Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial del projecte de millores a la plaça Joan Pelegrí, al districte de Sants-Montjuïc
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

ANUNCI d'aprovació

Núm. resolució: CG16/32 PR/28.

LA COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió del dia 29-09-2016, adoptà el següent acord:

(3BD 2015 0113) APROVAR inicialment el Projecte de millores a la plaça Joan Pelegrí, al Districte de Sants-Montjuïc deBarcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic del Projecte que figura a l'expedient administratiu i queaquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 935.600,41 EUR, el 21% d'IVA inclòs, d'acord amb allòque preveu l'article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal ide règim local de Catalunya; SOTMETRE'L a informació pública, durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partirdel dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, termini durant el qual es podràexaminar i formular-hi les al·legacions pertinents.

L'expedient restarà exposat al públic pel termini de trenta dies hàbils al Departament de Recursos Interns del Districtede Sants-Montjuïc (Creu Coberta, 104-106, planta primera de dilluns a divendres en horari de matí de 9h a 14h). Dins eltermini esmentat, que començarà a comptar a partir del dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de laProvíncia (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona), els interessats podran examinar-lo i presentar les al·legacionsque considerin pertinents.

Barcelona, 6 d'octubre de 2016

El secretari general, Jordi Cases i Pallarès