec de clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació: Oficina del Registre General de l'Ajuntament de Barcelona, situada a la plaça de Sant Miquel, 4-

5, planta baixa, edifici Novíssim, de Barcelona (08002). També podran presentar-se a qualsevol altra oficina del'esmentat Registre.

d) Termini durant el qual el licitador restarà obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos a comptar des de la datad'obertura de les proposicions, sempre i quan no s'hagi produït l'adjudicació.

10) Obertura de pliques.

Es celebrarà en el lloc, dia i hora que oportunament es comunicarà als licitadors.

11) Despeses de l'anunci:

L'import del present anunci serà a càrrec de l'adjudicatari.

Barcelona, 30 de setembre de 2016

La secretària delegada, Núria Gilabert i Busquets